Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut ja sijoittajansuoja – MiFID II ja MiFIR

​​Voimassaoleva MiFID sääntelee sijoituspalveluja, sijoittajansuojaa ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä. Finanssikriisi ja markkinakehitys ovat edellyttäneet MiFIDin tarkempaa tarkastelua. Tämän seurauksena MiFID II ja MiFIR korvaavat nykyisen MiFIDin EU-säännöstelyssä.

Sääntelyn aikataulu – MiFID II ja MiFIR -sääntelyn soveltaminen alkaa 3.1.2018

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID II) ja -asetus (MiFIR) on julkistettu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 12.6.2014. Alkuperäisen päätöksen mukaan MiFID II -direktiivi tuli saattaa kansallisesti voimaan 3.7.2016 mennessä ja soveltaa 3.1.2017 alkaen. Komissio ehdotti 10.2.2016, että MiFID II -direktiivin ja MiFIR-asetuksen soveltamista siirretään vuodella. Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen 7.6.2016 ja Euroopan neuvosto 17.6.2016.

Miten MiFID II ja MiFIR muuttavat sääntelyä?

MiFID II ja MiFIR -sääntely muuttaa voimassaolevia sijoituspalvelun tarjontaa koskevia toimilupaa ja toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia. Tavoitteena on sijoittajansuojan parantaminen. Vaatimukset koskevat esimerkiksi

 • tuotehallintaa
 • strukturoitujen talletusten sääntelyä
 • riippumattoman sijoitusneuvonnan ja kannustimien käyttöä sekä
 • tiedonantovelvollisuuden laajenemista.

Viranomaiselle tulee oikeus kieltää tai rajoittaa tuotteen tarjoaminen tai toimintamallin käyttäminen sijoittajansuojan tai markkinoiden vakauden taikka moitteettoman ja eheän toiminnan varmistamiseksi. Asiakastyössä toimiville asetetaan ensimmäisen kerran sääntelyn tasolla osaamis- ja kokemusvaatimukset.

Sääntelyn tavoitteena on lisätä rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä. Uutta on tarjousten ja kauppojen avoimuusvaatimusten laajentaminen osakkeiden luonteisten instrumenttien lisäksi myös

 • joukkovelkakirjojen
 • johdannaisinstrumenttien
 • strukturoitujen finanssituotteiden ja
 • päästöoikeuksien kaupankäyntiin.

Sääntelyn tavoitteena on ohjata kaupankäynti järjestäytyneille kauppapaikoille ja edesauttaa siten avoimuuden lisäämistä markkinoille. Ei osakkeen -luonteisille instrumenteille (kuten joukkovelkakirjat ja johdannaisinstrumentit) tuodaan uusi kauppapaikka (OTF, organisoitu kauppapaikka). Toimijoiden kaupparaportointivelvoitteet laajenevat uuden sääntelyn myötä.

MiFID II ja MiFIRin 1-tason sääntelyssä säädetään rahoitusvälineiden kaupankäynnin, sijoituspalveluiden ja sijoittajansuojan yleisistä periaatteista. Komissio voi hyväksyä 2-tason säädöksiä (direktiivi tai asetus) 1-tasolla mainituilla osa-alueilla. Näistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) antaa komissiolle neuvon. 1-tason sääntelyssä todetaan erikseen milloin Euroopan parlamentille ja neuvostolle varataan aika vastustaa komission antamia säädöksiä. Lisäksi ESMA on 1-tasolla valtuutettu antamaan 2-tason täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka ovat joko teknisiä sääntelystandardeja tai teknisiä täytäntöönpanostandardeja. EU-asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti komission tulee hyväksyä standardit. Euroopan parlamentille ja neuvostolle varataan aika hyväksyä tai hylätä sääntelystandardit. Euroopan parlamentti tai neuvosto ei voi erikseen vastustaa täytäntöönpanostandardien antamista. ESMA on velvoitettu 1-tasolla antamaan ohjeita erikseen määrätyissä asiakokonaisuuksissa. Lisäksi ESMA voi oma-aloitteisesti antaa ohjeita.

