OTC-johdannaisten, keskusvastapuolten ja kauppatietorekistereiden sääntely – EMIR-asetus

Ajankohtaista EMIRistä

Finanssisektorin pienten vastapuolten määritysvelvollisuuden lykkääminen etenee

EU-komissio antoi 16.3.2017 delegoidun asetuksen, jolla lykätään ns. pienten finanssisektorin vastapuolten velvollisuutta määrittää OTC-johdannaisia keskusvastapuolessa. Asetuksen mukaan määritysvelvollisuus alkaa näiden osalta 21.6.2019. Asetus vaatii vielä EU:n neuvoston ja parlamentin käsittelyn. Muutokset tulevat voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun asetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Tällä lykkäyksellä ei ole vaikutusta kaikkia finanssivastapuolia koskevaan velvollisuuteen vaihtaa vakuuksia kahdenkeskisille OTC-johdannaisille asetuksen 2016/2251 mukaisesti 1.3.2017 alkaen.

EMIR-asiakirjojen hakeminen ESMAn sivuilta

Asiakirjoja voi hakea ESMAn verkkopalvelun Library-osiosta sekä verkkopalvelun Post-trading-osiosta.

EMIR-asetus

EMIR-asetus eli asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EU 648/2012) tuli voimaan 16.8.2012. Asetus koskettaa keskusvastapuolten ja kauppatietorekistereiden lisäksi kaikkia johdannaisten käyttäjiä myös pörsseissä tehtävien johdannaisten osalta.

EMIR-asetuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä informaatiota kaikista johdannaissopimuksista ja parantaa erityisesti OTC-johdannaisten riskienhallintaa. Asetus on osa finanssikriisin mukanaan tuomia uusia globaaleja säännöksiä. Vastaavia uudistuksia toimeenpannaan myös Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.

EMIR-asetuksen kolme pääaluetta ovat johdannaisten uusi sääntely, keskusvastapuolia koskevien säännösten harmonisointi sekä johdannaissopimuksia koskevaa raportointia vastaanottavien kauppatietorekisterien toiminnan sääntely. EU-asetus ja sen perusteella annetut delegoidut asetukset ovat suoraan sitovaa lainsäädäntöä, eikä niitä voi tai tarvitse erikseen sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön.

EMIR velvoittaa raportointiin ja riskienhallintaan

Kaikkien johdannaisten käyttäjien tulee raportoida 16.8.2012 voimassa olleet ja sen jälkeen tehdyt johdannaissopimukset kauppatietorekistereille. Käytännön raportointi alkaa asteittain vuoden 2013 aikana. Vanhat sopimukset raportoidaan takautuvasti siirtymäajan kuluessa. Raportointivelvoitteesta ei ole poikkeuksia.

Raportointivelvoitteiden lisäksi kaikille OTC-johdannaisten käyttäjille tulee joukko riskienhallintavelvoitteita, joiden tarkka sisältö määritellään toimijasta ja johdannaisesta riippuen asetuksessa ja sen perusteella annettavissa teknisissä standardeissa. Asetus edellyttää lisäksi keskusvastapuolilta kansallisten valvojan myöntämää toimilupaa ja kauppatietorekistereiltä rekisteröitymistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle eli ESMAlle.

Asetuksen käytännön toimeenpano tapahtuu EU-komission teknisten standardien perusteella. Komissio hyväksyi suurimman osan standardeista 19.12.2012 ja ne tulivat voimaan 15.3.2013.

Osan toimijoista on mahdollista saada poikkeuksia joistakin asetuksen velvoitteista automaattisesti, ilmoituksen perusteella tai hakemuksesta. ESMA koordinoi ilmoituksiin ja hakemuksiin liittyviä menettelyjä niin, että ne toteutetaan kaikkialla ETA-alueella samalla lailla.

EMIR-asetus on suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Sen tulkinta on ensi sijassa EU:n toimielinten vastuulla. Komissio ja ESMA julkistavat asetukseen ja sen toimeenpanoon liittyviä tulkintoja ja käytännön toimeenpano-ohjeitaan omilla verkkosivuillaan.

Finanssivalvonnan EMIR-tiedotteet

Yhteystiedot

Johdannaiset 

 • lakimies Harri Hirvi,
  puhelin 09 183 5284,
  harri.hirvi(at)finanssivalvonta.fi

Raporttien sisältö 

 • johtava asiantuntija Esa Pitkänen,
  puhelin 09 183 5248,
  esa.pitkanen (at)finanssivalvonta.fi

Muut EMIRiin liittyvät asiat

 • johtava infrastruktuuriasiantuntija
  Arja Voipio,
  puhelin 09 183 5224,
  arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi

 

19.12.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.