Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta

Työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa työmarkkinaedellytyksiään turvataan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Vakiintuneesti työmarkkinoilla olleelle työnhakijalle maksetaan työttömyyspäivärahaa, jonka myöntää joko työttömyyskassa jäsenilleen ansiopäivärahana tai Kansaneläkelaitos peruspäivärahana. Työmarkkinatukea maksetaan työnhakijalle, joka ei ole ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla tai joka on jo saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan. Työmarkkinatuen myöntää Kansaneläkelaitos.

Tällä sivulla käsitellään työttömyyskassojen jäsenilleen maksamia etuuksia eli työttömille myönnettävää ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaalla oleville myönnettävää vuorottelukorvausta. Kansaneläkelaitoksen myöntämistä etuuksista löytyy lisätietoja sivun oikeassa reunassa olevan Muualla verkossa -linkin kautta. Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa, mutta ei Kansaneläkelaitosta.

Myönnettävät etuudet määritellään etuuslainsäädännössä

Kaikki työttömyyskassat noudattavat toiminnassaan samaa etuuslainsäädäntöä. Esimerkiksi ansiopäivärahan saamisen edellytyksistä ja ansiopäivärahan suuruudesta säädetään työttömyysturvalaissa, ja samanlaisessa tilanteessa jäsenelle maksettavan ansiopäivärahan on oltava suuruudeltaan sama eri työttömyyskassoissa. Vastaavasti vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksistä ja suuruudesta säädetään vuorotteluvapaalaissa eikä korvauksen määrä riipu sitä myöntävästä työttömyyskassasta. Osa etuuksien saamisen edellytyksistä päätetään kassoja sitovasti työ- ja elinkeinotoimistoissa (esimerkiksi työnhakijaksi ilmoittautuminen ja vuorottelusopimus).

Ansioturvaan on oikeus työttömyyskassan jäsenellä

Työttömyyskassan jäseneksi liitytään kirjallisella hakemuksella. Henkilö voi olla jäsenenä vain yhdessä työttömyyskassassa samanaikaisesti. Kassan jäsenyys alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä. Oikeus ansioturvaan ei kuitenkaan ala heti työttömyyskassaan liittymisestä, vaan etuusoikeuden syntyminen edellyttää aina tietyn pituista jäsenyyttä kassassa ja lisäksi tietyn ajan kestänyttä työskentelyä tai yrittäjyyttä. Nämä ajat on säädetty laissa.

Eri palkansaajakassat toimivat erilaisilla toimialoilla ja tietyn kassan jäseneksi pääseminen edellyttää usein määrättyä koulutusta tai tietyllä ammattialalla toimimista. Palkansaajalla voi kuitenkin olla mahdollisuus valita useammankin työttömyyskassan välillä.

Yrittäjänä toimiva voi päästä jäseneksi vain yrittäjäkassaan eikä yrittäjä voi vakuuttautua palkansaajakassassa. Työttömyysturvan yrittäjämääritelmä poikkeaa esimerkiksi eläkkeitä koskevan lainsäädännön yrittäjiä koskevista säännöksistä. Työttömyysturvassa yrittäjänä voidaan pitää myös henkilöä, joka ei itse omista yritystä lainkaan, jos hän työskentelee yrityksessä, jossa hänen puolisollaan, avopuolisollaan tai samassa taloudessa asuvalla muulla perheenjäsenellä on riittävästi omistusta tai määräysvaltaa. Tämän vuoksi jäsenyyttä haettaessa on tärkeää antaa työttömyyskassalle tiedot myös esimerkiksi puolison omistuksesta tai määräysvallasta työnantajayrityksessä. Tällaisten tietojen antaminen on tärkeää myös kesken jäsenyysajan esimerkiksi siirryttäessä työhön yritykseen, jossa perheenjäsenellä on määräysvaltaa tai omistussuhteiden muuttuessa tällaisessa yrityksessä.

Katso myös

 

28.11.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.