Rajan yli toiminta kolmannet maat (AIFML 20 luku)

Suomalainen vaihtoehtorahastojen hoitaja

Vaihtoehtorahastojen markkinointi (AIFML 20 luku 2 §, 36 artikla)

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja saa Suomessa markkinoida kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa tulee olla selvitys siitä, että:

 1. vaihtoehtorahastojen hoitaja noudattaa vaihtoehtorahaston markkinoinnissa, mitä AIFML 12 luvussa säädetään;
 2. Finanssivalvonnan ja vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan valvontaviranomaisten välillä on otettu käyttöön kansainvälisten standardien mukaisia asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä järjestelmäriskin valvomiseksi, jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto, jonka avulla Finanssivalvonta voi hoitaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin mukaiset tehtävänsä  Finanssivalvonnan allekirjoittamat AIFM-yhteistyösopimukset;  
 3. vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana oleva kolmas maa ei saa olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa  FATF (Financial Action Task Force) - High-risk and non-cooperative jurisdictions;
 4. vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan ja Suomen välillä on sopimus, joka vastaa täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa;
 5. vaihtoehtorahastojen hoitaja on toimittanut Finanssivalvonnalle tiedon AIFML 15 luvun 2 ja 3 §:n mukaisista tehtävistä vastaavista yhteisöistä.

Edellä mainittu ilmoitus on laadittava myös syöttörahastosta, jonka kohteena oleva vaihtoehtorahasto on sijoittautunut kolmanteen maahan.

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka aikoo markkinoida Suomessa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia, ei ole velvollinen noudattamaan, mitä AIFML 7 luvun 4 §:ssä tai AIFMD 21 artiklan nojalla muualla säädetään säilytystoiminnasta huolehtimisesta siltä osin kuin ne koskevat kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa.

Tällöin Finanssivalvonnalle tehtävässä ilmoituksessa on selvitettävä, miten varmistutaan siitä, että yksi tai useampi yhteisö on nimetty hoitamaan AIFML 15 luvun 2 ja 3 §:n mukaisia tai muualla säädettyjä AIFMD 21 artiklan 7, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja säilytys- ja muita tehtäviä. Vaihtoehtorahastojen hoitaja ei saa itse hoitaa näitä tehtäviä.   

Vaihtoehtorahastojen hoitaminen (AIFML 20 luku 1 §, 34 artikla)

Toimiluvan saanut vaihtoehtorahastojen hoitaja saa hoitaa kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtorahastoa. Vaihtoehtorahastojen hoitajan tulee noudattaa AIFML:ssasäädettyjä vaatimuksia lukuun ottamatta 7 luvun 4 §:n velvollisuutta huolehtia säilytystoiminnasta ja 11 luvun 1 §:n velvollisuutta laatia toimintakertomus. Finanssivalvonnan ja vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan valvontaviranomaisten välillä on oltava otettu käyttöön asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä, jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto, jonka avulla Finanssivalvonta voi huolehtia tehtävistään.

Edellä säädetty oikeus hoitaa vaihtoehtorahastoa ei sisällä oikeutta markkinoida kyseessä olevaa vaihtoehtorahastoa ETA-valtioissa.  

Kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitaja

Kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston hoitajan oikeus markkinoida vaihtoehtorahastoa Suomessa (AIFML 20 luku 3 §, AIFMD 42 artikla)

Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja saa Suomessa markkinoida hoitamansa ETA-valtioon sijoittautuneen vaihtoehtorahaston tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahaston osuuksia ammattimaisille asiakkaille tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa tulee olla selvitys siitä, että:

 1. kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtorahastojen hoitaja noudattaa kunkin markkinoimansa vaihtoehtorahaston osalta mitä AIFML 7 luvun 3 §:ssä, 11 luvun 1 ja 2 §:ssä, 12 luvun 2–8 §:ssä, 17 luvun 3 §:ssä sekä kunkin 1 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaihtoehtorahaston osalta lisäksi, mitä 18 luvussa säädetään;
 2. Finanssivalvonnan, vaihtoehtorahaston kotijäsenvaltion valvontaviranomaisten ja vaihtoehtorahastojen hoitajan sekä vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan valvontaviranomaisten välillä on otettu käyttöön kansainvälisten standardien mukaiset asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt järjestelmäriskin valvomiseksi, jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto, jonka avulla Finanssivalvonta voi hoitaa tässä laissa säädetyt tehtävänsä  Finanssivalvonnan allekirjoittamat AIFM-yhteistyösopimukset;  
 3. vaihtoehtorahastojen hoitajan tai vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana oleva kolmas maa ei saa olla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa  FATF (Financial Action Task Force) - High-risk and non-cooperative jurisdictions;  
 4. vaihtoehtorahaston sijoittautumismaana olevan kolmannen maan ja Suomen välillä on sopimus, joka vastaa täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa.

Lisäksi Finanssivalvonnalle tulee antaa tiedot vaihtoehtorahastojen hoitajasta sekä sen hoitamasta ja Suomessa markkinoitavasta rahastosta AIFMD-raportointivelvollisuutta varten.  AIFM-raportointi  

Materiaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

 • Ilmoitus: kirjaamo(at)fiva.fi 
 • Sähköpostin aihekenttä:
  • Notifikaatio: AIFML 20 luku 3 § - yhtiön nimi   
 • Muutosilmoitus: AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä:
  • Muutosilmoitus: AIFML 20 luku 3 § - yhtiön nimi

Vastaanotettuaan ilmoituksen Finanssivalvonta ottaa yhteyttä ja kertoo käsittelijän ja arvion käsittelyajasta. 

Yhteydenotot

AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle
 • Toimitusosoite:
  AIFMquestions(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä:
  "AIFML xx § / Asia - Yhtiö"

Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon sisällä sähköpostin vastaanottamisesta.

 

12.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.