Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja – MiFID II ja MiFIR

​​Voimassaoleva MiFID sääntelee sijoituspalveluja, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä. Finanssikriisi ja markkinakehitys ovat edellyttäneet MiFIDin tarkempaa tarkastelua. Tämän seurauksena MiFID II ja MiFIR korvaavat nykyisen MiFIDin EU-säännöstelyssä.

Sääntelyn aikataulu – MiFID II ja MiFIR -sääntelyn soveltaminen alkaa 3.1.2018

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID II) ja -asetus (MiFIR) on julkistettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.6.2014. Alkuperäisen päätöksen mukaan MiFID II -direktiivi tuli saattaa kansallisesti voimaan 3.7.2016 mennessä ja soveltaa 3.1.2017 alkaen. Komissio ehdotti 10.2.2016, että MiFID II -direktiivin ja MiFIR-asetuksen soveltamista siirretään vuodella. Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen 7.6.2016 ja Euroopan neuvosto 17.6.2016.

LEI-tunnus

Eurooppalainen MiFID II ja MiFIR -sääntely edellyttää jatkossa, että kaikkien yhteisöjen (yhtiöt, säätiöt ja muut Y-tunnukselliset toimijat), jotka antavat rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja sijoituspalvelujen tarjoajille (pankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat), on hankittava ns. LEI-tunnus (Legal Entity Identifier). Velvoite liittyy viranomaisraportointiin, jolla arvopaperimarkkinoita valvovat viranomaiset tunnistavat Euroopan laajuisesti rahoitusvälineillä tehtävien kauppojen osapuolet. EU-sääntely velvoittaa sijoituspalvelujen tarjoajat tarkistamaan ennen yrityksen antamia rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, että yhteisöllä on LEI-tunnus. Jos se puuttuu, toimeksiantoja ei voida toteuttaa.

Sijoituspalvelujen tarjoajat joutuvat pyytämään yhteisöiltä niiden LEI-tunnuksia ennen sääntelyn 3.1.2018 voimaantuloa omien järjestelmiensä ja asiakasrekistereidensä kuntoon saattamiseksi.

Lisätietoa LEI-tunnuksesta ja sen hankkimisesta saa Patentti ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Miten MiFID II ja MiFIR muuttavat sääntelyä?

MiFID II ja MiFIR -sääntely muuttaa voimassaolevia sijoituspalvelun tarjontaa koskevia toimilupaa ja toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia. Tavoitteena on sijoittajansuojan parantaminen. Vaatimukset koskevat esimerkiksi

 • tuotehallintaa
 • strukturoitujen talletusten sääntelyä
 • riippumattoman sijoitusneuvonnan ja kannustimien käyttöä sekä
 • tiedonantovelvollisuuden laajenemista.

Viranomaiselle tulee oikeus kieltää tai rajoittaa tuotteen tarjoaminen tai toimintamallin käyttäminen sijoittajansuojan tai markkinoiden vakauden taikka moitteettoman ja eheän toiminnan varmistamiseksi. Asiakastyössä toimiville asetetaan ensimmäisen kerran sääntelyn tasolla osaamis- ja kokemusvaatimukset.

Sääntelyn tavoitteena on lisätä rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä. Uutta on tarjousten ja kauppojen avoimuusvaatimusten laajentaminen osakkeiden luonteisten instrumenttien lisäksi myös

 • joukkovelkakirjojen
 • johdannaisinstrumenttien
 • strukturoitujen finanssituotteiden ja
 • päästöoikeuksien kaupankäyntiin.

Sääntelyn tavoitteena on ohjata kaupankäynti järjestäytyneille kauppapaikoille ja edesauttaa siten avoimuuden lisäämistä markkinoille. Ei osakkeen -luonteisille instrumenteille (kuten joukkovelkakirjat ja johdannaisinstrumentit) tuodaan uusi kauppapaikka (OTF, organisoitu kauppapaikka). Toimijoiden kaupparaportointivelvoitteet laajenevat uuden sääntelyn myötä.

