Sisäpiiriohjeet

Huom. Tämä sivusto ei ole ajan tasalla. Ks. ajantasaiset MAR-verkkosivut

Olemme koonneet tähän hakemistoon yleisiä näkökohtia sisäpiiriläisiä koskevista säännöksistä. Yksityiskohtaiset säännökset ovat arvopaperimarkkinalaissa sekä rikoslaissa.

Sisäpiirintietoa on kaikki sellainen julkistamaton tieto, joka on omiaan vaikuttamaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan ja tiettyjen muiden laissa määriteltyjen arvopaperin arvoon. Tällaisen tiedon käyttö arvopapereiden kaupankäynnissä on kiellettyä. Myös sisäpiirintiedon ilmaiseminen on kiellettyä.

Sisäpiirintiedon käyttö- ja ilmaisukiellon tarkoituksena on ylläpitää markkinoiden luotettavuutta turvaamalla sijoittajille mahdollisuus tehdä arvopaperikauppoja mahdollisimman tasavertaisen tiedon perusteella.

Listayhtiöt ja yhtiöiden sisäpiiriläiset voivat ehkäistä sisäpiirintiedon käytön mahdollisuutta usealla eri tavalla. Yksi tapa on hankkia yhtiön sisäpiirivastaavalta etukäteen lupa jokaiselle arvopaperikaupalle. Yhtiö voi myös sisäisillä kaupankäyntisäännöillään ohjeistaa, että kaupankäynti tapahtuu vain tiettyinä etukäteen määriteltävinä ajanjaksoina. Sisäpiiriläinen voi myös hankkia arvopapereita erillisten hankintaohjelmien avulla.

Yhtiöllä on velvollisuus pitää laissa määritellyistä sisäpiiriläisistä sisäpiirirekisteriä, johon yhtiön sisäpiiriläisen tulee ilmoittaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita koskevat omistuksensa ja niiden muutokset. Sisäpiirirekisterin tiedot ovat julkisia. Rekisterin tiedot on pidettävä yleisön saatavilla myös yhtiön kotisivuilla.

Yhteystiedot

  • Markkinavalvoja Laila Hietalahti puhelin 09 183 5244
  • Lakimies Pia Ovaska
    puhelin 09 183 5296

 

3.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.