Mitä on sisäpiirintieto?

Sisäpiirintietoa on kaikki sellainen julkistamaton ja luonteeltaan täsmällinen tieto, joka julkistettuna voisi olennaisesti vaikuttaa rahoitusvälineen arvoon. Tieto voi koskea rahoitusvälineitä, liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperimarkkinoita yleensä.

Sisäpiirintietoa voi olla esimerkiksi tieto

  • tulevasta yritysjärjestelystä
  • toimeksiannosta
  • osakeannista
  • osto- tai lunastustarjouksesta
  • yhtiön osakkeen nimellisarvon alentamisesta
  • osakesarjojen yhdistämisestä tai jakamisesta
  • osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen sisällöstä
  • yhtiön tulosvaroituksesta.

Täsmällisellä tiedolla tarkoitetaan mm. tietoa, joka viittaa sellaisiin olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet tai joiden voidaan kohtuudella odottaa ilmenevän tai tapahtuvan. Edellytyksenä on myös, että tiedon perusteella voidaan tehdä arvio sen mahdollisesta vaikutuksesta arvopaperin arvoon.

Tiedon olennaisuudella puolestaan tarkoitetaan tietoa, jota järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä perusteena ja joka olisi omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon tai hintaan.

Katso myös

 Sisäpiirintiedon määritelmä (AML 12 luku 2 §)

 

 

1.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.