Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Vaihtoehtoisten rahastojen sääntely – AIFMD

AIFM-direktiivi eli direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (Alternative Investment Fund Managers Directive, 2011/61/EU) tuli saattaa kansallisesti voimaan heinäkuussa 2013. Suomessa direktiivi saatettiin voimaan 15.3.2014. Soveltamisala on laaja ja se kattaa pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja hedge-rahastosijoittamisen ja muun vastaavan yhteisen sijoitustoiminnan. Direktiivi sääntelee ammattimaisille sijoittajille tarjottavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hallinnointia ja markkinointia. Uusi direktiivi edellyttää toimijoilta toimilupaa tai rekisteröitymistä.

Ketä AIFM koskee?

Direktiivin sääntely kohdistuu vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin. Uutta sääntelyä sovelletaan erityyppisiin toimijoihin, jotka hoitavat esim. hedge-rahastoja, pääomarahastoja, kiinteistörahastoja tai hyödykerahastoja. Direktiiviä sovelletaan vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja säännöllisenä liiketoimintanaan hoitaviin yhteisöihin, jotka hankkivat pääomaa useilta sijoittajilta sijoittaakseen ne määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti sijoittajien eduksi. AIFM-direktiivissä soveltamisalan ulkopuolelle rajataan lähtökohtaisesti vain toiminta, joka kuuluu UCITS-direktiivin (2009/65/EY)2 soveltamisalan piiriin. Direktiivin soveltamisedellytysten täyttyessä sääntely voi tulla sovellettavaksi myös listayhtiöihin.

Direktiivi edellyttää toimilupaa tai rekisteröintiä ja sääntelee toimintaa

Vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hallinnoivalta yhtiöltä edellytetään toimilupaa tai rekisteröintiä. Erikoissijoitusrahastoja hallinnoivien rahastoyhtiöiden, joilla on sijoitusrahastodirektiiviin perustuva toimilupa, on haettava erillinen toimilupa hallinnoida AIFM-direktiivin soveltamisalaan kuuluvia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

Direktiivi asettaa toiminnalle mm. seuraavia vaatimuksia:

 • riskienhallinta ja likviditeetinhallinta
 • säilytysyhteisö jokaiselle rahastolle
 • arvonlaskennan järjestäminen
 • viranomaisraportointi
 • sijoittajainformaatio

AIFM-informaatiotilaisuudet

Finanssivalvonnan AIFM-tiedotteet

Tilaa Finanssivalvonnan AIFM-uutiskirje!

 • 23.7.2013 EuVECA- ja EuSEF-asetukset voimaan 22.7.2013 (Valvottavatiedote 56/2013)
 • 30.5.2013 ESMAlta konsultaatioon ohje vaihtoehtorahastojen hoitajia (AIFM) koskevasta raportointivelvollisuudesta (Valvottavatiedote 42/2013)
 • 5.7.2012 ESMA pyytää lausuntoja AIFM-direktiivin nojalla annettavaan palkitsemisen ohjeistukseen (Verkkouutinen 14/2012)
 • 19.3.2012 AIFM-direktiivi tuo vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia valvonnan piiriin (Artikkeli Markkinat-tiedotteessa 1/2012)
 • 29.2.2012 ESMA pyytää lausuntoja AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä ja vaihtoehtoisia rahastoja hallinnoivista yhtiötyypeistä (Verkkouutinen 5/2012)
 • 18.7.2011 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA valmistelee neuvoa komissiolle 2-tason sääntelyn antamiseksi vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (Verkkouutinen 19/2011)

Materiaalin toimittaminen Finanssivalvonnalle

Yhteydenotot

AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle

 • Toimitusosoite:
  AIFMquestions(at)fiva.fi
 • Sähköpostin aihekenttä:
  "AIFML xx § / Asia - Yhtiö"

Finanssivalvonta ottaa yhteyttä kahden viikon sisällä sähköpostin vastaanottamisesta.

19.12.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.