Kotimainen lainsäädäntö

Tälle sivustolle on koottu keskeisintä finanssimarkkinoita koskevaa Suomen lainsäädäntöä.

Koko Suomen finanssimarkkinoita koskeva lainsäädäntö löytyy osoitteesta www.finlex.fi.

Luotto- ja rahoitustoiminta

Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
Laki luottolaitostoiminnasta (121/2007)

VMA luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä   (697/2014)
VNA omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4§:n muuttamisesta    (700/2014)
VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta   (698/2014)
VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista   (699/2014)

Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (1501/2001)

Säästöpankkilaki (1502/2001)

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001)

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978)

Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä (1509/2001)

Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010)

Laki talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010)

Vakuutustoiminta

Vakuutusyhtiölaki (521/2008)

STMA vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta (355/2015)
STMA vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (614/2008)
STMA henkivakuutusyhtiön ennakoivaan valvontaan liittyvien pääomavaatimusten laskennasta (609/2008)
STMA vahinkovakuutusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista (1144/2011)
STMA henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytettävästä enimmäiskorosta (610/2008)
STMA vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta (1106/2000)
STMA vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisessa vakavaraisuuslaskennassa käytettävästä vastaavuuskorjauksesta (356/2015)
STMA vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärän laskemisesta (357/2015)
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista (177/2011)
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta (391/2015)

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (304/2015)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997)

STMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta (839/2017)

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995)

Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta (315/2015)

Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta (853/2008)

STMA lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettavasta tasausvastuun osuudesta (168/2018)

Laki vakuutusluokista (526/2008)

Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987)

STMA vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista (1143/2011)

Eläkesäätiölaki (1774/1995)

STMA vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä (1336/2002)

Vakuutuskassalaki (1164/1992)

STMA vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä (1336/2002)

Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa (173/2009)

Työttömyyskassalaki (603/1984)

Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998)

Laki vakuutusedustuksesta (570/2005)

Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)

STM:n asetus työtapaturma- ja ammattitautilain 231 §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä (302/2016)

Liikennevakuutuslaki (279/1959), Liikennevakuutuslaki (460/2016)

Laki Liikennevakuutuskeskuksesta (461/2016)

Potilasvahinkolaki (585/1986)

Vakuutussopimuslaki (543/1994)

Laki raideliikennevastuulain 16 §:n muuttamisesta (465/2016)

Laki ajoneuvolain 52 §:n muuttamisesta (466/2016)

Laki liikenneturvallisuusmaksusta (471/2016)

Sijoittaminen

Arvopaperimarkkinalaki (746/2012)

VMA arvopaperimarkkinalain 3-5 luvuissa tarkoitetuista esitteistä (1019/2012)
VMA arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012)
VMA huomattavien omistus- ja äänioikeuksien ilmoittamisesta (1021/2012)
VMA tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta (1022/2012)

Sijoituspalvelulaki (747/2012)

VMA sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (1024/2012)

Sijoitusrahastolaki (48/1999)

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä (146/2012)
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (147/2012)
VMA rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta (820/2007)

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)

Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta (226/2014)
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien sekä erityisen säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (227/2014)
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä (228/2014)
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä (229/2014)
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön velvollisuuksista (230/2014)

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012)

VMA arvopaperin ottamisesta pörssilistalle (1027/2012)

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012)

Laki arvopaperitileistä (750/2012)

Kiinteistörahastolaki (1173/1997)

VMA kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista (819/2007)

Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009)

Maksupalvelutoiminta

Maksupalvelulaki (290/2010)

Maksulaitoslaki (297/2010)

Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (554/2011)
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä (555/2011)

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010)

Yleiset valvottavia koskevat lait

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017)

Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (616/2008)

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (699/2004)

Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskemisesta (1193/2004)

Kirjanpitolaki (1336/1997)

Kirjanpitoasetus (1339/1997)

Kuluttajansuojalaki (38/1978)

Muut Finanssivalvonnan toimintaa koskevat lait

Laki Finanssivalvonnasta (878/2008)

Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta (879/2008)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Hallintolaki (434/2003)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

 

 

 

20.3.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.