Lausuntopyynnöt

Finanssivalvonta siirtyy Lausuntopalvelu.fi:n käyttäjäksi.

Ensimmäinen lausuntopyyntö koskee luottoriskien hallintaa ja on julkaistu lausuntopalvelu.fi -palvelussa (Katso valvottavatiedote 67/2017)

Puhelinnumeromme muuttuivat 2.5.2017. Sitä ennen julkaistuissa tiedotteissa on vanha puhelinnumero. Yhteystiedot 

 • 20.9.2018 Lausuntopyyntö Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 1.2.2018 Lausuntopyyntö Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat -määräys- ja ohjeluonnoksiin
 • 31.1.2018 Luonnos Finanssivalvonnan tulkinnaksi osakkeesta takaisinmaksettavana varana
 • 5.12.2017 Määräyksien ja ohjeiden päivitys: Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa (julkaistu verkkosivuilla lausuntopalvelu.fi)
 • 2.11.2017 Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
 • 9.10.2017 Lausuntopyyntö euromaksuasetuksen tulkinnasta
 • 2.10.2017 Vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutokset
 • 3.7.2017 Merimieseläkekassan hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 12.5.2017 Muutoksia finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinoinnista annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 15/2013
 • 9.1.2017 Muutoksia luototussuhteen laskennasta annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin 3/2015
 • 8.11.2016 Korko- ja rahoitusriskiraportointia koskevat määräykset ja ohjeet
 • 25.10.2016 Eläkelaitosten riski- ja vakavaraisuusarviota koskevan sääntelyn aiheuttamat muutokset määräyksiin ja ohjeisiin
 • 7.10.2016 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 21.7.2016 Lausuntopyyntö eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita sekä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita koskevista määräyksistä
 • 29.6.2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt
 • 17.2.2016 Taloudellisen informaation raportointi (FINREP) solo-tasolla
 • 17.2.2016 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2016 Luottolaitostoimiluvat sekä ilmoitukset suomalaisten luottolaitosten toiminnasta ulkomailla ja ulkomaisten luottolaitosten toiminnasta Suomessa
 • 14.1.2016 Luototussuhteen raportointia koskevat määräykset ja ohjeet
 • 30.12.2015 Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet työeläkevakuutusyhtiöille
 • 14.12.2015 Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
 • 10.12.2015 Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut Määräysten ja ohjeiden muutokset
 • 7.12.2015 Finanssivalvonnan vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet
 • 5.11.2015 Havaitun virheen johdosta, Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja ohjeet
 • 12.10.2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittamista koskevat määräykset ja ohjeet
 • 12.10.2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittamista Finanssivalvonnalle koskevat määräykset ja ohjeet
 • 28.9.2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittamista ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet
 • 17.9.2015 Finanssivalvonnan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskentaa ja raportointia koskevat määräykset ja ohjeet
 • 15.6.2015 Finanssivalvonnan Asiakkaan tuntemisesta – rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun standardin 2.4 muutos
 • 29.4.2015 Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen
 • 29.4.2015 Luototussuhteen laskentaa koskevat määräykset ja ohjeet
 • 11.12.2014 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat määräykset ja ohjeet
 • 3.10.2014 Sijoituspalvelutoiminnan järjestämistä koskevat määräykset ja ohjeet
 • 10.9.2014 CRA3-direktiivin täytäntöönpano lisäeläkesäätiöissä ja lisäeläkekassoissa
 • 23.6.2014 Finanssivalvonnan operatiivisen riskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville
 • 23.6.2014 Finanssivalvonnan toiminnan ulkoistamista koskevat määräykset ja ohjeet rahoitussektorin valvottaville
 • 9.5.2014 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön johtoa ja hallintojärjestelmää koskevat määräykset ja ohjeet
 • 27.3.2014 Lausuntopyyntö: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan
 • 7.2.2014 Finanssivalvonnan kannanotto henkivakuutussopimusten ehtojen muuttamisesta
 • 7.2.2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu
 • 14.10.2013 Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin taseen ja tuloslaskelman kaavat sekä liitetiedot (FINREP-kaava) (7/2013)
 • 14.10.2013 Vakuutussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet – Sijoitusjakauma käyvin arvoin liitteiden muutos (6/2013)
 • 27.9.2013 Rahoitussektorin vakavaraisuuden laskentaa ja suuria asiakasriskejä koskevat määräykset ja ohjeet (5/2013)
 • 28.5.2013 Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet (4/2013)
 • 2.5.2013 Lausuntopyyntö Asiakassopimukset -määräyksistä ja ohjeista (3/2013)
 • 29.4.2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat (2/2013)
 • 21.2.2013 Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet X/2013 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset (1/2013)
 • 5.12.2012 Lausuntopyyntö arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevista Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista (15/2012)
 • 15.11.2012 Lausuntopyyntö Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi -määräyksistä ja ohjeista (14/2012)
 • 4.10.2012 Työeläkelaitosten vakavaraisuutta ja vastuuvelan sekä eläkevastuun katetta koskevat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet (13/2012)
 • 4.10.2012 Finanssivalvonnan eläkekassojen ja -säätiöiden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset (12/2012)
 • 4.10.2012 Finanssivalvonnan vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet (11/2012)
 • 13.9.2012 Määräykset ja ohjeet kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (10/2012)
