Vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi – Insurance Distribution Directive (IDD)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusten tarjoamisesta (EU) 2016/97 tuli voimaan 23.2.2016. Direktiivillä kumotaan vakuutusedustusdirektiivi.

Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoamista koskevat eri EU-jäsenvaltioiden kansalliset säännökset. Direktiivillä pyritään kuitenkin vähimmäistason yhdenmukaistamiseen, joten se ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tiukempia säännöksiä kuluttajien suojaamiseksi. Toimijoiden tasapuolinen kohtelu ja asiakkaansuoja edellyttävät, että erityyppiset toimijat, kuten asiamiehet, meklarit, vakuutusedustusta harjoittavat pankit, vakuutusyritykset, matkatoimistot ja autovuokraamot kuuluvat direktiivin soveltamisalaan.

Komissio on 20.12.2017 ehdottanut, että direktiivin ja alemmanasteisen sääntelyn soveltamisen alkamisajankohdaksi muutettaisiin 1.10.2018. Kansallisen lainsäädännön pitäisi olla valmiina alkuperäisen aikataulun mukaisesti 23.2.2018.

Kansallista lainsäädäntöä on valmistellut STM:n asettama työryhmä Hallituksen esitys laiksi vakuutusten tarjoamisesta oli lausunnolla 12.6.2017 asti. Lausunnot ja muut asiakirjat.

Hallituksen esitys laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi vakuutusedustuksesta annettu laki. Lisäksi muun muassa vakuutussopimuslakiin ja Finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehtäisiin useita direktiivistä johtuvia täsmennyksiä. Vakuutusten tarjoamisesta annettavan lain ja siihen liittyvien muiden lainsäädännön muutosten on tarkoitus tulla voimaan 23.2.2018.

Keskeisiä ehdotuksia lakiesityksessä

 • Lakia sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen sekä vakuutuksenantajan itsensä toimesta että vakuutusedustajan välityksellä.
 • Vakuutusten tarjoaminen verkossa tai muulla tavalla tulee entistä selvemmin sääntelyn piiriin. Esimerkiksi vertailusivustot, joilta on linkki vakuutusyhtiön sivuille sopimuksen solmimista varten, joutuvat rekisteröitymään vakuutusedustajiksi.
 • Finanssivalvonta rekisteröi vakuutusedustajat. Vakuutuksenantajia eikä näiden työntekijöitä rekisteröidä mutta laki asettaa myös näille mm. ammattitaitoa ja hyvämaineisuutta koskevia vaatimuksia. Rekisteröinnin edellytykset laajenevat mm. siten, että hyvämaineisuuden vaatimukset koskevat jatkossa sekä vakuutusedustusyritysten johtoa että omistajia ja johdolle tulee kollektiivinen ammattitaitovaatimus.
 • Sekä vakuutuksenantajalla että vakuutusedustajalla vakuutusten tarjoamiseen suoraan osallistuvan henkilön tulee olla hyvämaineinen sekä jatkuvasti ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Tähän liittyen laki edellyttää vähintään 15 tunnin ammatillista koulutusta vuosittain.
 • Vakuutusedustajien henkilöstön rekisteröintivaatimus vakuutusten tarjontaan suoraan osallistuvasta henkilöstöstä alenee 50 prosentista 30 prosenttiin. Alihankinnassa saa käyttää ainoastaan rekisteröityjä vakuutusedustajia.
 • Liiketoimintaa koskevista menettelytavoista ja tiedonantovelvollisuudesta säädetään aikaisempaa laajemmin. Esimerkiksi vahinkovakuutustuotteista tulee antaa tietoa uudella vakiomuotoisella asiakirjalla.
 • Vakuutuksenantajan on ylläpidettävä vakuutusten hyväksymismenettelyä (tuotehallintajärjestelmä). 
 • Vakuutuksenantajilla ja vakuutusedustajilla ei saa olla sellaisia myyntitavoitteita, etuja tai palkitsemisjärjestelyjä, jotka kannustaisivat suosittelemaan muuta kuin asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa vakuutusta. Asiakasta on informoitava vakuutusyhtiön työntekijän, asiamiehen ja sivutoimisen asiamiehen palkkion luonteesta. Vakuutusmeklarin nykyinen palkkionottokielto on säilytetty esityksessä, palkkion saa ottaa vain asiakkaalta.
 • Sijoitusvakuutusten osalta sekä vakuutuksenantajan että vakuutusedustajan tulee huolehtia eturistiriitatilanteiden ehkäisemisestä ja hallinnasta. Sijoitusvakuutukseen liitettävän sijoitustuotteen asianmukaisuus ja soveltuvuus asiakkaalle tulee arvioida. Vastaavalla tavalla on säädetty sijoituspalvelua tarjoavien yritysten osalta jo aikaisemmin.
 • Hallinnollisten seuraamusten osalta on direktiivin mukaisesti esitetty mm. uusia seuraamusmaksuja, joita Finanssivalvonta voi määrätä rekisteröimisvelvoitteiden, ammattitaitovaatimusten ylläpidon ja laissa säädettyjen menettelytapojen laiminlyönnistä.

II-tason sääntely

Komissiolle delegoidut valtuudet

Direktiivissä on lisäksi siirretty komissiolle valtuuksia antaa useita delegoituja säännöksiä, joihin liittyen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on valmistellut neuvoja komissiolle seuraavista aiheista:

 • vakuutustuotteita koskevat tuotehallintamenettelyt
 • eturistiriitojen hallinta ja kannustimet vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta
 • soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointi ja asiakasraportointi vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta
 • vahinkovakuutuksen tuoteasiakirja

Vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevat tuotehallintavaatimukset (POG)

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358 (suomi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358 (ruotsi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2358 (englanti)

Vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavat tiedonantovaatimukset ja liiketoiminnan menettelytapasäännöt

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359 (suomi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359 (ruotsi)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2359 (englanti)

Komissio on julkaissut delegoidut asetukset 21.9.2017, ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20.12.2017. Komissio on 20.12.2017 ehdottanut, että direktiivin ja alemmanasteisen sääntelyn soveltamisen alkamisajankohdaksi muutettaisiin 1.10.2018.

Vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoisen esitystapa 

 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1469, (suomi)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU), (ruotsi)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU), (englanti)

Täytäntöönpanoasetus on annettu 11.8.2017. 

EIOPA julkaisi 11.10.2017 ohjeet monimutkaisista vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, joita ei voi myydä ilman asianmukaisuus- tai soveltuvuusarviointia.

EIOPAn lehdistötiedote ja ohjeet sisältävä raportti 

EIOPA on julkaissut ohjeet kansallisilla kielillä

EIOPA julkaisi 11.12.2017 vakuutustentarjoajien käyttöön muokattavat sähköiset versiot vahinkovakuutuksen vakiomuotoisten asiakirjojen pohjista kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

 

IDD-aiheiset kysymykset Finanssivalvonnalle

​Toimitusosoite: IDDquestions(at)fiva.fi
Sähköpostin aihekenttä: Yhtiö – Asia

Sähköpostiviestiin mahdollisimman perustellut kysymykset sääntelyviittauksineen.

Ensisijainen tavoitteemme on vastata usein esitettyihin ja laajempaa joukkoa koskeviin kysymyksiin IDD-hankesivustolla, tiedotteilla ja koulutustilaisuuksissa. Vastausta jokaiseen tiedusteluun erikseen emme valitettavasti voi luvata.

 

5.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.