Solvenssi II

Mikä Solvenssi II on?

Solvenssi II on henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan uudistushanke. Tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.

Tämä ns. Solvenssi II -direktiivi1 uudistaa vakuutusyritysten vakavaraisuutta koskevat säännökset ja samalla yhdistää useita vakuutustoimintaa koskevia direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Suomessa Solvenssi II koskee henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöitä.   

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II), annettu 25.11.2009. 

Linkkejä Solvenssi II -sääntelyyn

Lait

STM:ön asetuksia

Komission asetus

Komission täytäntöönpanoasetuksilla annetut tekniset täytäntöönpanostandardit

Komissio on julkaissut verkkopalvelussaan seuraavat raportointia koskevat standardit myös suomeksi. 

Euroopan komission verkkopalvelu 

EIOPAn ohjeet, jotka on jo otettu osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa

EIOPAn verkkopalvelu 

EIOPAn kysymys-vastaus-palvelu (Q&A)

EIOPAn verkkopalvelussa on avattu kysymys-vastaus -palvelu, johon voi esittää kysymyksiä koskien EIOPAn antamia ohjeita.

EIOPA Q&A on Guidelines

Direktiivi EUR-Lex-palvelussa:

Em. direktiiviä on muutettu direktiiveillä

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2011/89/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011 L326
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/23/EU, annettu 12 päivänä syyskuuta 2012 L 249
 • Neuvoston direktiivi 2013/23/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013 L 158

Finanssivalvonnan Solvenssi II -tiedotteet   

 • 30.12.2015 Solvenssi II:n ohjeita voimaan 1.1.2016
 • 15.10.2015 Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslaskennassa käytettävän riskittömän korkokäyrän päätearvo pysyy 4,2 %:ssa ainakin vuoden 2016 loppuun
 • 27.7.2015 Vakuutusyhtiöiden Solvenssi II valmistuu – korkokäyrän laskentaohjelman koodi julkaistu
 • 30.4.2015 Uusi toimenpidehinnasto voimaan 1.5.2015 (Valvottavatiedote 16/2015)
 • 14.4.2015 EIOPA julkaisi lausunnon sisäisten mallien hakemuksista (Valvottavatiedote 14/2015)
 • 31.3.2015 Solvenssi II:een liittyvät ohjeet, osa I voimaan 1.4.2015 (Valvottavatiedote 12/2015)
 • 3.3.2015 EIOPA julkaisi Solvenssi II:n vastuuvelan laskennan korkokäyrät (Valvottavatiedote 7/2015)
 • 25.2.2015 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen (EIOPA) julkaissut Solvenssi II -ohjeita myös suomeksi – käännöksiin tehdään vielä tarkistuksia (Valvottavatiedote 5/2015)
 • 12.12.2014 LEI-tunnuksen käyttöönottoa koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 31.12.2014 (Valvottavatiedote 84/2014)
 • 1.12.2014Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 15.12.2014 (Valvottavatiedote 79/2014)
 • 12.8.2014 EIOPA julkaissut 31.7.selvityksen SCR:n standardikaavan taustaoletuksista (Valvottavatiedote 48/2014), päivitetty linkki: https://eiopa.europa.eu/Publications/Standards/EIOPA-14-322_Underlying_Assumptions.pdf
 • 11.6.2014 EIOPA pyytää lausuntoja Solvenssi II -sääntelyyn liittyvistä ohjeista (Valvottavatiedote 36/2014)
 • 11.6.2014 Solvenssi II -välivaiheen raportoinnin tekninen toteutus (valvottavatiedote 35/2014)
 • 8.4.2014 EIOPA pyytää lausuntoja Solvenssi II -sääntelyyn liittyvistä teknisistä täytäntöönpanostandardeista (Valvottavatiedote 18/2014)
 • 18.12.2013 Solvenssi II:een valmistautumista koskevat ohjeet voimaan 1.1.2014 (Valvottavatiedote 86/2013)
 • 5.11.2013 EIOPAn Solvenssi II -valmistautumisohjeet julkaistu myös suomeksi ja ruotsiksi (Verkkouutinen 14/2013)
 • 21.10.2013 Solvenssi II -valvottavatapaamiset siirtyvät (Valvottavatiedote 70/2013)
 • 30.9.2013 EIOPA on julkaissut ohjeita Solvenssi II:een valmistautumiseen (Valvottavatiedote 68/2013)
 • 17.6.2013 EIOPA julkaisi vakuutusyritysten LTG-vaikuttavuusarvion tulokset (Valvottavatiedote 46/2013)
 • 11.4.2013 EIOPA julkaisi konsultaatioon keskustelupaperin eräiden pitkäaikaisten sijoitusten käsittelystä vakavaraisuuslaskennassa (Valvottavatiedote 29/2013)
 • 8.4.2013  EIOPA konsultoi Solvenssi II:een valmistautumiseen liittyviä ohjeita (Valvottavatiedote 26/2013)
 • 29.1.2013 EIOPA julkaissut ohjeet vakuutusyritysten LTG-vaikuttavuusarviota varten (Valvottavatiedote 8/2013)
 • 3.1.2013 Vakuutusyritysten LTG-vaikuttavuusarvio käynnistyy tammikuussa 2013 (Valvottavatiedote 3/2013)
 • 3.1.2013 EIOPA julkaisi lausunnon Solvenssi II:n välivaiheen ratkaisuksi (Valvottavatiedote 2/2013)
 • 29.10.2012 EIOPA on julkaissut vakuutusyritysten LTGA-harjoitusta koskevia teknisiä määrittelyjä (Valvottavatiedote 64/2012) 
 • 18.10.2012 Vakuutusyritysten LTGA-harjoitusta koskeva valvottavatapaaminen siirtyy(Valvottavatiedote 61/2012)
 • 12.9.2012 EIOPA tekee LTG-vaikuttavuusarvioinnin (Valvottavatiedote 55/2012)
 • 18.7.2012 EIOPA julkisti Solvenssi II riski- ja vakavaraisuusarvioon sekä -raportointiin liittyvien konsultaatioiden tulokset (Valvottavatiedote 44/2012)
 • 22.12.2011 EIOPAn julkinen konsultaatio raportoinnista vakauden valvontaa varten  (Valvottavatiedote 52/2011)
 • 15.11.2011 EIOPAlla julkiset konsultaatiot Solvenssi II riski- ja vakavaraisuusarvioon sekä -raportointiin liittyen (Valvottavatiedote 48/2011)
 • 8.8.2011 EIOPAlla tekninen konsultaatio Solvenssi II -raportointiin liittyvästä XBRL-taksonomiasta (Valvottavatiedote 33/2011)
 • 15.3.2011 Vakuutussektorin QIS5-vaikuttavuustutkimuksen tulokset: Suomen vakuutussektori täyttäisi pääpiirteissään uudet Solvenssi II -vakavaraisuusvaatimukset (Lehdistötiedote 2/2011)
 • 10.2.2011 Fivan ohjeistus Solvenssi II:n sisäisten mallien ennakkoarvioinnista (Valvottavatiedote 5/2011)
 • 3.9.2010 Ohjeita QIS5-koelaskentaa varten (Valvottavatiedote 41/2010)
 • 3.9.2010 QIS5:n kansallinen ohjeistus (Valvottavatiedote 40/2010)
 • 7.7.2010 Euroopan komissio julkaisi tulevien Solvenssi II -säädösten QIS5-vaikuttavuustutkimuksen tekniset ohjeet (Valvottavatiedote 31/2010)
 • 19.4.2010 Euroopan komissio on lähettänyt tulevien Solvenssi II -säädösten QIS5-vaikuttavuustutkimuksen tekniset ohjeet lausunnolle (Valvottavatiedote 15/2010)
 • 14.4.2010 CEIOPS on julkaissut Solvenssi II:n sisäisten mallien ennakkohakemusmenettelyä koskevan ohjeistuksen (Valvottavatiedote 13/2010)
 • 10.3.2010 CEIOPS julkaissut likviditeettipreemio-työryhmän raportin (Valvottavatiedote 10/2010)
 • 5.2.2010 CEIOPS pyytää lausuntoja Solvenssi II:n sisäisten mallien ennakkohakemusmenettelyä koskevasta ohjeistuksesta (CP 80) (Valvottavatiedote 6/2010)
 • 26.1.2010 Vakuutusyhtiöt pitävät Solvenssi II -uudistusta tarpeellisena (Verkkouutinen 3/2010)
 • 22.12.2009 Solvenssi II -direktiivi julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Verkkouutinen 31/2009)

