Kumotut määräykset ja ohjeet

Kumotut rahoitussektorin standardit

 • Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen
  Standardi on kumottu 1.2.2017 voimaan tulleilla määräyksien ja ohjeiden 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu muutoksilla.
  Valvottavatiedote 4/2017 Määräykset ja ohjeet 1/2014: Luottolaitosten riskitiedonkeruu voimaan 1.2.2017

 • Standardi RA6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta
  Standardi on kumottu 1.1.2017 voimaan tulleilla määräyksillä ja ohjeilla 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
  Valvottavatiedote 85/2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt voimaan 1.1.2017
 • Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen
  Standardi on kumottu 1.9.2018 voimaan tulleilla määräyksillä ja ohjeilla 7/2018 Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat
 • Standardi 6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta
  Standardi on kumottu 1.1.2017 voimaan tulleilla määräyksillä ja ohjeilla 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
  Valvottavatiedote 85/2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt voimaan 1.1.2017
 • Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit
  Standardi on kumottu 3.7.2016 lukien.
  Valvottavatiedote 44/2016 Muutoksia arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskeviin Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin

Kumotut rahoitussektorin määräykset ja ohjeet

Luettelo sisältää vain ne määräykset ja ohjeet, jotka on kumottu joulukuusta 2002 lähtien.

