Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet ja suositukset

Euroopan valvontaviranomaisia, eli Euroopan pankkiviranomaista (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) koskevien EU-asetusten 16 artiklan mukaan EBA, EIOPA ja ESMA voivat antaa kansallisille valvontaviranomaisille ja finanssimarkkinoilla toimiville ohjeita ja suosituksia, joiden tavoitteena on yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen aikaansaaminen Euroopan finanssivalvontajärjestelmässä sekä EU-oikeuden yhtenäinen ja johdonmukainen soveltaminen.

Asetusten mukaan sekä kansallisten valvontaviranomaisten että finanssimarkkinoilla toimivien on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan ohjeita ja suosituksia. Velvollisuus pyrkiä noudattamaan ohjeita ja suosituksia johtuu siten suoraan sovellettavasta EU-asetuksesta.

Kansallisilla valvontaviranomaisilla (kuten Finanssivalvonta) on lisäksi nk. noudata tai selitä (comply or explain) -velvollisuus, jonka mukaan viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta vahvistettava, noudattaako tai aikooko se noudattaa ohjetta tai suositusta. Jos viranomainen ilmoittaa, että se ei noudata tai aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle ja esitettävä perustelunsa. Ohjeessa tai suosituksessa voidaan lisäksi edellyttää, että myös finanssimarkkinoiden toimivien on ilmoitettava, noudattavatko ne kyseistä ohjetta tai suositusta.

Finanssivalvonta viittaa tarvittaessa määräyksissään ja ohjeissaan EBAn, EIOPAn ja ESMAn ohjeisiin ja suosituksiin. Jos sellaisia Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita ei kuitenkaan ole, joihin viittaukset voitaisiin luontevasti sisällyttää, Finanssivalvonta antaa erillisen ohjeen, jossa se suosittaa ohjeiden ja suositusten noudattamista.

Viittaukset EBAn, EIOPAn ja ESMAn antamiin ohjeisiin ja suosituksiin kirjoitetaan Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin ”ohje”-otsikon alle. Jos lainsäädäntö kuitenkin poikkeuksellisesti mahdollistaa määräyksen antamisen, Finanssivalvonta voi myös antaa asiassa määräyksen. 

 

 

 

17.6.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.