Rahastoyhtiöiden raportit ja ilmoitukset

  Finanssivalvonnalle toimitettavien raporttien ja ilmoitusten määräajat

Raportointisovelluksilla tuotettavat raportit (Jakelu-palvelu)

20/2013 Taloudellisen informaation raportointi (FINREP)

Finrep taloudellisen informaation raportoinnin ohjeet

Taulukko raportoinnin laajuudesta

Lomakemallit
FINREP-lomakemalli (F-taulukot)
FA-lomakemalli (liitetaulukot)
FT-lomakemalli (liitetaulukot)

Lomake; Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen

26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

COREP-raporoinnin ohjeet

Lomake; Raportoitujen tietojen oikeellisuuden varmistaminen

5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta

Varojen vakuussidonnaisuutta koskevan raportoinnin tiedonkeruukartta

Huom! Lomakemalleilla ei voi raportoida tietoja Finanssivalvonnalle.

TYVI-palvelun kautta toimitettavat raportit

12/2013 Kaupparaportointi rahoitusvälineillä toteutetuista liiketoimista

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta (208/2014)

 Sijoitusrahastolaki 16 §

HUOM! Muistathan täyttää aina myös kohdeyritystä koskevan lomakkeen.

 Luonnollista henkilöä koskeva ilmoituslomake
 Oikeushenkilön ilmoituslomake 
 Kohdeyritystä koskeva ilmoituslomake 

Vapaamuotoisena ilmoitettavat tiedot

3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

1/2012 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta

1/2013 Tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen

8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

8/2012 Tilintarkastus

 Sijoitusrahastolaki 5b.4 § 

Ilmoitus siitä, milloin rahastoyhtiön toiminta aloitetaan

 Sijoitusrahastolaki 9a.3 §

Ilmoitus siitä, milloin säilytysyhteisön toiminta aloitetaan

 Sijoitusrahastolaki 16 §

Vähintään kerran vuodessa tehtävä ilmoitus rahastoyhtiön ja sen omistusyhteisön Sijoitusrahastolain 16 §:n 5 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajista ja omistusten suuruuksista

 Sijoitusrahastolaki 24.2 §

Ilmoitus sijoitusrahaston toiminnan aloittamisesta

 Sijoitusrahastolaki 27.3 §

Ilmoitus sijoitusrahaston vähimmäispääoman tai rahasto-osuuden omistajien vähimmäismäärän saavuttamisesta tai ylittämisestä taikka vähenemisestä alle 1 momentissa mainittujen rajojen

 Sijoitusrahastolaki 29a.1 §

Jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kodassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta, jos rahastoyhtiö aikoo siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa säädetään

 Sijoitusrahastolaki 30c.2

Ilmoitus rahastoyhtiön omien varojen vähenemisestä alle 6 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän

 Sijoitusrahastolaki 32 §

Ilmoitus säilytysyhteisöltä, mikäli rahastoyhtiön toimeksiantoa ei noudateta, tai muutoin havaitaan huomautettavaa 31.1 §:ssä tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnassa, eikä yhtiö peruuta päätöstään tai muuta toimintatapaansa

 Sijoitusrahastolaki 34.2 §

Sijoitusrahaston säilytysyhteisösopimus ja siihen tehdyt muutokset

 Sijoitusrahastolaki 34a.1 §

Jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kodassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta, jos säilytysyhteisö aikoo siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa säädetään

 Sijoitusrahastolaki 40.1 §

Sijoitusrahaston vuosikertomus, puolivuotiskatsaus ja neljännesvuosikatsaus (ainoastaan erikoissijoitusrahastosta, 95§) sekä jäljennökset:

Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätösasiakirjoista,
Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilintarkastuskertomuksista sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston hoitoa koskevista asiakirjoista,
Yhtiön yhtiökokousten ja rahasto-osuudenomistajien kokousten pöytäkirjoista,
Tarkastuskertomus rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuudesta

 Sijoitusrahastolaki 52.1 §

Ilmoitus päätöksestä, jolla on keskeytetty rahasto-osuuksien lunastaminen

 Sijoitusrahastolaki 80.4 §

Ilmoitus sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa käytettävien johdannaissopimusten lajeista, niihin liittyvistä riskeistä, johdannaissopimusten riskien arviointiin käytetyistä menetelmistä sekä määrällisistä rajoista

 Sijoitusrahastolaki 92.5 §

Rahastoesite ja kaikki siihen tehdyt muutokset

 Sijoitusrahastolaki 93.4 §

Yksinkertaistettu rahastoesite ja siihen tehdyt muutokset

 Sijoitusrahastolaki 98.3 §

Rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtunut virhe

 Sijoitusrahastolaki 105.2 §

Ilmoitus sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen täytäntöönpanosta

 Sijoitusrahastolaki 110.1 §

Ilmoitus sijoitusrahastojen sulautumisen täytäntöönpanosta

 Sijoitusrahastolaki 115.1 §

Ilmoitus sijoitusrahaston jakautumisen täytäntöönpanosta

 Sijoitusrahastolaki 119.1 §

Ilmoitus sijoitusrahaston lakkauttamispäätöksestä

 Sijoitusrahastolaki 119.3 §

Lopputilitys sijoitusrahaston lakkauttamisesta liitteineen

 Sijoitusrahastolaki 119.5 §

Ilmoitus, kun sijoitusrahaston varat on jaettu ja sijoitusrahasto on lakkautettu

 Sijoitusrahastolaki 126a.1 §

Ilmoitus sivuliikkeen perustamisesta ETA-valtioon

 Sijoitusrahastolaki 126a.3 §

Ilmoitus 126a.1 §:n tietojen muuttumisesta

 Sijoitusrahastolaki 126d.1 §

Ilmoitus 5 §:n mukaisen toiminnan harjoittamisen aloittamisesta toisen valtion alueella perustamatta sivuliikettä

 Sijoitusrahastolaki 126d.3 §

Ilmoitus 126d.1 §:n tietojen muuttumisesta

 Sijoitusrahastolaki 130.1 §

128 §:ssä tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen on toimitettava 130.1 §:ssä lueteltu aineisto

 Sijoitusrahastolaki 130.4 §

128 ja 129 §:ssä tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava päätöksestään lopettaa osuuksien markkinointi

 

 

 

16.11.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.