 • 101.3  Ohje luottolaitoksen toimiluvasta.
  Saatekirje  4.10.2000
  Ohje on kumottu 1.6.2006 lukien voimaantulleella standardilla 1.1 Markkinoille tulo.
 • 101.4  Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla.
  Liite: Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa toisen luottolaitosdirektiivin mukaisesti harjoitettava liiketoiminta sekä muiden valtioiden alueella harjoitettava luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 §:n mukainen liiketoiminta.
  Määräys on kumottu 1.6.2006 lukien voimaantulleella standardilla 1.1 Markkinoille tulo. 
 • 101.5 Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Saatekirje 4.10.2000
  Ohje on kumottu 1.6.2006 lukien voimaantulleella standardilla RA1.2 Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä.
 • 101.6 Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta. Liite  :Luottolaitosten osakkeiden ja osuuksien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle omistajan ollessa muu kuin Rahoitustarkastuksen valvonnassa oleva luottolaitos.
  Ohje on kumottu 28.6.2011 lukien.
  Saatekirje 4.10.2000. Ohje on kumottu 28.6.2011   
 • 101.8 Määräys ulkomaisen luottolaitoksen edustustosta Suomessa.
  Määräys on kumottu 1.6.2006 lukien voimaantulleella standardilla 1.1 Markkinoille tulo.
 • 101.9 Ohje hallinto- ja johtohenkilöitä koskevien tietojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Liite : Hallinto- ja johtohenkilöitä koskevien tietojen ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet
  Ohje on kumottu 15.4.2013 lukien.
 • 101.10 Ohje luotettavuus- ja sopivuusselvityksen sisällöstä ja ilmoitusvelvollisuudesta.
  Saatekirje 4.10.2000
  Ohje on kumottu 1.7.2007 lukien voimaantulleella standardilla 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper).
 • 102.1 Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista.
  Ohje on kumottu 1.6.2006 lukien voimaantulleella standardilla 2.3 Rahoituspalvelusopimukset.
 • 102.4 Ohje maksun peruuttamisesta asiakkaan tililtä.
  Saatekirje 10.12.2001
  Ohje on kumottu 1.8.2006 lukien voimaantulleella standardilla 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat.
 • 102.5 Ohje talletussopimuksista.
  Ohje on kumottu 1.6.2006 lukien voimaantulleella standardilla 2.3 Rahoituspalvelusopimukset.
 • 103.2 Määräys joukkovelkakirjalainojen turvaavista vakuuksista, voimassa 14.2.1994 lukien
  Liite: Vakuuslomakkeet 1–6
  Määräys on kumottu 18.1.2008 lukien.  
 • 103.3 Ohje varmuusvarasta (margin Requirement) arvopapereita vakuutena käytettäessä.
  Ohje on kumottu 1.1.2005 lukien voimaantulleella standardilla 4.4a Luottoriskien hallinta.
 • 103.4 Ohje notariaattitoiminnasta.
  Ohje on kumottu 6.3.2007 lukien.
 • 103.6 Ohje kirjanpito- ja tietojenkäsittelypalveluista.
  Ohje on kumottu 6.3.2007 lukien.
 • 103.11 Ohje saamisten luovuttamisesta ja arvopaperistamisesta.
  Liite: Yhteenveto Rahoitustarkastukselle arvopaperistamistransaktiosta annettavista tiedoista.
  Ohje on kumottu 15.4.2013 lukien.
 • 104.1 Ohje luottolaitoksessa tapahtuneista väärinkäytöksistä ja luottolaitokseen kohdistuneista rikoksista.
  Ohje on kumottu 1.1.2005 lukien voimaantulleella standardilla RA4.2 Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle.
 • 105.1 Yleisohje konsolidoidusta valvonnasta.
  Ohje on kumottu 15.4.2013 lukien.
 • 105.3A Määräys suurten asiakasriskien ja konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoittamisesta.
  Liite 1: Täyttöohjeet 
  Liite 2: Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 
   Liite 3: Lomake A 
  Liite 4: Lomake B 
  Liite 5: Lomake C
  Määräys on kumottu 30.9.2003 lukien voimaantulleella standardilla RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen.
 • 105.3B Määräys suurten asiakasriskien ja konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoittamisesta. 
  Liite 1: Täyttöohjeet 
  Liite 2: Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 
  Liite 3: Lomake A1 / Lomake A2 
  Liite 4: Lomake B1 / Lomake B2 
  Liite 5: Lomake C
  Määräys on kumottu 30.9.2003 lukien voimaantulleella standardilla RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen..
 • 105.4 Määräys kassavarannon ilmoittamisesta.
  Määräys on kumottu 18.8.2004 lukien.
 • 105.5 Määräys rahoitusriskin ilmoittamisesta.
  Määräys on kumottu 1.4.2005 lukien voimaantulleella standardilla RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen.
 • 105.6 Määräys korkoriskin ilmoittamisesta.
  Määräys on kumottu 1.4.2005 lukien voimaantulleella standardilla RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen.
 • 105.7 Määräys maariskin ilmoittamisesta.
  Liite 1: Taulukoiden täyttöohjeet
  Liite 2 : Tiedonkeruulomakkeet
  Liite 3: Konekielisen tiedonvälityksen ohje
  Liite 4: Luettelo alueista tai saarista, joiden tiedot luetaan maaluokittelun valtioiden tietoihin
  Liite 5 : Luettelo kansainvälisistä järjestöistä
  Liite 6 : Luettelo keskuspankeista
  Liite 7 : Laskenta- ja tarkistuskaavat
  Liite 8 : Excel-työkirjojen käyttö raportoinnissa
  Määräys on kumottu 31.3.2005 lukien voimaantulleella standardilla RA4.4 Maariskin ilmoittaminen. Standardi on kumottu 1.1.2006 lukien.
 • 105.8  Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta.
  Saatekirje  5.1.2001
  Määräys on kumottu 1.4.2006 lukien voimaantulleella standardilla RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen.
 • 105.9  Ohje valuuttakurssiriskeille asetettavista rajoista.
  Liite 1 : Lomakkeiden täyttöohjeet
  Liite 2 : Valuuttapositioraportoinnin tekninen kuvaus
  Liite 3 : Lomake FX1/Kuukausiraportti, Suomen Pankin valuuttainterventioiden vastapuoleksi hyväksymä luottolaitos
  Liite 4 : Lomake FX2/Kuukausiraportti, Suomen Pankin valuuttainverventioiden vastapuoleksi hyväksymä ETA-valtioissa toimiluvan saaneen luottolaitoksen sivukonttori
  Liite 5 : Valuuttapositio-tiedonkeruu
  Ohje on kumottu 17.12.2002 lukien.
 • 105.10  Määräys konsolidointiryhmään ja konserniin kuuluvien yritysten ilmoittamisesta.
  Liite : Konsolidointiryhmään tai konserniin kuuluvien sekä muiden erikseen mainittujen yritysten ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 
  Määräys on kumottu 15.4.2013 lukien.
 • 105.11  Määräys tietojen ilmoittamisesta luottotappiorekisteriin.
  Liite : Luottotappioiden ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet.
  Määräys on kumottu 16.11.2007 lukien.
 • 105.12 Yleisohje johdannaisriskien hallinnasta.
  Ohje on kumottu 1.4.2009 lukien voimaantulleella standardilla 4.4c Markkinariskien hallinta.
  Saatekirje  13.9.1999  
 • 105.13  Yleisohje luottoriskien hallinnasta.
  Ohje on kumottu 1.1.2005 lukien voimaantulleella standardilla 4.4a Luottoriskien hallinta.
 • 105.14  Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle.
  Saatekirje  28.5.2002
  Määräys on kumottu 1.6.2006 lukien voimantulleella standardilla RA1.1 Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen.
 • 105.15  Kiinnitysluottopankkien taseriskien hallinta.
  Saatekirje  9.4.2003
  Määräys on kumottu 1.4.2009 lukien voimaantulleella standardilla 4.4c Markkinariskien hallinta.  
 • 106.1  Määräys luottolaitoksen tilinpäätöksestä.
  Liite 1 : Tuloslaskelman ja taseen kaava ja niiden täyttöohjeet
  Liite 2 : Johdannaissopimukset
  Liite 3 : Arvonkorotusten tekeminen kirjanpidossa
  Liite 4 : Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut
  Tarkennuksia määräykseen 106.1  22.9.2000
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus. 
 • 106.2  Määräys luottolaitoksen konsernitilinpäätöksestä.
  Liite 1 : Konsernituloslaskelman ja taseen kaavat
  Liite 2 : Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus. 
 • 106.3  Määräys luottolaitoksen kirjanpidosta.
  Saatekirje  5.1.2001
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 106.4  Ohje konsolidointiryhmän ja konsernitilinpäätöksen laajuutta koskevan poikkeusluvan hakemisesta.
  Ohje on kumottu 1.2.2013 lukien määräyksillä ja ja ohjeilla 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus. 
 • 106.6  Määräys omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet , X-taulukko 
  28.11.2003 Valvottavatiedote 17/2003 
  Määräys on kumottu 30.6.2007 lukien voimaantulleella standardilla 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. 
 • 106.7  Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet , Y-taulukot 
  Määräys on kumottu 30.6.2007 lukien voimaantulleella standardilla 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä.  
 • 106.8  Määräys luottolaitoksen ja sen konsernin tilinpäätökseen sekä kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Määräys on kumottu 1.4.2006 lukien voimaantulleella standardilla RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen.
 • 106.8a  Määräys kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla RA3.1
  Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle. 
 • 106.10  Määräys vakuusrahaston kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.
  Liite : Tuloslaskelman ja taseen kaavat ja niiden täyttöohjeet
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus. 
 • 106.12  Määräys markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet , Z-taulukot
  Saatekirje  7.2.2001
  Määräys on kumottu 1.3.2007 lukien voimaantulleella standardilla 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. 
 • 106.13  Ohje julkisen kaupankäynnin kohteena olevan luottolaitoksen osavuosikatsauksesta.
  Ohje on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 106.14  Ohje julkisen kaupankäynnin kohteena olevan luottolaitoksen tilinpäätöstiedotteesta.
  Ohje on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 106.15  Määräys talletuspankin osavuosikatsauksesta.
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 107.1  Määräys tilintarkastajien raporteista.
