CRD IV -paketti

Niin sanottu CRD IV -paketti koostuu luottolaitosdirektiivistä (CRD IV) ja EU:n vakavaraisuusasetuksesta (CRR). Uuden sääntelyn tavoitteena on parantaa pankkien riskinkantokykyä vahvistamalla niiden vakavaraisuus- ja likviditeettiasemaa sekä riskienhallintaa. CRD IV -paketti korvaa nykyiset luottolaitos- ja vakavaraisuusdirektiivit 2006/48/EY ja 2006/49/EY.

Mitä uusi sääntely sisältää?

Luottolaitosdirektiivi (CRD IV) kattaa sekä liiketoiminnan aloittamista ja palvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset että viranomaisvalvontaa, sanktioita ja yhtiöiden luotettavaa hallintoa koskevat vaatimukset. Se sisältää myös lisäpääomavaatimukset erilaisten puskureiden muodossa. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä.

EU:n vakavaraisuusasetus (CRR) on suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joten se ei vaadi kansallista täytäntöönpanoa. CRR sisältää omien varojen ja vähimmäisvakavaraisuusvaatimusten laskentaan, maksuvalmiuteen, vähimmäisomavaraisuusasteeseen sekä suuriin asiakasriskeihin liittyvät säännökset. Se sisältää myös kattavat säännökset julkistamisvaatimuksista.

EU:n vakavaraisuusasetusta  täydentävät Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) valmistelemat ja EU-komission päätöksinä tai täytäntöönpanoasetuksina annettavat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, jotka ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa sääntelyä.

Ajankohtaista

CRD IV -paketti tuli voimaan 28.6.2013 (CRR) ja 17.7.2013 (CRD IV).

CRR:n säännöksiä aletaan soveltaa 1.1.2014 lukien. Koska direktiivi on pantava täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä, sen säännösten soveltamisen aloitus riippuu kansallisen lainsäädännön voimaantulosta.

Implementing and delegated acts

Finanssivalvonnan järjestämät CRD IV -tiedotustilaisuudet

CRD IV -pakettiin liittyvät Finanssivalvonnan valvottavatiedotteet ja lausuntopyynnöt

6.9.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.