MiFID II ja MiFIRin 1-tason sääntelyssä säädetään rahoitusvälineiden kaupankäynnin, sijoituspalveluiden ja sijoittajansuojan yleisistä periaatteista. Komissio voi hyväksyä 2-tason säädöksiä (direktiivi tai asetus) 1-tasolla mainituilla osa-alueilla. Näistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) antaa komissiolle neuvon. 1-tason sääntelyssä todetaan erikseen milloin Euroopan parlamentille ja neuvostolle varataan aika vastustaa komission antamia säädöksiä. Lisäksi ESMA on 1-tasolla valtuutettu antamaan 2-tason täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka ovat joko teknisiä sääntelystandardeja tai teknisiä täytäntöönpanostandardeja. EU-asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti komission tulee hyväksyä standardit. Euroopan parlamentille ja neuvostolle varataan aika hyväksyä tai hylätä sääntelystandardit. Euroopan parlamentti tai neuvosto ei voi erikseen vastustaa täytäntöönpanostandardien antamista. ESMA on velvoitettu 1-tasolla antamaan ohjeita erikseen määrätyissä asiakokonaisuuksissa. Lisäksi ESMA voi oma-aloitteisesti antaa ohjeita.

EU-sääntely

1-taso

2-taso

 • Komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/593 (pdf), annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä asiakkaiden rahoitusvälineiden ja varojen suojaamisen, tuotevalvontavelvoitteiden sekä välityspalkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten tai ei-rahallisten etujen tarjoamiseen tai vastaanottamiseen sovellettavien sääntöjen osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/565 (pdf), annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/566 (pdf), annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/567 (pdf), annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistämisen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/568 (pdf), annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/569 (pdf), annettu 24 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/570 (pdf), annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä likviditeetillä mitattuna olennaisen markkinan määrittämistä kaupankäynnin väliaikaista pysäyttämistä koskevien ilmoitusten yhteydessä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/571 (pdf), annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/572 (pdf), annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen tarjoamista ja tietojen jaottelun tasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/573 (pdf), annettu 6 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä tasapuoliset ja syrjimättömät konesalipalvelut ja palkkiorakenteet varmistavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/574 (pdf), annettu 7 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä liiketoimintakellojen tarkkuustasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/575 (pdf), annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamispaikkojen julkistettavaksi kuuluvia, liiketoimien toteutuksen laatuun liittyviä tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/576 (pdf), annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten vuosittain julkistamia tietoja toteuttamispaikkojen nimistä ja toteutusten laadusta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/577 (pdf), annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä volyymin ylärajaa koskevaa mekanismia sekä avoimuuden vuoksi tai muita laskelmia varten toimitettavia tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/578 (pdf), annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä markkinatakaussopimuksiin ja -järjestelmiin sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/579 (pdf), annettu 13 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä unionissa olevaa johdannaissopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/580 (pdf), annettu 24 kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineitä koskeviin toimeksiantoihin liittyvien tietojen säilyttämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/581 (pdf), annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikkojen ja keskusvastapuolten määritysjärjestelmiin pääsyä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/582 (pdf), annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien johdannaisten määritysvelvollisuutta ja määritettäväksi hyväksymisen määräaikoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/583 (pdf), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille joukkovelkakirjalainojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/584 (pdf), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä kauppapaikkojen toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/585 (pdf), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä rahoitusvälineen viitetietoja koskevia normeja ja muotoja sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamiin järjestelyihin liittyviä teknisiä toimenpiteitä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/586 (pdf), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimissaan, paikan päällä tehtävissä tarkastuksissaan ja tutkinnoissaan tekemän yhteistyön yhteydessä harjoittamaa keskinäistä tietojenvaihtoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/587 (pdf), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/588 (pdf), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/589 (pdf), annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä algoritmista kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/590 (pdf), annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/591 (pdf), annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/592 (pdf), annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä perusteita sen selvittämiseksi, milloin toiminta on katsottava pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi, koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2020 (pdf), annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä niitä perusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden mukaisesti määritetään, olisiko määritysvelvollisuuden piiriin kuuluviin johdannaisiin sovellettava kaupankäyntivelvollisuutta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2021 (pdf), annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä viitearvoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2022 (pdf), annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavia tietoja sekä asiakkaille annettavien tietojen muotoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/824 (pdf), annettu 25 päivänä toukokuuta 2016, monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien toiminnan kuvauksen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettavan ilmoituksen sisältöä ja muotoa koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

