Kotimainen lainsäädäntö

Tälle sivustolle on koottu keskeisintä finanssimarkkinoita koskevaa Suomen lainsäädäntöä.

Koko Suomen finanssimarkkinoita koskeva lainsäädäntö löytyy osoitteesta www.finlex.fi.

Luotto- ja rahoitustoiminta

 Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
 Laki luottolaitostoiminnasta (121/2007)

 VMA luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä   (697/2014)
 VNA omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4§:n muuttamisesta    (700/2014)
 VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta   (698/2014)
 VMA luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista   (699/2014)

  Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (1501/2001)

  Säästöpankkilaki (1502/2001)

  Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001)

  Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978)

  Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä (1509/2001)

  Laki valtion vakuusrahastosta (379/1992)

  Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010)

  Laki talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010)

Vakuutustoiminta

  Vakuutusyhtiölaki (521/2008)

  STMA vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta (621/2008)
  STMA vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (614/2008)
  STMA henkivakuutusyhtiön ennakoivaan valvontaan liittyvien pääomavaatimusten laskennasta (609/2008)
  STMA  vahinkovakuutusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista (1144/2011)
  STMA henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytettävästä enimmäiskorosta (610/2008)
  STMA vakuutusyritysryhmän mukautetusta vakavaraisuuslaskelmasta (1106/2000)

  Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997)

  STMA työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta (704/2015)

  Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995)

  Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

 Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta (853/2008)

  STMA lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettavasta tasausvastuun osuudesta (854/2008)

 Laki vakuutusluokista (526/2008)

 Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987)

 Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta (1125/1995)
 Asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista (453/1995)
 STMA vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista (1849/2009)

 Eläkesäätiölaki (1774/1995)

 STMA vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä (1336/2002)

 Vakuutuskassalaki (1164/1992)

 STMA vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä (1336/2002)

 Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa (173/2009)

 Työttömyyskassalaki (603/1984)

 Työttömyysturvalaki (1290/2002)

 Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998)

 Laki vakuutusedustuksesta (570/2005)

 Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)

 Liikennevakuutuslaki (279/1959)

 Potilasvahinkolaki (585/1986)

 Vakuutussopimuslaki (543/1994)

Sijoittaminen

 Arvopaperimarkkinalaki (746/2012)

 VMA arvopaperimarkkinalain 3-5 luvuissa tarkoitetuista esitteistä (1019/2012)
 VMA arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012)
 VMA huomattavien omistus- ja äänioikeuksien ilmoittamisesta (1021/2012)
 VMA tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta (1022/2012)

 Sijoituspalvelulaki (747/2012)

 VMA sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen, kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamista kolmanteen maahan koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (1024/2012)

 Sijoitusrahastolaki (48/1999)

 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä (146/2012)
 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen, kolmannen maan rahastoyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (147/2012)
 VMA rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta (820/2007)

 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)

 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta (226/2014)
 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien sekä erityisen säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (227/2014)
 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä (228/2014)
 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä (229/2014)
 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahaston säilytysyhteisön velvollisuuksista (230/2014)

 Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012)

 VMA arvopaperin ottamisesta pörssilistalle (1027/2012)

 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012)

 Laki arvopaperitileistä (750/2012)

 Kiinteistörahastolaki (1173/1997)

 VMA kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista (819/2007)

 Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009)

Maksupalvelutoiminta

 Maksupalvelulaki (290/2010)

 Maksulaitoslaki (297/2010)

 Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (554/2011)
 Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä (555/2011)

 Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010)

Yleiset valvottavia koskevat lait

 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (503/2008)

 Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (616/2008)

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (699/2004)

 Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskemisesta (1193/2004)

 Kirjanpitolaki (1336/1997)

 Kirjanpitoasetus (1339/1997)

 Kuluttajansuojalaki (38/1978)

Muut Finanssivalvonnan toimintaa koskevat lait

 Laki Finanssivalvonnasta (878/2008)

 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta (879/2008)

 Valtion maksuperustelaki (150/1992)

 Hallintolaki (434/2003)

 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

 

 

 

25.6.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta