Organisaatio

 

Finanssivalvonnan toimintaa valvoo eduskunnan pankkivaltuusto. Finanssivalvonnan johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden toteutumista ja noudattamista.

Johtajan tehtävänä on johtaa valvojan toimintaa ja tehdä muut kuin johtokunnalle kuuluvat päätökset. Johtajan apuna toimii neuvoa-antava johtoryhmä, johon kuuluvat osastopäälliköt ja muut johtajan määräämät virkamiehet.

Finanssivalvonnassa on neljä osastoa: Markkina- ja menettelytapavalvonta, Pankkivalvonta, Taloudellinen analyysi ja operatiiviset riskit ja Vakuutusvalvonta. Osastot jakautuvat 2–4 toimistoon. Osastojen lisäksi johtajan alaisuudessa toimii Esikunta.

Johtokunta

Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta ohjaa valvojan toimintaa asettamalla tavoitteet, päättämällä sen toimintalinjoista sekä ohjaamalla ja valvomalla tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista.Se käsittelee Finanssivalvonnan talousarvion ja alistaa sen Suomen Pankin johtokunnan vahvistettavaksi. Samoin johtokunta muun muassa hyväksyy Finanssivalvonnan antamat määräykset sekä päättää seuraamusmaksuista ja muista hallinnollisista seuraamuksista. Johtokunta antaa pankkivaltuustolle kerran vuodessa kertomuksen Finanssivalvonnan tavoitteiden toteutumisesta.

Lisäksi johtokunta kuulee vuosittain finanssimarkkinoilla toimivien edustajia. Kuulemisessa johtokunta saa markkinoiden edustajilta heidän näkemyksensä valvonnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä talousarviosta. Lisäksi käsitellään odotettavissa olevia muutoksia valvontatyöhön ja niiden vaikutuksia valvontamaksuihin.

Johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä ja sen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet ja varajäsenet nimittää pankkivaltuusto. Valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Pankin ehdotuksista nimitetyillä jäsenillä on kullakin varajäsen.

Johtokunnan jäsenet

Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenten CV:t avautuvat alla olevista linkeistä.

Marja Nykäsen varajäsenenä toimii osastopäällikkö Katja Taipalus. Martti Hetemäen varajäsenenä toimii lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro. Outi Antilan varajäsenenä toimii johtaja Hannu Ijäs.

Johtoryhmä

Finanssivalvonnan johtoryhmän jäsenten CV:t avautuvat alla olevista linkeistä.

Pankkivaltuusto

Finanssivalvonnan toiminnan yleistä tarkoituksenmukaisuutta
ja tehokkuutta valvoo eduskunnan pankkivaltuusto. Tarkoituksenmukaisuuden valvonnassa pankkivaltuusto
arvioi, miten laissa säädetty tavoite on toteutunut. Tehokkuuden
valvonnassa pankkivaltuusto seuraa erityisesti, miten tehtävien, lainsäädännön tai markkinoiden muutokset vaikuttavat henkilöstömäärään ja talousarvion kehitykseen. Pankkivaltuusto antaa keväisin vuotuisen kertomuksen,
jossa se arvioi Suomen Pankin toiminnan lisäksi myös
Finanssivalvonnan toimintaa.

Pankkivaltuuston kokoonpano

 

13.4.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.