  Määräys on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 107.2  Ohje hallintoneuvoston velvollisuudesta kuulla tilintarkastajia ja sisäistä tarkastusta.
  Ohje on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 107.3  Ohje luottolaitoksen ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien riippumattomuuden valvonnasta.
  Liite : Malli Rahoitustarkastukselle tehtävästä ilmoituksesta.
  Ohje on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 108.1  Määräys luottolaitoksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta.
  Määräys on kumottu 1.7.2003 lukien voimaantulleella standardilla 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen.
 • 108.2  Ohje luottolaitoksen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteista sekä sisäisestä tarkastuksesta.
  Ohje on kumottu osittain standardeilla 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja 4.4b Operatiivisten riskien hallinta, paitsi sisäistä tarkastusta koskevien ohjeiden osalta. Sisäisen tarkastuksen tarkempi sääntely tullaan antamaan myöhemmin valmistuvassa standardissa.
  Ohje on kumottu kokonaan 1.11.2007 voimaantulleella standardilla 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen.  
 • 201.2  Ohje arvopaperien markkinoinnissa noudatettavasta menettelystä.
  Ohje on kumottu 1.10.2006 lukien voimaantulleella standardilla 2.2 Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi. 
 • 201.3  Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta.
  Määräys on kumottu 1.11.2007 voimaantulleella standardilla  RA5.1 Kaupparaportointi.
 • 201.4 Määräys omien kauppojen ilmoittamisesta.
  Määräys on kumottu 1.1.2002.      
 • 201.5  Määräys sisäpiiri-ilmoituksista
  Liite 1 : Lomake 1. Perusilmoitus
  Liite 2 : Lomake 2. Arvopaperiomistusilmoitus
  Määräys on kumottu 1.9.2005 lukien voimaantulleella standardilla 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit.
 • 201.6  Määräys sisäpiirirekistereistä.
  Määräys on kumottu 1.9.2005 lukien voimaantulleella standardilla 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit.
 • 201.7  Ohje sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista.
  Ohje on 1.6.2006 lukien kumottu osittain (Omaisuudenhoitosopimus ja sen sisältö, kohta 5.2.3) standardilla 2.3 Rahoituspalvelusopimukset
  Ohjeesta on 1.2.2007 lukien kumottu kappaleet 5.3.1, 5.3.2 ja 5.3.3 standardilla 5.2a Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto
  Ohje on kumottu kokonaan 1.11.2007 voimaantulleella standardilla 2.1 Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat. 
 • 201.9  Ohje arvopaperien säilytyssopimuksista, arvo-osuustilisopimuksista ja omaisuudenhoitosopimuksista.
  Ohje on kumottu 1.6.2006 lukien voimaantulleella standardilla 2.3 Rahoituspalvelusopimukset.
 • 201.10  Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta.
  Määräys on kumottu 1.11.2007 voimaantulleella standardilla RA5.1 Kaupparaportointi.
 • 201.12  Ohje arvopaperitoimintojen erottamisesta.
  Ohje on kumottu 1.11.2007 voimaantulleella standardilla 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen. 
 • 201.13  Määräys asiakasvaroista.
  Määräys on kumottu 1.11.2007 voimaantulleella standardilla 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen. 
 • 202.3  Määräys arvopaperipörssien ja arvopaperinvälittäjien yhteisön tilinpäätösten, osavuosikatsausten ja tilintarkastajien raporttien toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Määräys on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 202.5  Määräys välittäjän, meklarin ja markkinatakaajan ilmoitusten julkistamisesta.
  Määräys on kumottu 1.7.2005 lukien.   
 • 202.6  Määräys optioyhteisöjen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.
  Liite 1 : Tuloslaskelman kaava
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 202.7  Määräys optioyhteisöjen osavuosikatsausten ja tilintarkastajien raporttien toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Määräys on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 202.8  Ohje optioyhteisöjen vakavaraisuudesta ja avointen vastuiden yhteismäärästä.
  Ohje on kumottu 16.11.2007 lukien.    
 • 202.10  Määräys velka-arvopaperikauppojen julkistamisesta.
  Määräys on kumottu 1.1.2003 lukien.
 • 202.11 Määräys omien kauppojen julkistamisesta.
  Määräys on kumottu 1.1.2002.    
 • 202.12  Määräys julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakeyhtiön omilla osakkeillaan tekemien kauppojen julkistamisesta.
  Määräys on kumottu 1.3.2008 lukien voimaantulleella standardilla 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus.
 • 202.13  Ohje arvopaperipörssin riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta.
  Ohje on kumottu osittain standardeilla 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja 4.4b Operatiivisten riskien hallinta, paitsi sisäistä tarkastusta koskevien ohjeiden osalta. Sisäisen tarkastuksen tarkempi sääntely tullaan antamaan myöhemmin valmistuvassa standardissa.
