Toimintamme rahoitetaan valvontamaksuilla ja toimenpidemaksuilla. Maksuja peritään valvottavilta ja muilta maksuvelvollisilta.

Listayhtiöiden valvontamaksuilla katetaan ne kustannukset, jotka syntyvät mm. tiedonantovelvollisuuden noudattamisen valvonnasta ja sisäpiirivalvonnasta. Maksu kattaa myös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit) noudattamisen valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Listayhtiön valvontamaksu on 15 500 euroa. Maksua korotetaan 16 000 eurolla, mikäli osakkeella on likvidit markkinat.

Jos listayhtiön kotipaikka ei ole Suomessa, on sen valvontamaksu 10 500 euroa. Suomalainen yhtiö, jonka osake on hakemuksesta otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella yksinomaan muussa valtiossa kuin Suomessa, on velvollinen maksamaan valvontamaksua 12 500 euroa.

Jos listayhtiö on myös luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö, valvontamaksu on 10 500 euroa. Luottolaitos, sijoituspalveluyritys ja rahastoyhtiö maksavat lisäksi valvontamaksua, joka kattaa vakavaraisuusvalvonnan ja menettelytapavalvonnan kustannukset.

Valvontamaksulaissa on yksityiskohtaiset säännökset maksuvelvollisista, maksuista sekä niiden määrästä. Valvontamaksu erääntyy maksettavaksi Finanssivalvonnan määräämänä ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä. Valvontamaksu maksetaan yhdessä erässä.

Valvontamaksun lisäksi listayhtiöltä peritään toimenpidemaksuja mm. tarjous- ja listalleottoesitteiden hyväksymisestä. Maksulliset toimenpiteet ja niistä perittävät maksut on lueteltu toimenpidehinnastossa. Toimenpidemaksuihin sovelletaan valtion maksuperustelakia. Toimenpidemaksu peritään jälkikäteen.

Yhteystiedot

  • Yleistä valvonta- ja toimenpidemaksuista:
    Talousasiantuntija Tommi Tulonen
    puhelin 010 831 5286
  • Listayhtiöitä koskevat maksut:
    Raportointiasiantuntija Henna Toivonen
    puhelin 010 831 5372

 

19.3.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.