EU-sääntely

1-taso

2-taso

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2020 (pdf) – perusteet, joiden mukaisesti määritetään, olisiko määritysvelvollisuuden piiriin kuuluviin johdannaisiin sovellettava kaupankäyntivelvollisuutta
Komission delegoitu asetus 2016/2021 (pdf) – viitearvoihin pääsy
Komission delegoitu asetus 2016/2022 (pdf) – kolmansien maiden yritysten rekisteröintiin tarvittavat tiedot sekä asiakkaille annettavien tietojen muoto 
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/824 (pdf) – monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien toiminnan kuvaus ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettavan ilmoituksen sisältö ja muoto

3-taso

Valmisteilla oleva 2-tason sääntely

 • ESMA on julkistanut 28.2.2017 MiFID II -sääntelyyn liittyvät tekniset sääntelystandardit komissiolle toimeksiantokokonaisuuksista. 
 • ESMA on julkistanut 9.2.2017 MiFID II -sääntelyyn liittyvän teknisen täytäänpanostandardin muutoksen (pdf) komissiolle hyödykejohdannaissopimusten positioraportoinnista.
 • Komissio hyväksyi 1.12.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf), jotka koskevat perusteita sen selvittämiseksi, milloin toiminta katsotaan ryhmätasolla pääasiallisen liiketoiminnan oheistoiminnaksi.
 • Komissio hyväksyi 1.12.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf), jotka koskevat hyödykejohdannaisten positiolimiittejä. 
 • Komissio hyväksyi 28.7.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liitteet, pdf), jotka koskevat liiketoimien raportointia toimivaltaiselle viranomaiselle.
 • Komissio hyväksyi 19.7.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liitteet, pdf), jotka koskevat algoritmista kaupankäyntiä harjoittavien sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämiselle asetettuja vaatimuksia. 
 • Komissio hyväksyi 14.7.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä
  • Komission asetus ja liitteet (pdf), jotka koskevat osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden avoimuutta (tarjousten ja toteutuneiden kauppojen julkistamista)
  • Komission asetus ja liitteet (pdf), jotka koskevat joukkovelkakirjojen, strukturoitujen rahoitustuotteiden, päästöoikeuksien ja johdannaisten avoimuutta (tarjousten ja toteutuneiden kauppojen julkistamista)
  • Komission asetus ja liite (pdf), jotka koskevat kauppapaikkojen toiminnan järjestämiselle asetettuja vaatimuksia
  • Komission asetus ja liite (pdf), jotka koskevat osakkeiden, talletustodistusten ja pörssilistattujen rahastojen hinnanmuutosvälejä tai hinnanmuutosjärjestelyjä
  • Komission asetus ja liite (pdf), jotka koskevat rahoitusvälineiden viitetietojen toimittamista toimivaltaiselle viranomaiselle
  • Komission asetus (pdf), jotka koskevat sijoituspalveluyritysten toimilupakäsittelyyn liittyviä tietoja ja vaatimuksia
  • Komission asetus (pdf), jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten tiedonvaihtoa niiden harjoittaessa yhteistyötä valvontatoimien, tarkastusten ja tutkintojen yhteydessä
  • Komission asetus (pdf), jotka koskevat kolmannen maan yrityksen arvopaperimarkkinaviranomaiselle antamia rekisteröintihakemukseen liittyviä tietoja ja EU-asiakkaille annettavien tietojen muotoa. 
 • Komissio hyväksyi 29.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf) ja (Komission asetus, pdf), jotka koskevat rajan yli palveluja tarjoavien tai sijoitustoimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten ja markkinoiden ylläpitäjien tiedonantovelvollisuutta ja johdannaisten määritysvelvollisuutta.
 • Komissio hyväksyi 24.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liite, pdf) ja (Komission asetus ja liite, pdf), jotka koskevat syrjimätöntä pääsyä kauppapaikkaan tai keskusvastapuoleen ja toimeksiantojen tietojen säilyttämistä.
 • Komissio hyväksyi 13.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liite, pdf), (Komission asetus, pdf), (Komission asetus, pdf), jotka koskevat viitehinta- ja sopimuskauppavapautusten volyymin ylärajamekanismia, tietojen raportointia avoimuus ja muita laskelmia varten, johdannaisten kaupankäyntivelvollisuuteen liittyvää määritelmää sopimuslajeista, joilla on suora, merkittävä ja ennakoitavissa oleva vaikutus unionissa ja markkinatakaussopimuksille ja -järjestelmille asetettuja vaatimuksia.
 • Komissio hyväksyi 8.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liite, pdf), (Komission asetus ja liitteet, pdf), jotka koskevat tietoja, joita kauppapaikkojen, sisäisten toteuttajien ja  muiden toteuttamispaikkojen on annettava liiketoimien toteuttamisen laadusta ja tietoja, joita sijoituspalveluyritysten on julkaistava asiakkaiden liiketoimien toteuttamispaikoista ja toteutuksen laadusta.
