Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

EMIR-asetuksen mukaiset ilmoitukset ja hakemukset

OTC-johdannaisten käyttäjät tekevät ilmoituksia ja hakemuksia kansallisille valvojille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ESMAlle EMIR-asetuksen EU 648/2012 ja sitä täydentävien komission delegoitujen asetusten nojalla. Suomessa ilmoitusten ja hakemusten käsittely kuuluu Finanssivalvonnalle Sille ja ESMAlle tehtävien ilmoitusten lisäksi johdannaisten käyttäjillä on velvollisuus raportoida johdannaiset ja niissä tapahtuvat muutokset kauppatietorekistereille.

Voimassaolevat ilmoitukset ja hakemukset

Kynnysarvon ylitykset ja alitukset

15.3.2013 alkaen finanssisektorin ulkopuolisilla vastapuolilla on ollut velvollisuus ilmoittaa ns. kynnysarvojen ylityksistä Finanssivalvonnalle. Ylitystä koskeva ilmoitus tehdään myös suoraan ESMAlle. Tämä velvollisuus koskee käytännössä vain erittäin isoja toimijoita, joiden nimellisarvoista lasketut OTC-johdannaisten bruttopositiot ovat miljardiluokkaa senkin jälkeen, kun niistä on vähennetty suojaustarkoituksessa tehdyt OTC-johdannaiset. Yrityksen tai muun yhteisön tulee itse seurata positioidensa muutoksia ja tehdä tarvittaessa ilmoitus Finanssivalvonnalle ja ESMAlle. Laskennassa otetaan huomioon sekä yrityksen omat että samaan konsernin kuuluvien muiden yritysten positiot. Ilmoitusvelvollisuus perustuu EMIR artiklaan 10 (1). Finanssivalvonnalle tehtävä kynnysarvon ylitysilmoitus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@finanssivalvonta.fi kirjoittamalla sähköpostin aihekenttään EMIR ja käyttämällä oheista lomaketta. Jos kynnysarvon ylittäneen yrityksen OTC-johdannaisten bruttopositio myöhemmin pienenee niin paljon, että se alittaa kynnysarvon, tilanteen muutoksesta on ilmoitettava Finanssivalvonnalle yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen oheisella lomakkeella. ESMA on ohjeistanut ESMAlle tehtävien kynnysarvon ylitys- ja alitusilmoitusten tekoa omalla kotisivullaan. 

Johdannaissopimusten ehtojen vahvistaminen, vahvistamattomien sopimusten ilmoittaminen

Finanssivastapuolilla tulee olla komission delegoidun asetuksen 149/2013 12artiklan 4 kohdan mukaisesti menettelyt ilmoittaa kuukausittain niiden OTC-johdannaisten määrä, jotka ovat olleet vahvistamatta enemmän kuin viisi työpäivää. Finanssisektorin vastapuolten ei tarvitse tässä vaiheessa tehdä ilmoituksia, mutta niillä tulee olla valmiudet ilmoitusten tekemiseen, mikäli Finanssivalvonta erikseen tätä pyytää. Ilmoitusten säännöllisestä toimittamisesta keskustellaan parhaillaan ESMAssa, joten toimittaminen voi tulla ajankohtaiseksi piankin.

Tulevat ilmoitukset ja hakemukset

ESMA valmistelee alla kuvattujen ilmoitusten ja hakemusten vastaanottoa ja käsittelyä tarkoituksenaan luoda kaikille EU:n toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman yhdenmukaiset menettelyt. Näiden ilmoitusten ja hakemusten tekeminen ei vielä ole ajankohtaista siksi, etteivät niihin liittyvät säännökset ja menettelyt ole kaikilta osin valmiina tai voimassa. Finanssivalvonta tiedottaa erikseen, milloin ilmoitusten ja hakemusten vastaanotto alkaa.

Konsernin sisäisten transaktioiden vapautus määritysvelvollisuudesta

Kaksi samaan konserniin kuluvaa vastapuolta voi vapautua EMIR-asetuksen 3 artiklan mukaisen konsernin sisäisen OTC-johdannaistransaktion määritysvelvollisuudesta tilanteesta riippuen joko ilmoittamalla siitä omille toimivaltaisille viranomaisilleen EU:ssa tai niin, että EU:n alueelle sijoittunut vastapuoli hakee vapautusta määritysvelvollisuudesta. Vapautus voi siis perustua joko EMIR-asetuksen 4 artiklan kohtaan 2 a) tai 2 b). Ilmoituksen tai hakemuksen tekemistä valmistelevan on syytä ensin selvittää, ovatko kyseiset OTC-johdannaiset määritysvelvollisuuden alaisia ja koskeeko määritysvelvollisuus molempia vastapuolia sekä täyttyvätkö EMIR-asetuksen vaatimukset konsernin määritelmän ja riskienhallinnan osalta. Sisäisten transaktioiden vapauttaminen tulee ajankohtaiseksi, kun OTC-johdannaisille ruvetaan asettamaan määritysvelvollisuuksia. ESMA lähettää myöhemmin tänä vuonna lausunnolle asiaa koskevia teknisiä standardiluonnoksia.

Konsernin sisäisten määritysvelvollisuuden ulkopuolella olevien transaktioiden vapautus vakuuksien vaihtamisvelvollisuudesta

EMIR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan riskienvähentämistekniikat koskevat kaikkia keskusvastapuolimäärityksen ulkopuolelle jäävien OTC-johdannaisten osapuolia. Finanssivastapuolet ja kynnysarvon ylittävät finanssisektorin ulkopuoliset vastapuolet joutuvat sen lisäksi noudattamaan 11 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä ja finanssivastapuolille asetetaan 4 kohdan mukainen lisäpääomavaatimus. EMIR-asetuksen 3 artiklan mukaiset konsernin sisäiset transaktiot voivat kuitenkin vapautua 11 artiklan 3 kohdan vakuuksien vaihtamisvelvoitteista 11 artiklan 5–10 kohtien mukaisesti.  11 artkilan 6–10 kohtien mukaiset ilmoitukset ja hakemukset tulee aikanaan tehdä Finanssivalvonnalle ja tilanteen mukaan myös toisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Edellä 11 artiklan 3–12 kohtiin liittyvien 11 artiklan 15 kohdan mukaisten teknisten standardien valmistelu on viivästynyt sen vuoksi, että EU:ssa on nähty säännösten kansainvälinen koordinointi tarpeelliseksi. Nämäkin standardiluonnokset lähetetään valmistelun edetessä lausunnolle.

Erimielisyyksistä ilmoittaminen

Finanssivastapuolen on EU-komission delegoidun asetuksen 149/2013 15 artiklan 2 kohdan perusteella ilmoitettava 15.9.2013 alkaen Finanssivalvonnalle tietyistä selvittämättömistä OTC-johdannaissopimuksiin liittyvistä erimielisyyksistä.

Eläkejärjestelmäpoikkeukset

EMIR-asetuksen 2 artiklan 10 kohtien c–d mukaisten eläkejärjestelmien on mahdollista hakea 89 artiklan 2 kohdan mukaista poikkeusta määritysvelvollisuudesta Finanssivalvonnalta. Näissä tapauksissa on syytä ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan ennen hakemuksen lähettämistä.

 

 

 

20.6.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.