Uusi maksupalveludirektiivi – Payment Services Directive, PSD2

​Sääntelyn aikataulu ja tavoite

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta, julkaistiin 23.12.2015. Tämä niin sanottu toinen maksupalveludirektiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 13.1.2018.

Direktiivi saatetaan kansallisesti voimaan kahdessa osassa. Maksupalvelulakia koskevat lainsäädäntömuutokset valmistelee oikeusministeriön johtama työryhmä, jossa Finanssivalvonta on edustettuna. Työryhmän toimikausi on 2.5.2016–28.2.2017 (asettamispäätös, pdf).  Maksulaitoslakiin tehtävät muutokset valmistellaan valtiovarainministeriössä virkamiestyönä.

Hallituksen esitykset maksupalvelulain ja maksulaitoslain muutoksiksi (HE 132/2017 vp ja HE 143/2017 vp) on annettu eduskunnalle lokakuussa 2017. Ehdotettujen säännösten on tarkoitus tulla voimaan 13.1.2018.

Direktiivin tavoitteena on saattaa erilaiset maksupalvelut nykyistä laajemmin sääntelyn piiriin sekä saattaa maksupalvelujen sääntely vastaamaan markkinoilla tapahtunutta kehitystä.

Keskeiset muutokset maksupalvelulainsäädäntöön

Maksupalvelulain soveltamisalaa tullaan laajentamaan tuomalla ns. kolmannet palveluntarjoajat sääntelyn ja valvonnan piiriin. Uusia maksupalveluiden tarjoajia ovat:

  • maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat (Payment Initiation Service Providers, PIS)
  • tilitietopalvelun tarjoajat (Account Information Service Providers, AIS)

Tilinpitäjäpankkien on mahdollistettava näille kolmansille palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tileille asiakkaan nimenomaisen suostumuksen perusteella. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalla ja tilitietopalvelun tarjoajalla on oikeus hyödyntää maksutiliä pitävän pankin asiakkaalle tarjoamia vahvan tunnistamisen menettelyjä.

Sääntelyn piiriin tulee myös korttipohjaisten maksuvälineiden liikkeeseenlasku toisen osapuolen tarjoamaan tiliin liitettynä (Third Party Payment Instrument Issuer).
 
Uutta on myös vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta sähköisissä maksutapahtumissa kuten internetmaksamisessa ja tilin online-käytössä. Poikkeukset tähän säädetään Euroopan pankkiviranomaisen (European Banking Authority, EBA) laatimissa alemman asteisessa sääntelyssä.

Seurantaryhmä

Finanssivalvonta on perustanut PSD2-seurantaryhmän, jonka tavoitteena on välittää toimialalle ajankohtaista tietoa aiheesta, keskustella tulkintakysymyksistä, antaa ohjeistusta sekä vastata toimijoita askarruttaviin kysymyksiin. PSD2-seurantaryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ja sen toiminta jatkuu arviolta ainakin kesään 2019 asti.

Alemman asteiset säännökset

Direktiiviä täydennetään EBAn teknisillä standardeilla (RTS) ja ohjeilla (guidelines).

Lista EBAn valmistelemista alemman asteisista säännöksistä:

 

Yhteystiedot

​psd2(at)fiva.fi

Maksupalveludirektiivi ja -laki
Lakimies Sanna Atrila, sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5552

Toimiluvat ja rekisteröinti
Vastuuvalvoja Juha Eerikäinen, juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5322

Maksujärjestelmät
Johtava riskiasiantuntija Anne Nisén, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5211

EBAn sääntely
Riskiasiantuntija Erja Pullinen, erja.pullinen(at)finanssivalvota.fi, puhelin 09 183 5358

 

17.4.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.