Sisäpiirirekisterit

Yhtiöllä on velvollisuus pitää sisäpiiriläisistään sekä julkista että yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä.

Julkinen sisäpiirirekisteri

Julkinen sisäpiirirekisteri sisältää sisäpiiriläisten eli ilmoitusvelvollisten henkilötiedot sekä näiden omistukset ja -kaupat yhtiön liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä. Sen tulee myös sisältää vastaavat tiedot ilmoitusvelvollisten puolisoista, edunvalvonnassa olevista vajaavaltaisista sekä samassa taloudessa vähintään vuoden asuneista muista perheenjäsenistä. Lisäksi siihen kirjataan edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöjen rahoitusvälineiden omistukset sekä tiedot vaikutusvaltayhteisöistä.

Sisäpiirirekisteriin kerätään sisäpiiriläisten perus- ja omistusilmoitukset sekä näiden muutosilmoitukset. Kaupat ja muut luovutukset on eriteltävä rekisterissä toisistaan.

Sisäpiirirekisterin tiedot on säilytettävä ja ne ovat julkisia sen ajan, kun henkilö on ilmoitusvelvollinen, ja vähintään 5 vuotta ilmoitusvelvollisuuden päättymisen jälkeen. Jokaisella on oikeus tutustua sisäpiirirekistereihin ja saada kulujen korvaamista vastaan niistä otteita ja jäljennöksiä. Rekisterin tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta ilmoitusvelvollisten henkilötunnuksia ja osoitteita. Muiden kuin ilmoitusvelvollisten (esimerkiksi puoliso, edunvalvonnassa oleva perheenjäsen) osalta ainoastaan tieto omistetuista rahoitusvälineistä on julkinen, muut tiedot kuten nimi, henkilötunnus ja osoite eivät.

Listayhtiön on lisäksi pidettävä rekisterin tiedot yleisön saatavilla yhtiön kotisivulla. Rahoitusvälineiden omistusmuutokset on pidettävä kotisivulla 12 kuukauden ajan muutoksesta. Yhtiön on päivitettävä ilmoitusvelvollisen, tämän lähipiirin sekä näiden omistuksissa tapahtuneet muutokset kotisivulle ilman aiheetonta viivästystä.

Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri

Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri sisältää tiedot henkilöistä, jotka saavat sisäpiirintietoa liikkeeseenlaskijassa olevan asemansa ja tehtävänsä johdosta. Lisäksi siinä on tiedot henkilöistä, jotka saavat sisäpiiritietoa mm. työskentelemällä työ- tai muun sopimuksen perusteella liikkeeseenlaskijalle tai kuulumalla liikkeeseenlaskijan toimielimiin.

Yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä voivat olla esimerkiksi yhtiöiden johtoryhmän jäsenet, talousjohtajat ja tulosyksiköiden johtajat. Yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä voivat olla myös muut yksittäisistä hankkeista tietoiset yhtiön toimihenkilöt tai yhtiön käyttämät asianajajat tai konsultit.

Liikkeeseenlaskijan puolesta tai lukuun toimivalla on liikkeeseenlaskijaa vastaava velvollisuus pitää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä.

Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä vähintään 5 vuotta siitä lukien, kun peruste tietojen merkitsemiseen rekisteriin on päättynyt.

Katso myös

Fiva voi määrätä rikemaksun sisäpiirirekisterin pitäjälle, joka laiminlyö rekisterinpidon tai rikkoo sitä koskevia säännöksiä.
 Rikemaksu

 

 

1.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.