Usein kysyttyä/QIS5

Finanssivalvonnan valvottavatapaamiset

Finanssivalvonta järjestää valvottaville tapaamisia, joissa keskustellaan ajankohtaisista SII-hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä.

Pidettyjen tilaisuuksien materiaalit:


Lisätietoja antaa Finanssivalvonnan SII-projektipäällikkö Teija Korpiaho, puhelin 010 831 5528.

Finanssivalvonta osallistuu Solvenssi II -valmisteluun

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaisella EIOPAlla on keskeinen osa Solvenssi II -sääntelyn valmistelussa. EIOPA antaa Euroopan komissiolle neuvoja sääntelyä varten ja valmistelee ehdotuksia sääntelyksi. Lisäksi se voi itse antaa ohjeita. Työ on organisoitu viiteen eri työryhmään, joista neljässä on Finanssivalvonnan edustus. Kolmansien maiden valvontajärjestelmien Solvenssi II -yhteensopivuutta tarkastelevaan työryhmään (ns. Equivalence-työryhmä) Finanssivalvonta ei osallistu. Kaikkien työryhmien ehdotukset neuvonannoiksi tai annettavaksi sääntelyksi käyvät läpi julkisen konsultaation ja tulevat sen jälkeen EIOPAn hallintoneuvoston hyväksyttäviksi.

EIOPAn Solvenssi II -työryhmissä ja niiden alatyöryhmissä Finanssivalvontaa edustavat:

 • Financial Requirements Committee: Jari Niittuinperä
 • Internal Models Committee: Ville Arpiainen
 • Internal Governance, Review and Reporting Committee: Tiina Granlund ja Kirsti Svinhufvud
 • Insurance Groups Supervision Committee: Katri Jokinen

Yhteystiedot

 • Finanssivalvonnan Solvenssi II -hankkeen projektipäällikkö, 
  toimistopäällikkö Teija Korpiaho, puhelin 09 183 5528

 

14.8.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.