Fivan antamia lausuntoja

 • 16.6.2017 Finanssivalvonnan vastaukset Euroopan komission FinTech-konsultaatioon
 • 30.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ym. (HE 228/2016 vp)
 • 29.11.2016 Lausunto luonnoksesta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
 • 24.11.2016 Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi (Finanssivalvonnan whistleblow-järjestelmä)
 • 14.11.2016 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä 208/2016 vp kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 8.11.2016 Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 208/2016 vp
 • 7.11.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 201/2016 vp)
 • 25.10.2016 Työ- ja elinkeinoministeriön kuulemispyyntö, kirjallinen yhteenveto: Hallinnon tarkastus ja tilintarkastusvelvollisuuden rajat
 • 23.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 13.9.2016 Lausunto ehdotuksesta joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi
 • 9.9.2016 Lausunto hallituksen esityksestä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 a §:n muuttamisesta
 • 24.8.2016 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Alustava hahmotelma hallituksen esitykseksi kirjanpitolain muuttamiseksi
 • 11.5.2016 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 70/2016 vp)
 • 29.4.2016 Hallituksen esitys joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 19.4.2016 Fivan lausunto maksutilidirektiivin täytäntöönpanosta
 • 29.1.2016 Fivan lausunto valtiovarainministeriölle rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta
 • 28.1.2016 Fivan lausunto valtiovarainministeriölle: Lausunto paketoitujen sijoitustuotteiden avaintiedot -työryhmän muistiosta
 • 7.1.2016 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietintö 
 • 30.11.2015 Sijoitusrahastodirektiivin muutosdirektiivin täytäntöönpanoa koskeva esitysluonnos
 • 4.11.2015, 9.11.2015, 30.11.2015 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsässä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskeviksi laiksi (HE 89/2015 vp) 
 • 2.11.2015 Lausunto ehdotuksiin osakeomistusten yleisöjulkisuuden turvaamiseksi ja viranomaisten tiedonsaannin turvaamisesta, kun tiedot arvopaperien omistajista ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa tai ulkomaisessa säilyttäjäpankissa
 • 18.9.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi maksulaitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta liittyen EU:n korttimaksujen siirtohinta-asetukseen
 • 3.9.2015 Fivan lausunto ehdotuksesta uudeksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiksi
 • 26.6.2015 Luonnos hallituksen esitykseksi joukkorahoituslaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta
 • 17.3.2015 Avoimuusdirketiivin muutoksen voimaansaattamista koskeva arviomuistio
 • 4.3.2015 Lausunto kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksia selvittäneen työryhmän mietinnöstä
 • 3.2.2015 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Kirjanpitolain muutokset -työryhmän mietinnöstä
 • 5.12.2014 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyvistä laeista
 • 28.11.2014 Finanssivalvonnan lausunto sisäministeriölle hallituksen esityksestä uudeksi rahankeräyslaiksi
 • 28.11.2014 Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanoksi
 • 28.10.2014 Lausunto Solvenssi II-direktiiviin liittyvistä asetusluonnoksista
 • 10.9.2014  Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi sekä luonnoksista esitykseen liittyviksi asetuksiksi
 • 22.8.2014 Lausunto joukkolainahaltijoiden edustajaa koskevasta sääntelystä
 • 19.8.2014 Finanssivalvonnan lausunto koskien arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointia sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelua
 • 30.6.2014 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta
 • 17.6.2014 Lausunto valtioneuvoston eduskunnalle antamasta kirjelmästä ehdotuksesta osakkeenomitajien pitkäaikaiseen sitouttamiseen kannustamista koskevaksi direktiiviksi
 • 10.7.2014 Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta
 • 4.7.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (Solvenssi II)
 • 3.6.2014  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta
 • 28.5.2014 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja laiksi ajoneuvolain muuttamisesta
 • 26.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 50/2014 vp)
 • 7.5.2014 Täydentävä lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 29.4.2014 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 28.4.2014 Luonnos hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain muuttamisesta
 • 19.3.2014 U-kirjelmää täydentävä selvitys: komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen (neljäs rahanpesudirektiivi)
 • 17.2.2014 Finanssivalvonnan näkökohtia hallituksen esitysluonnokseen laiksi luottolaitostoiminnasta
 • 16.1.2014 Lausunto enimmäisluototussuhdetta (LTV) koskevaan alustavaan säännösehdotukseen
 • 19.12.2013 Lausuntopyyntö: Työryhmän ehdotus REMIT-asetuksen (1227/2011) mukaisten markkinoiden väärinkäyttöä koskevien kieltojen täytäntöönpanosta
 • 16.12.2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 22.11.2013 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 20.11.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta (HE 191/2013 vp)
 • 21.10.2013 Valtioneuvoston kirjelmä U 68/2013 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (toinen maksupalveludirektiivi)
 • 26.9.2013 Hallituksen esitys (HE 83/2013) eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 4.9.2013 Hallituksen esitys (HE 83/2013) eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
 • 16.5.2013 Työttömyysturvalain ja siihen liittyvän sääntelyn muuttaminen
 • 18.3.2013 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle tilintarkastajien tutkinnot ja valvonta -työryhmän raportista koskien tilintarkastajajärjestelmän uudistamista
 • 31.1.2013 Fivan lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen yleisperusteluista vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi
 • 30.4.2012 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle U 19/2012 vp ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (tilintarkastus)
 • 25.4.2012 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle hallituksen esityksestä arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi (HE 32/2012)
 • 23.2.2012 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista (U 83/2011 vp)
 • 15.7.2011 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen: selvitysmiehen raportti tilintarkastajien valvonnan yhtenäistämisestä
 • 24.11.2010 Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskien komission vihreää kirjaa tilintarkastuspolitiikasta
 • 19.11.2010 Fivan lausunto Euroopan komissiolle vastasyklisiä pääomapuskureita koskevasta konsultaatiopaperista
 • 15.11.2010 Fivan lausunto valtiovarainministeriölle asetukseksi luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta.
 • 1.10.2010 Fivan lausunto Baselin pankkivalvontakomitealle ehdollisista pääomainstrumenteista
 • 10.9.2010 Fivan lausunto Baselin pankkivalvontakomitealle vastasyklisiä pääomapuskureita koskevasta konsultaatiopaperista
 • 21.4.2010  Fivan lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Tilintarkastajajärjestelmän uudistaminen: selvitysmiehen raportti
   Liite  Perustelut Fivan näkemykseen koskien yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien valvontaa
 • 16.4.2010 Fivan lausunto Euroopan komissiolle vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitteilla olevista lisämuutoksista ("CRD IV")
 • 16.4.2010 Fivan, Suomen Pankin ja Valtiovarainministeriön yhteinen lausunto Baselin pankkivalvontakomitealle vakavaraisuussäännöksiin suunnitteilla olevista muutoksista - Pankkisektorin kestävyyden vahvistaminen (Basel 3)
   suomenkielinen käännös
 • 16.4.2010 Fivan, Suomen Pankin ja Valtiovarainministeriön yhteinen lausunto Baselin pankkivalvontakomitealle likviditeettiriskisäännöksiin suunnitteilla olevista muutoksista - Maksuvalmiusriski ja sen arvioinnin sisäinen järjestelmä, maksuvalmiusstandardit (Basel 3)
  suomenkielinen käännös 
 • 7.12.2009 Fivan lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle: Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys 12.6.2009 vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) muutostarpeista (STM/3228/2007)
 • 18.8.2009 Fivan lausunto VM:lle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Katso myös

​Finanssivalvonnan antamia lausuntoja löytyy myös lausuntopalvelu.fi:stä

 

 

5.2.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.