Esitteet

Arvopaperin tarjoaja tai se, joka hakee arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle eli pörssiin, on velvollinen julkaisemaan esitteen. Esitteen saa julkaista, kun toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen. Finanssivalvonta on toimivaltainen viranomainen, jos arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on Suomi.   

Kahdenlaisia esitteitä

Esitteitä on kahdentyyppisiä: esitedirektiivin mukaisia (ns. EU-esite) ja kansallisia.

EU-esite laaditaan silloin,

 • kun tarjouksen kokonaismäärä on vähintään 5 miljoonaa euroa edeltävältä 12 kuukauden ajalta laskettuna Euroopan talousalueella ja
 • aina, kun arvopapereita haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle.

EU-esitteiden sisältö- ja julkaisuvaatimukset ovat yhdenmukaiset Euroopan talousalueella.

Kansallinen esite voidaan laatia silloin, kun arvopaperitarjouksen kokonaismäärä edeltävältä 12 kuukauden ajalta on alle 5 miljoonaa euroa, eikä arvopapereita haeta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Arvopapereita ei voi tällöin kuitenkaan tarjota kuin siinä valtiossa, jossa esite on hyväksytty.
 
Finanssivalvonnan hyväksymällä EU-esitteellä arvopapereita voi tarjota yleisölle tai hakea kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle missä tahansa ETA-valtioissa pyytämällä Finanssivalvonnalta esitteen notifiointia (niin sanottu europassi).    

Milloin esitettä ei tarvitse laatia?

Esitettä ei tarvitse laatia muun muassa silloin, kun tarjoukseen soveltuu jokin seuraavista poikkeusperusteista:

 • tarjousten yhteenlaskettu arvo 12 kuukaudelta on alle 2 500 000 euroa 
 • arvopapereita tarjotaan yksinomaan kokeneille sijoittajille  
 • arvopapereita tarjotaan alle 150 sijoittajalle
 • vähimmäissijoitus tai sijoituksen yksikkökoko on vähintään 100 000 euroa.

Velvollisuus julkaista esite syntyy myös edellä mainituissa tilanteissa, jos arvopaperit haetaan kaupankäynnin kohteeksi pörssiin.

Arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei myöskään tarvitse laatia, kun arvopapereita tarjotaan alle 5 000 000 euron suuruinen määrä, ne haetaan kaupankäynnin kohteeksi Suomessa First North -markkinapaikalle ja sijoittajien saatavilla pidetään markkinapaikan sääntöjen mukainen yhtiöesite.

Esitteitä koskevassa valtiovarainministeriön asetuksessa on säädetty myös eräistä muista poikkeuksista esitevelvollisuuteen.

Katso myös

Yhteystiedot

 • Markkinavalvoja Merja Elo
  puhelin 09 183 5225
 • Markkinavalvoja Marianne Demecs
  puhelin 09 183 5366
 • Markkinavalvoja Minna Toiviainen
  puhelin 09 183 5219

 

3.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.