Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Sisäpiiritiedon julkistaminen

MAR velvoittaa liikkeeseenlaskijaa julkistamaan suoraan liikkeeseenlaskijaa koskevan sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Julkistamisvelvollisuus kohdistuu siten lähtökohtaisesti myös valmisteilla oleviin päätöksiin.

Liikkeeseenlaskijan tulee julkistaa sisäpiiritieto pörssitiedotteella niin, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa. Liikkeeseenlaskijan tulee toimittaa julkistamansa sisäpiiritiedot Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään tiedotevarastoon.

Julkistamisen lykkääminen - Liikkeeseenlaskija

Vaikka MAR lähtökohtaisesti aikaistaa tiedonantovelvollisuuden syntyhetkeä, tosiasiallinen julkistamisajankohta ei välttämättä muutu merkittävästi aikaisemmasta johtuen mahdollisuudesta lykätä sisäpiiritiedon julkistamista.

Liikkeeseenlaskija voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut,
b) lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
c) kyseisen tiedon säilyminen luottamuksellisena pystytään takaamaan.

ESMA laatii esimerkkiluettelon julkistamisen lykkäämisen edellytyksinä olevista liikkeeseenlaskijan oikeutetuista eduista ja tilanteista, joissa lykkääminen todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan.

Liikkeeseenlaskijalla tulee olla sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Liikkeeseenlaskijalla tulee olla nimetty henkilö, jolla on oikeus tehdä edellä mainitut päätökset. Liikkeeseenlaskijan on huolehdittava lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. Liikkeeseenlaskijan tulee myös huolehtia lykkäämispäätöksen ja sen edellytysten dokumentoinnista ja säilyttämisestä pysyvällä tavalla.

MAR edellyttää, että liikkeeseenlaskija toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Selvitys julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä toimitetaan pyydettäessä Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta pyytää yhtiöltä selvitystä esimerkiksi silloin, kun se on tarpeen tiedottamisen asianmukaisuuden arvioimiseksi.

Ilmoitusprosessi ja ilmoituksen tietosisältö määritellään tarkemmin Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksessa, jota ei ole vielä annettu.

Komission täytäntöönpanoasetus edellyttää, että Finanssivalvonnalle toimitettavassa julkistamisen lykkäämistä koskevassa ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

 • Yhtiön koko nimi
 • Ilmoituksen tekevää henkilöä koskevat tiedot
  • Etu- ja sukunimi
  • Asema yhtiössä
  • Työsähköposti
  • Puhelinnumero
 • Julkistamisen lykkäämisen kohteena ollutta sisäpiiritietoa koskevat yksilöintitiedot
  • Pörssitiedotteen otsikko
  • Pörssitiedotteen julkistamisen päivämäärä ja kellonaika
 • Julkistamisen lykkäämispäätöksen päivämäärä ja kellonaika
 • Julkistamisen lykkäämispäätöksestä vastuussa olevia henkilöitä koskevat tiedot
  • Etu- ja sukunimi
  • Asema yhtiössä

Finanssivalvonnalle pyydettäessä toimitettavassa selvityksessä julkistamisen lykkäämisen edellytysten täyttymisestä on oltava edellä mainittujen lisäksi seuraavat tiedot2:

 • Sisäpiiritiedon syntyhetken päivämäärä ja kellonaika
 • Julkistamisen lykkäämispäätöksen yhteydessä tehty arvio julkistamispäivämäärästä ja kellonajasta
 • Lykkäämisedellytysten seurannasta, sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä Finanssivalvonnalle annettavasta selvityksestä vastuussa olevia henkilöitä koskevat tiedot
  • Etu- ja sukunimi
  • Asema yhtiössä
 • Selvitys siitä, miten julkistamisen lykkäämisedellytykset ovat täyttyneet (sekä alun perin että myöhemmin julkistamisen lykkäämisen aikana)
  • miten tiedon välitön julkistaminen olisi vaarantanut liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut
  • miksi liikkeeseenlaskija katsoo, että julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti ole johtanut sijoittajia harhaan ja
  • miten liikkeeseenlaskija on huolehtinut tiedon säilymisestä luottamuksellisena ja miten mahdollisiin tietovuotoihin on varauduttu.

Julkistamisen lykkääminen - Luottolaitos tai rahoituslaitos

Luottolaitoksen tai rahoituslaitoksen mahdollisuudesta lykätä sisäpiiritiedon julkistamista säädetään erikseen MAR 17 artiklassa. Luottolaitos tai rahoituslaitos voi omalla vastuullaan lykätä julkistamista, mukaan lukien tieto, joka liittyy tilapäiseen maksuvalmiusongelmaan ja erityisesti tarpeeseen saada tilapäistä maksuvalmiusapua keskuspankilta tai hätärahoittajalta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) julkistaminen saattaisi vaarantaa liikkeeseenlaskijan tai rahoitusjärjestelmän rahoitusvakauden
b) julkistamisen lykkääminen on yleisen edun mukaista
c) tiedon säilyminen luottamuksellisena voidaan taata ja
d) Finanssivalvonta on antanut hyväksyntänsä lykkäämiseen sillä perusteella, että a, b ja c alakohdissa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

MAR edellyttää, että luottolaitos tai rahoituslaitos toimittaa Finanssivalvonnalle tiedon aikomuksestaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Lisäksi luottolaitoksen tai rahoituslaitoksen on osoitettava, että a, b ja c alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät. Luottolaitoksen tai rahoituslaitoksen on tämän jälkeen odotettava Finanssivalvonnan hyväksyntää julkistamisen lykkäämiselle. Jos Finanssivalvonta ei anna hyväksyntää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiselle, luottolaitoksen tai rahoituslaitoksen on julkistettava sisäpiiritieto välittömästi.

Luottolaitoksen tai rahoituslaitoksen on informoitava Finanssivalvontaa uudesta tekijästä, muutoksesta tai tiedosta, joka saattaa vaikuttaa lykkäysedellytysten täyttymiseen.

Julkistamisen lykkäämistä koskevien tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Julkistamisen lykkäämistä koskevat tiedot tulee toimittaa Finanssivalvonnalle suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen osoitteeseen markkinat(at)fiva.fi.

Ilmoituslomake

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisilmoitus (suomeksi, päivitetty 12.8.2016) 
Anmälan om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (på svenska, uppdaterat 12.8.2016)) 
Notification of delayed disclosure of inside information (in English, updated 12 August 2016)

Suojattu sähköpostiyhteys

https://securemail.bof.fi

Kysymyksiä ja vastauksia

Yhteystiedot

 • ​Markkinavalvoja Anu Lassila-Lonka
  puhelin 09 183 5566
 • Markkinavalvoja Minna Toiviainen
  puhelin 09 183 5219
 • Lakimies Pia Ovaska
  puhelin 09 183 5296
13.10.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.