  Ohje on kumottu kokonaan 1.11.2007 voimaantulleella standardilla 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen.
 • 203.8  Määräys sijoituspalveluyrityksen kuukausi-ilmoituksesta.
  Liite 1 : Lomakkeen täyttöohjeet
  Liite 2 : Kuukausi-ilmoitus
  Määräys on kumottu 18.11.2003 lukien.
 • 203.10  Määräys sijoituspalveluyrityksen ja sen konsernin tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittamisesta.
  Saatekirje  28.11.2002
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle. 
 • 203.12  Määräys tilintarkastajien raporttien ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta.
  Määräys on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 203.13 Määräys sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä.
  Liite 1 : Tuloslaskelman ja taseen kaava ja niiden täyttöohjeet
  Liite 2 : Johdannaissopimukset
  Liite 3 : Arvonkorotuksen tekeminen kirjanpidossa
  Liite 4 : Taloudellista kehitystä kuvaavat osakekohtaiset tunnusluvut
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 203.14  Määräys sijoituspalveluyrityksen konsernitilinpäätöksestä.
  Liite 1 : Konsernituloslaskelman ja taseen kaavat
  Liite 2 : Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 203.15   Määräys ääni- ja vaikutusvallan ilmoittamisesta. Määräys on kumottu 28.6.2011
 • 203.16 Liite : Sijoituspalveluyrityksen ilmoitus aikomuksesta tarjota rajan yli Neuvoston direktiivissä 93/22/ETY sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla tarkoitettuja palveluja toiseen ETA-jäsenvaltioon.
  Ohjeen liite on kumottu 1.11.2007 lukien.
 • 203.17   Määräys sijoituspalveluyrityksen omistajan tai hallintohenkilön luotettavuudesta ja sopivuudesta muutostilanteissa annettavasta kirjallisesta selvityksestä. Määräys on kumottu 28.6.2011.
  • Määräys on kumottu kokonaisuudessaan. Hallintohenkilöitä koskeva osuus on kumottu 1.7.2007 lukien standardilla 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper)  ja omistajia koskeva osuus on kumottu 28.6.2011 lukien.  
 • 203.18  Ohje julkisen kaupankäynnin kohteena olevan sijoituspalveluyrityksen osavuosikatsauksesta.
  Ohje on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 203.19  Ohje julkisen kaupankäynnin kohteena olevan sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöstiedotteesta.
  Ohje on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 203.20  Yleisohje konsolidoidusta valvonnasta.
  Ohje on kumottu 15.4.2013 lukien.
 • 203.21  Määräys suurten asiakasriskien ja konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoittamisesta.
  Liite 1 : Täyttöohjeet
  Liite 2 : Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 
  Liite 3 : Lomake A
  Liite 4 : Lomake B
  Liite 5 : Lomake C
  Määräys on kumottu 30.9.2003 lukien voimaantulleella standardilla RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen.
 • 203.22  Määräys suurten asiakasriskien ja konsolidoitujen suurten asiakasriskien ilmoittamisesta.
  Liite 1 : Täyttöohjeet
  Liite 2 : Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet
  Liite 3 : Lomake A1 / Lomake A2
  Liite 4 : Lomake B1 / Lomake B2
  Liite 5 : Lomake C
  Määräys on kumottu 30.9.2003 lukien voimaantulleella standardilla RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen.
 • 203.23 Määräys omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet, X-taulukko
  28.11.2003 Valvottavatiedote 17/2003 
  Määräys on kumottu 30.6.2007 voimaantulleella standardilla 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä.
 • 203.24  Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet , Y-taulukot 
  Määräys on kumottu 30.6.2007 voimaantulleella standardilla 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä.
 • 203.25  Ohje konsolidointiryhmän ja konsernitilinpäätöksen laajuutta koskevan poikkeusluvan hakemisesta.
  Ohje on kumottu 1.2.2013 lukien määräyksillä ja ja ohjeilla 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus. 
 • 203.26  Määräys markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet , Z-taulukot 
  Saatekirje  7.2.2001
  Määräys on kumottu 1.3.2007 lukien voimaantulleella standardilla 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. 
 • 203.27  Määräys sijoituspalveluyrityksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta.
  Määräys on kumottu 1.7.2003 lukien voimaantulleella standardilla 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen.
 • 203.28  Ohje sijoituspalveluyrityksen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteista sekä sisäisestä tarkastuksesta, voimassa 1.8.1999 lukien.
  Ohje on kumottu osittain standardeilla 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja 4.4b Operatiivisten riskien hallinta, paitsi sisäistä tarkastusta koskevien ohjeiden osalta. Sisäisen tarkastuksen tarkempi sääntely tullaan antamaan myöhemmin valmistuvassa standardissa.
  Ohje on kumottu kokonaan 1.11.2007 voimaantulleella standardilla 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen.
