Uusi määräys- ja ohjekokoelma

Finanssivalvonta siirtyy vaiheittain uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan, joka korvaa nykyiset rahoitussektorin ja vakuutussektorin määräys- ja ohjekokoelmat. Uudistus tapahtuu vaiheittain siten, että valmistelussa otetaan huomioon vireillä olevat kansallisen ja EU-lainsäädännön muutokset. Tavoitteena on, että uudistus olisi pääosin valmis vuoden 2013 loppuun mennessä.

Uudistuksen keskeiset lähtökohdat ovat:

 • Kokoelma jaotellaan aihealueiden mukaan, mutta tarvittaessa kunkin aihealueen sisällä ja yksittäisissä määräyksissä ja ohjeissa otetaan huomioon instituutiokohtaiset eriyttämistarpeet sekä pienten ja suurten toimijoiden väliset erot.
 • Samaa asiaa koskevat sitovat määräykset ja suositusluonteiset ohjeet esitetään samassa yhteydessä, mutta selkeästi toisistaan erottuvina. Tarpeen mukaan annetaan esimerkkejä ja soveltamisohjeita.
 • Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden lisäksi määräyksissä ja ohjeissa viitataan tarvittaessa kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön sekä Euroopan valvontaviranomaisten (EBA, EIOPA ja ESMA) valmistelemiin sitoviin teknisiin standardeihin ja ei-sitoviin suosituksiin. Näistä ohjeista ja suosituksista voidaan myös tarvittaessa laatia erillinen Finanssivalvonnan ohje. 

Uusi määräys- ja ohjekokoelma jakautuu seuraaviin pääjaksoihin:

 1. Toiminnan aloittaminen
  • pääjakso käsittelee mm. valvottavien toimilupia, rekisteröintejä ja notifikaatioita
 2. Valvottavan toiminnan järjestäminen
  • pääjakso käsittelee mm. valvottavien hallinnon järjestämistä, sisäistä valvontaa ja rahanpesun estämistä
 3. Riskienhallinta
  • pääjakso käsittelee valvottavien riskienhallintaa ja siihen liittyvää raportointia
 4. Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus
  • pääjakso käsittelee valvottavien kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
 5. Vakavaraisuus sekä vastuuvelka ja sen kattaminen
  • pääjakso käsittelee valvottavien vakavaraisuutta ja vastuuvelkaa
 6. Menettelytavat
  • pääjakso käsittelee valvottavien harjoittamaa markkinointia, asiakassuhteissa noudattavia menettelytapoja sekä asiakassopimuksia
 7. Arvopaperimarkkinoiden toiminta
  • pääjakso käsittelee arvopaperimarkkinoihin liittyviä kysymyksiä, kuten esitteitä, arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuutta, liputusvelvollisuutta, sisäpiirirekisterejä ja kaupparaportointia.
 8. Erinäisiä määräyksiä ja ohjeita
  • Pääjaksoon kootaan ne määräykset ja ohjeet, jotka eivät kuulu muihin pääjaksoihin. Tällaisia ovat muun muassa työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet.

Uudet määräykset ja ohjeet pääjaksoittain

Siirtymäaikana eli ennen kuin uuteen rakenteeseen siirrytään kokonaisuudessaan, Finanssivalvonnan antamat uudet määräykset ja ohjeet numeroidaan juoksevalla numerolla. Finanssivalvonta on 21.3.2011 lukien antanut seuraavat määräykset ja ohjeet:

25.3.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta