Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja – MiFID II ja MiFIR

​​Voimassaoleva MiFID sääntelee sijoituspalveluja, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä. Finanssikriisi ja markkinakehitys ovat edellyttäneet MiFIDin tarkempaa tarkastelua. Tämän seurauksena MiFID II ja MiFIR korvaavat nykyisen MiFIDin EU-säännöstelyssä.

Sääntelyn aikataulu – MiFID II ja MiFIR -sääntelyn soveltaminen alkaa 3.1.2018

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID II) ja -asetus (MiFIR) on julkistettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.6.2014. Alkuperäisen päätöksen mukaan MiFID II -direktiivi tuli saattaa kansallisesti voimaan 3.7.2016 mennessä ja soveltaa 3.1.2017 alkaen. Komissio ehdotti 10.2.2016, että MiFID II -direktiivin ja MiFIR-asetuksen soveltamista siirretään vuodella. Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen 7.6.2016 ja Euroopan neuvosto 17.6.2016.

Miten MiFID II ja MiFIR muuttavat sääntelyä?

MiFID II ja MiFIR -sääntely muuttaa voimassaolevia sijoituspalvelun tarjontaa koskevia toimilupaa ja toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia. Tavoitteena on sijoittajansuojan parantaminen. Vaatimukset koskevat esimerkiksi

  • tuotehallintaa
  • strukturoitujen talletusten sääntelyä
  • riippumattoman sijoitusneuvonnan ja kannustimien käyttöä sekä
  • tiedonantovelvollisuuden laajenemista.

Viranomaiselle tulee oikeus kieltää tai rajoittaa tuotteen tarjoaminen tai toimintamallin käyttäminen sijoittajansuojan tai markkinoiden vakauden taikka moitteettoman ja eheän toiminnan varmistamiseksi. Asiakastyössä toimiville asetetaan ensimmäisen kerran sääntelyn tasolla osaamis- ja kokemusvaatimukset.

Sääntelyn tavoitteena on lisätä rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä. Uutta on tarjousten ja kauppojen avoimuusvaatimusten laajentaminen osakkeiden luonteisten instrumenttien lisäksi myös

  • joukkovelkakirjojen
  • johdannaisinstrumenttien
  • strukturoitujen finanssituotteiden ja
  • päästöoikeuksien kaupankäyntiin.

Sääntelyn tavoitteena on ohjata kaupankäynti järjestäytyneille kauppapaikoille ja edesauttaa siten avoimuuden lisäämistä markkinoille. Ei osakkeen -luonteisille instrumenteille (kuten joukkovelkakirjat ja johdannaisinstrumentit) tuodaan uusi kauppapaikka (OTF, organisoitu kauppapaikka). Toimijoiden kaupparaportointivelvoitteet laajenevat uuden sääntelyn myötä.

MiFID II ja MiFIRin 1-tason sääntelyssä säädetään rahoitusvälineiden kaupankäynnin, sijoituspalveluiden ja sijoittajansuojan yleisistä periaatteista. Komissio voi hyväksyä 2-tason säädöksiä (direktiivi tai asetus) 1-tasolla mainituilla osa-alueilla. Näistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) antaa komissiolle neuvon. 1-tason sääntelyssä todetaan erikseen milloin Euroopan parlamentille ja neuvostolle varataan aika vastustaa komission antamia säädöksiä. Lisäksi ESMA on 1-tasolla valtuutettu antamaan 2-tason täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka ovat joko teknisiä sääntelystandardeja tai teknisiä täytäntöönpanostandardeja. EU-asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti komission tulee hyväksyä standardit. Euroopan parlamentille ja neuvostolle varataan aika hyväksyä tai hylätä sääntelystandardit. Euroopan parlamentti tai neuvosto ei voi erikseen vastustaa täytäntöönpanostandardien antamista. ESMA on velvoitettu 1-tasolla antamaan ohjeita erikseen määrätyissä asiakokonaisuuksissa. Lisäksi ESMA voi oma-aloitteisesti antaa ohjeita.

Rahoitusvälineiden markkinat (MiFID II ja MiFIR) -uutiskirjeet

2018

2017

LEI-tunnus pakolliseksi kaupparaportoinnissa 3.1.2018

Uudistuva EU:n arvopaperisääntely (MiFID II, MiFIR ja EMIR) edellyttää jatkossa, että rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle ja johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa yhteisöasiakkaat yksilöidään kansainvälisellä LEI-tunnuksella (Legal Entity Identifier). Kaupparaportoinnissa henkilöasiakkaat yksilöidään suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

Yhteydenotot

MiFID II/MiFIR-aiheiset kysymykset Finanssivalvonnalle

  • Toimitusosoite: MiFIDquestions(at)fiva.fi

Sähköpostin aihekenttä: Yhtiö – Asia

Sähköpostiviestiin mahdollisimman perustellut kysymykset sääntelyviittauksineen.

Ensisijainen tavoitteemme on vastata usein esitettyihin ja laajempaa joukkoa koskeviin kysymyksiin MiFID II/MiFIR -hankesivustolla, tiedotteilla ja koulutustilaisuuksissa. Vastausta jokaiseen tiedusteluun erikseen emme valitettavasti voi luvata.

Uutiskirje

Tilaa Rahoitusvälineiden markkinat (MiFID II ja MiFIR) -uutiskirje tästä

13.7.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.