 • 13.7.2012 Lausuntopyyntö vakuutusyhtiöiden, työeläkevakuutusyhtiöiden, vakuutusyhdistysten, vakuutusomistusyhteisöjen, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeiden ja lailla perustettujen eläkelaitosten kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista (9/2012)
 • 13.7.2012 Lausuntopyyntö sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista (8/2012)
 • 24.5.2012 Lausuntopyyntö suurimpien vastapuolten ilmoittamista koskevista määräyksistä ja ohjeista (7/2012)
 • 12.4.2012 Lausuntopyyntö maksupalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevista ohjeista (6/2012)
 • 2.4.2012 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa (5/2012)
 • 22.3.2012 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien työeläkeyhtiölle sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajoja (4/2012)
 • 15.2.2012 Lausuntopyyntö eläkekassan vastuuvelan laskuperusteita sekä eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteita koskevista määräyksistä (3/2012)
 • 13.2.2012 Lausuntopyyntö arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden antamiseksi (2/2012)
 • 13.1.2012 Finanssivalvonnan COREP-vakavaraisuusraportoinnista annetun standardin RA4.8 muutos (1/2012) 
 • 2.1.2012 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus (18/2011)
 • 21.12.2011 Finanssivalvonnan määräys vakuutusyhtiöiden vastuuvelan suojaamisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelystä (17/2011)
 • 21.11.2011 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva lupamenettely ja riskienhallinta sekä raportointi (16/2011)
 • 3.11.2011 Lausuntopyyntö toiminnan ulkoistamista koskevista määräyksistä ja ohjeista (15/2011)
 • 28.10.2011 Kutsu julkiseen kuulemiseen: Pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskevat määräykset ja ohjeet (14/2011)
 • 13.10.2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestämistä koskevat määräykset ja ohjeet (13/2011)
 • 13.10.2011 Lausuntopyyntö Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - määräyksistä ja ohjeista (12/2011)
 • 13.10.2011 Lausuntopyyntö pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskevista määräyksistä ja ohjeista (11/2011)
 • 7.10.2011 Lausuntopyyntö Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnoksesta Tilintarkastus (10/2011)
 • 3.10.2011 Finanssivalvonnan operatiivisen riskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet (9/2011)
 • 24.5.2011 Määräys- ja ohjekokoelman muuttaminen eläkelaitoksen johdannaisten käyttämisen, riskienhallinnan ja vakavaraisuuslaskennan käsittelyn osalta (8/2011)
 • 20.5.2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät (7/2011)
 • 17.5.2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos koskien vakuutuslaitoksen osallistumista asuntokauppalain mukaiseen rakennuttamistoimintaan (6/2011)
 • 14.4.2011 Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus - standardin 4.3k muuttaminen (5/2011)
 • 13.4.2011 Määräys- ja ohjekokoelman muuttaminen sijoitusten luokittelun, luottoluokituksen käytön sijoitusten luokittelussa, kateasiakirjojen säilyttämisen ja kahden yksittäisen katesäännön osalta (4/2011) 
  25.2.2011 Kaupparaportointistandardin RA 5.1 muuttaminen (3/2011)
 • 21.2.2011 Lausuntopyyntö Finanssivalvonnan uudesta standardista 6.1 Maksupalvelun tarjoaminen ja siihen liittyvästä raportointistandardista RA 6.1 Maksupalvelun tarjoaminen (2/2011)
 • 13.1.2011 Palkitsemista koskevan kannanoton päivitys (1/2011)
 • 10.11.2010 Vakuutuslaitosten raportoinnin uudistaminen (15/2010)
 • 6.10.2010 Muutokset standardeihin Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä (4.3e) ja Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää (4.3f) käytettäessä (14/2010)
 • 15.9.2010 Finanssivalvonnan luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksesta standardimenetelmää käytettäessä annetun standardin 4.3c muutos (13/2010)
 • 15.9.2010 Finanssivalvonnan vakavaraisuustietojen julkistamisesta markkinoille annetun standardin 4.5 muuttaminen (12/2010)
 • 9.9.2010 Finanssivalvonnan liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuudesta annetun standardin 5.2b muutos (11/2010)
 • 1.9.2010 Finanssivalvonnan luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksesta sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä annetun standardin 4.3d muutos (10/2010)
 • 13.7.2010 Finanssivalvonnan arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimuksesta annetun standardin 4.3h muutos (9/2010)
 • 30.6.2010 Finanssivalvonnan COREP-vakavaraisuusraportoinnista annetun standardin RA4.8 muutos (8/2010)
 • 30.6.2010 Finanssivalvonnan omista varoista ja niiden vähimmäismäärästä annetun standardin 4.3a muutos (7/2010)
 • 21.6.2010 Finanssivalvonnan markkinariskin vakavaraisuusvaatimuksesta annetun standardin 4.3g muutos (6/2010)
 • 17.6.2010 Finanssivalvonnan suurten asiakasriskien ilmoittamisesta annetun standardin RA4.1 muutos (5/2010)
 • 8.6.2010 Finanssivalvonnan uusi standardi 4.4d likviditeettiriskin hallinnasta (4/2010)
 • 8.6.2010 Finanssivalvonnan operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimuksesta annetun standardin 4.3i muutos (3/2010)
 • 3.5.2010 Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman uudistaminen (2/2010)
 • 29.1.2010 Eläkesäätiön ja eläkekassan maksuperusteista lisäeläkejärjestelyä koskevat määräys- ja ohjekokoelman muutokset (1/2010)
 • 11.12.2009 Palkitsemiseen liittyvä kannanotto (4/2009)
 • 25.9.2009 Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman uudistaminen (3/2009)
 • 12.8.2009 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit -standardin 5.3 muuttaminen (2/2009)

Katso myös

​​Finanssivalvonnan lausuntopyynnöt nyt lausuntopalvelu.fi:ssä

 

 

3.10.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.