3-taso

Valmisteilla oleva 2-tason sääntely

 • ESMA on julkistanut 28.2.2017 MiFID II -sääntelyyn liittyvät tekniset sääntelystandardit komissiolle toimeksiantokokonaisuuksista. 
 • ESMA on julkistanut 9.2.2017 MiFID II -sääntelyyn liittyvän teknisen täytäänpanostandardin muutoksen (pdf) komissiolle hyödykejohdannaissopimusten positioraportoinnista.
 • Komissio hyväksyi 14.7.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä
  • Komission asetus (pdf), jotka koskevat sijoituspalveluyritysten toimilupakäsittelyyn liittyviä tietoja ja vaatimuksia
 • Komissio hyväksyi 29.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf) ja (Komission asetus, pdf), jotka koskevat rajan yli palveluja tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten ja markkinoiden ylläpitäjien tiedonantovelvollisuutta ja johdannaisten määritysvelvollisuutta.
 • ESMA on julkistanut 30.5.2016 lausunnon komission 20.4.2016 tekemään korjauspyyntöön, joka koski kolmea teknistä sääntelystandardia (RTS 2: non-equity transparency, RTS 20: ancillary activity ja RTS 21: position limits). Lausunto koskee teknistä sääntelystandardia RTS 20.
 • ESMA on julkistanut 2.5.2016 lausunnon komission 20.4.2016 tekemään korjauspyyntöön, joka koski kolmea teknistä sääntelystandardia (RTS 2: non-equity transparency, RTS 20: ancillary activity ja RTS 21: position limits). ESMA muun muassa esittää muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden avoimuusvaatimusten lieventämistä alkuvaiheessa ja avoimuuskriteereiden vaiheittaista korottamista neljän vuoden aikana.
 • ESMA on julkistanut 11.12.2015 MiFID II -sääntelyyn liittyvät tekniset täytäntöönpanostandardit (pdf) komissiolle muun muassa kaupankäynnin keskeyttämisestä, hyödykejohdannaissopimusten positioraportoimisesta ja raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvista.
 • ESMA on julkistanut 28.9.2015 MiFID II ja MiFIR -sääntelyyn liittyvät tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit komissiolle 

ESMAn raportti (pdf) sisältää yhteenvedon konsultaatiovastauksista ja sääntelyn tausta-ajatukset kattaen tarjousten ja kauppojen avoimuusvaatimukset, algoritmikaupankäynnin, raportointipalvelun tarjoamisen, kauppapaikkojen sääntelyn, hyödykejohdannaiset, kaupparaportoinnin, johdannaisten määritysvelvollisuuden ja toimeksiantojen toteuttamisen.

Liite 1 (pdf) sisältää ESMAn tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit edellä viitatuin osin.

ESMAn tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit kattavat sijoituspalveluyritysten toimiluvan, palvelujen tarjoamisen rajan yli toiseen ETA-valtioon, kolmansien maiden toimijoiden rekisteröintivaatimukset sijoituspalvelun tarjonnassa ETA-maihin ja viranomaisten välisen yhteistyön.

ESMAn tekninen neuvo sisältää yhteenvedot konsultaatiovastuksista ja ESMAn teknisen neuvon kattaen sijoittajansuojaan liittyvän sääntelyn (mukaan lukien tiedonantovelvollisuus asiakkaalle, tuotehallinta ja kannustimet), tarjousten ja kauppojen avoimuusvaatimukset, algoritmikaupankäynnin, kauppapaikkojen sääntelyn ja hyödykejohdannaiset.

Valmisteilla oleva 3-tason sääntely

Esitysmateriaali yms. aineisto

Yhteydenotot

MiFID II/MiFIR-aiheiset kysymykset Finanssivalvonnalle

 • Toimitusosoite: MiFIDquestions(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä: Yhtiö – Asia

Sähköpostiviestiin mahdollisimman perustellut kysymykset sääntelyviittauksineen.

Ensisijainen tavoitteemme on vastata usein esitettyihin ja laajempaa joukkoa koskeviin kysymyksiin MiFID II/MiFIR -hankesivustolla, tiedotteilla ja koulutustilaisuuksissa. Vastausta jokaiseen tiedusteluun erikseen emme valitettavasti voi luvata.

Uutiskirje

15.8.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.