Ilmoitukset Finanssivalvonnalle

Ilmoitus algoritmisesta kaupankäynnistä

Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan sijoituspalveluja tarjoavan yhtiön on ilmoitettava kaupankäynnistään

 1. kotivaltion viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt ilmoittavat Finanssivalvonnalle ja
 2. sen valtion arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jossa sijaitsevalla kauppapaikalla yhtiö käy kauppaa.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus algoritmisesta kaupankäynnistä [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, millä kauppapaikalla yhtiö käy algoritmikauppaa ja mikä on ko. kauppapaikan kotivaltio
 • Viestissä tulee kertoa, jos kaupankäynti on huippunopeaa1
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoamisesta (DEA)

Suoraa sähköistä markkinoillepääsyä tarjoavan on ilmoitettava tästä

 1. kotivaltion viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt ilmoittavat Finanssivalvonnalle ja
 2. sen valtion arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jossa sijaitsevalla kauppapaikalla yhtiö tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFiDilmoitukset(at)fiva.fi.  

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus suoran sähköisen markkinoillepääsyn tarjoamisesta [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, millä kauppapaikalla yhtiö tarjoaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä, mikä on ko. kauppapaikan kotivaltio ja keille toimijoille suoraa sähköistä markkinoillepääsyä tarjotaan
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus kauppojen sisäisenä toteuttajana toimimisesta (opt-in SI)

Finanssivalvonta julkaisee myöhemmin ohjeet SI-ilmoituksista, jotka tehdään Euroopan arvopaperiviranomaisen julkaisemien kaupankäyntitietojen ja niiden avulla tehtyjen laskelmien perusteella. ESMA julkaisee kaupankäyntitiedot eri rahoitusvälineissä 1.8.2018. SI-kynnysarvon ylittävien yhtiöiden on tehtävä SI-ilmoitus Finanssivalvonnalle ensimmäisen kerran 1.9.2018 mennessä.

Sijoituspalveluja tarjoava yhtiö voi kuitenkin ilmoittautua vapaaehtoisesti kauppojen sisäiseksi toteuttajaksi (opt-in).

Opt-in ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus kauppojen sisäisenä toteuttajana toimimisesta [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, missä rahoitusvälinelajeissa yhtiö toimii kauppojen sisäisenä toteuttajana ja mistä päivämäärästä alkaen. Rahoitusvälinelajit ilmoitetaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman Q&A on MiFID II and MiFIR transparency topics -ohjeen mukaisesti (ks. kysymys ja vastaus 6.a. Systematic internaliser regime -luvussa).
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot

Opt-in ilmoituksen tekijän tulee tehdä tarkempi, rahoitusvälinekohtainen tai rahoitusvälineiden alaluokittelun mukainen ilmoitus Finanssivalvonnalle siinä vaiheessa, kun ohjeet SI-ilmoituksista julkaistaan tai viimeistään 1.9.2018 mennessä.

Hyödykejohdannaisilla ja/tai päästöoikeusjohdannaisilla kauppaa käyvän ilmoitus oheistoimintapoikkeuksen soveltamisesta

Hyödykejohdannaisilla ja/tai päästöoikeusjohdannaisilla kauppaa käyvän yhtiön on ilmoitettava, mikäli se ei tarvitse sijoituspalvelutoimilupaa oheistoimintapoikkeuksen perusteella.

Ilmoitus on tehtävä vuosittain toimivaltaiselle viranomaiselle, eli suomalaiset yhtiöt tekevät ilmoituksen Finanssivalvonnalle.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle tehdään vapaamuotoisella viestillä osoitteeseen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Viesti otsikoidaan: Ilmoitus oheistoimintapoikkeuksen soveltamisesta [yhtiön nimi]
 • Viestissä tulee kertoa, että yhtiö on laatinut laskelman, jolla se voi todentaa, ettei se tarvitse toimilupaa, vaikka käy kauppaa hyödykejohdannaisilla ja/tai päästöoikeusjohdannaisilla.
 • Laskelmaa ei tarvitse toimittaa Finanssivalvonnalle ilmoituksen yhteydessä. (Finanssivalvonta voi tarvittaessa erikseen  pyytää laskelman nähtäväkseen).
 • Viestistä tulee ilmetä yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

Ilmoitus tulee tehdä yhtiökohtaisesti. Jos samassa konsernissa on useampi yhtiö, joiden tulee tehdä ko. ilmoitus, tähän riittää yksi viesti, kuhan siinä kerrotaan kaikki ne yhtiöt (y-tunnuksineen), joita ilmoitus koskee. Ilmoituksen tekijällä/yhteyshenkilöllä tulee olla oikeus tehdä ko. ilmoitus kaikkien yhtiöiden puolesta.

Laskelma tulee laatia komission delegoidun asetuksen 2017/592 mukaisesti. (Energiateollisuus ry on antanut jäsenilleen ohjeen laskelman laatimisesta ja ohje löytyy Energiateollisuus ry:n verkkosivuilta).

1 Huippunopean kaupankäynnin määritelmä, ks. MiFID II artikla 4.1 (40) ja delegoitu asetus 2017/565 artikla 19. Ks. myös ESMAn Q&A:t.

 

 

 

5.1.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.