 • Komissio hyväksyi 7.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liite, pdf), jotka koskevat liiketoimintakellojen synkronointia.
 • Komissio hyväksyi 6.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf), jotka koskevat konesalipalvelujen ja palkkiorakenteiden tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä.
 • Komissio hyväksyi 2.6.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf), (Komission asetus, pdf), (Komission asetus, pdf), jotka koskevat raportointipalvelujentarjoajien toimilupamenettelyä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia ja tietojen julkistamista, kauppapaikkojen velvollisuutta tarjota tarjous- ja kauppatietoja eriteltynä, kauppapaikkojen ja keskusvastapuolien syrjimätöntä pääsyä viitearvoihin ja viitearvojen käyttöoikeuksia.
 • ESMA on julkistanut 30.5.2016 lausunnon komission 20.4.2016 tekemään korjauspyyntöön, joka koski kolmea teknistä sääntelystandardia (RTS 2: non-equity transparency, RTS 20: ancillary activity ja RTS 21: position limits). Lausunto koskee teknistä sääntelystandardia RTS 20.
 • Komissio hyväksyi 26.5.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf), Komission asetus, pdf), jotka koskevat kriteerejä, joiden perusteella keskusvastapuolimääritykseen velvoitetuilla johdannaisilla on käytävä kauppaa kauppapaikoilla ja kauppapaikan määrittämistä likviditeetin kannalta olennaiseksi rahoitusvälineen kaupankäynnin väliaikaiseen pysäyttämiseen liittyvissä tapauksissa.
 • Komissio hyväksyi 24.5.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus, pdf), (Komission asetus, pdf), jotka koskevat rahoitusvälineiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ja rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista.
 • Komissio hyväksyi 18.5.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liite, pdf), jotka koskevat muun muassa oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden likviditeetin määrittelyä, kauppapaikkojen ja sisäisten toteuttajien kauppatietojen tarjoamista, sisäisten toteuttajien julkistamis-, avoimuus- ja kaupan toteuttamista koskevia velvoitteita, sijoitussalkkujen tiivistämistä, tuoteinterventioita ja positionhallintavaltuuksia.
 • Komissio hyväksyi 18.5.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liite, pdf), jotka koskevat toteuttamattomien toimeksiantojen suhdetta toteutuneisiin kauppoihin.
 • ESMA on julkistanut 2.5.2016 lausunnon komission 20.4.2016 tekemään korjauspyyntöön, joka koski kolmea teknistä sääntelystandardia (RTS 2: non-equity transparency, RTS 20: ancillary activity ja RTS 21: position limits). ESMA muun muassa esittää muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden avoimuusvaatimusten lieventämistä alkuvaiheessa ja avoimuuskriteereiden vaiheittaista korottamista neljän vuoden aikana.
 • Komissio hyväksyi 25.4.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission asetus ja liitteet, pdf), jotka koskevat muun muassa rahoitusvälineen ja sijoitusneuvonnan määritelmää, toiminnan järjestämistä (compliance-toiminto, riskien hallinta, asiakasvalitukset, henkilökohtaiset liiketoimet, ulkoistaminen ja eturistiriidat) ja menettelytapoja (tiedonantovelvollisuus, sijoitusneuvonnan luonne, selonottovelvollisuus, asiakasraportointi, toimeksiantojen käsittely mukaan lukien paras toteutus, hyväksyttävien vastapuolien kohtelu ja tietojen säilyttäminen pitäen sisällään puhelinnauhoitukset ja sähköistä viestintää koskevat tallenteet) sijoituspalveluja tarjottaessa, sääntelyn soveltuvuutta satunnaiseen sijoituspalvelun tarjoamiseen, sisäisten toteuttajien määrittelyrajoja, algoritmista, HFT- ja DEA- kaupankäyntiä, pk-yritysten kasvumarkkinoita, kauppapaikan sääntöjen ja muiden oikeudellisten velvoitteiden noudattamisen valvontaa ja raportointia, kaupankäynnin keskeyttämistä ja lopettamista, kauppapaikkojen hyödykepositioiden julkistamista ja raportointipalvelujen tarjoajien tietojen tarjoamista.
 • Komissio hyväksyi 7.4.2016 MiFID II -sääntelyyn liittyviä delegoituja säännöksiä (Komission direktiivi, pdf) tuotehallintamenettelyn, asiakasvarojen hallinnoinnin ja kannustimien osalta.
 • ESMA on julkistanut 11.12.2015 MiFID II -sääntelyyn liittyvät tekniset täytäntöönpanostandardit (pdf) komissiolle muun muassa kaupankäynnin keskeyttämisestä, hyödykejohdannaissopimusten positioraportoimisesta ja raportointipalvelujen tarjoajien toimiluvista.
 • ESMA on julkistanut 28.9.2015 MiFID II ja MiFIR -sääntelyyn liittyvät tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit komissiolle 