 • 203.29  Määräys konsolidointiryhmän ja konserniin kuuluvien yritysten ilmoittamisesta.
  Liite : Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet
  Määräys on kumottu 15.4.2013 lukien.
 • 203.30  Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle.
  Saatekirje  28.5.2002
  Määräys on kumottu 1.6.2006 voimaantulleella standardilla RA1.1 Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen.   
 • 204.2  Ohje sijoitusyhtiön arvopaperin arvoon vaikuttavien tietojen julkistamisesta
  Ohje on kumottu 1.3.2005 lukien voimaantulleella standardilla 5.2b Listayhtiön ja osakeenomistajan tiedonantovelvollisuus. 
 • 205.2  Määräys sijoitusrahaston raportoinnista Rahoitustarkastukselle.
  Liite 1 : Täyttöohjeet
  Liite 2 : Tiedonkeruulomakkeisto
  Liite 3 : Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet
  Liite 4 : Laskentakaavat ja tarkistussäännöt
  Liite 5 : Maakoodit
  Määräys on kumottu 31.10.2004 lukien voimaantulleella standardilla RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi.
 • 205.3  Määräys sisäpiiri-ilmoituksista.
  Liite 1 : Lomake 1. Perusilmoitus
  Liite 2 : Lomake 2. Arvopaperiomistusilmoitus
  Määräys on kumottu 1.9.2005 lukien voimaantulleella standardilla 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit.
 • 205.4  Määräys sisäpiirirekistereistä.
  Määräys on kumottu 1.9.2005 lukien voimaantulleella standardilla 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit.
 • 206.2  Määräys arvopaperikeskuksen ja arvo-osuusrekisterien pitäjien tilinpäätösten, osavuosikatsauksen ja tilintarkastajien raporttien toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Määräys on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 206.4  Ohje arvopaperikeskuksen riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta.
  Ohje on kumottu osittain standardeilla 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja 4.4b Operatiivisten riskien hallinta, paitsi sisäistä tarkastusta koskevien ohjeiden osalta. Sisäisen tarkastuksen tarkempi sääntely tullaan antamaan myöhemmin valmistuvassa standardissa. 
  Ohje on kumottu kokonaan 1.11.2007 voimaantulleella standardilla 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen.   
 • 305.3  Määräys osuuspankkien yhteenliittymän suurten asiakasriskien ilmoittamisesta.
  Liite 1 : Täyttöohjeet
  Liite 2 : Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet
  Liite 3 : Lomakkeet A1 ja A2
  Määräys on kumottu 30.9.2003 lukien.
 • 305.4  Määräys osuuspankkien yhteenliittymän kassavarannon ilmoittamisesta.
  Määräys on kumottu 18.8.2004 lukien.
 • 305.8  Määräys osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvien yritysten järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta.
  Saatekirje  5.1.2001
  Määräys on kumottu 1.4.2006 lukien voimaantulleella standardilla RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. 
 • 306.2  Määräys osuuspankkien yhteenliittymän yhdistellystä tilinpäätöksestä.
  Liite 1 : Tuloslaskelma ja taseen kaavat
  Liite 2 : Tilinpäätöksen liitetiedot
  Määräys on kumottu 1.12.2005 lukien voimaantulleella standardilla 3.1
  Tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • 306.6  Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet , X-taulukko
  28.11.2003 Valvottavatiedote 17/2003 
  Määräys on kumottu 30.6.2007 lukien voimaantulleella standardilla 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä.
 • 306.7  Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta.
  Liite:Y-taulukot 
  Määräys on kumottu 30.6.2007 lukien voimaantulleella standardilla 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä.
 • 306.8 Määräys osuuspankkien yhteenliittymän tilinpäätökseen sekä kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
  Saatekirje  10.1.2000
  Määräys on kumottu 1.4.2006 lukien voimaantulleella standardilla RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen.
 • 306.12  Määräys osuuspankkien yhteenliittymän markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta.
  Liitteet: Täyttöohjeet , Z-taulukot
  Määräys on kumottu 1.3.2007 lukien voimaantulleella standardilla 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus
 • 307.1  Määräys tilintarkastajien raporteista.
  Määräys on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.
 • 307.3  Ohje osuuspankkilain mukaisen keskusyhteisön ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien riippumattomuuden valvonnasta.
  Liite : Osuuspankkilain mukaisen keskusyhteisön ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajien ja varatilintarkastajien luottolaitostoiminnasta annetun lain 43 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus.
  Ohje on kumottu 1.9.2012 lukien määräyksillä ja ohjeilla 8/2012 Tilintarkastus.

Kumotut vakuutussektorín määräykset ja ohjeet

 

 

 

6.9.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.