ESMAn raportti (pdf) sisältää yhteenvedon konsultaatiovastauksista ja sääntelyn tausta-ajatukset kattaen tarjousten ja kauppojen avoimuusvaatimukset, algoritmikaupankäynnin, raportointipalvelun tarjoamisen, kauppapaikkojen sääntelyn, hyödykejohdannaiset, kaupparaportoinnin, johdannaisten määritysvelvollisuuden ja toimeksiantojen toteuttamisen.

Liite 1 (pdf) sisältää ESMAn tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit edellä viitatuin osin.

ESMAn tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit kattavat sijoituspalveluyritysten toimiluvan, palvelujen tarjoamisen rajan yli toiseen ETA-valtioon, kolmansien maiden toimijoiden rekisteröintivaatimukset sijoituspalvelun tarjonnassa ETA-maihin ja viranomaisten välisen yhteistyön.

ESMAn tekninen neuvo sisältää yhteenvedot konsultaatiovastuksista ja ESMAn teknisen neuvon kattaen sijoittajansuojaan liittyvän sääntelyn (mukaan lukien tiedonantovelvollisuus asiakkaalle, tuotehallinta ja kannustimet), tarjousten ja kauppojen avoimuusvaatimukset, algoritmikaupankäynnin, kauppapaikkojen sääntelyn ja hyödykejohdannaiset.

Valmisteilla oleva 3-tason sääntely

Kaupparaportointi

Yhteydenotot

MiFID II/MiFIR-aiheiset kysymykset Finanssivalvonnalle

 • Toimitusosoite: MiFIDquestions(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä: Yhtiö – Asia

Sähköpostiviestiin mahdollisimman perustellut kysymykset sääntelyviittauksineen.

Ensisijainen tavoitteemme on vastata usein esitettyihin ja laajempaa joukkoa koskeviin kysymyksiin MiFID II/MiFIR -hankesivustolla, tiedotteilla ja koulutustilaisuuksissa. Vastausta jokaiseen tiedusteluun erikseen emme valitettavasti voi luvata.

Uutiskirje

29.3.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.