Vaihtoehtorahastot (AIF)

Vaihtoehtorahastolla tarkoitetaan yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista, jossa varoja hankitaan useilta sijoittajilta ja sijoitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti. Kiinteistörahastot, hedge-rahastot ja pääomarahastot ovat esimerkkejä vaihtoehtorahastoista.

Pääsääntöisesti vaihtoehtorahastoja markkinoidaan vain ammattimaisille asiakkaille. Markkinoitaessa rahastoja ei-ammattimaisille asiakkaille vaihtoehtorahaston hoitajalla on pääsääntöisesti oltava vaihtoehtorahastolain mukainen toimilupa tai vastaava lupa muussa ETA-valtiossa. Finanssivalvonta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää rekisteröitymisvelvolliselle vaihtoehtorahaston hoitajalle oikeuden markkinoida hoitamaansa vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle Suomessa.

Markkinointi

Vaihtoehtorahaston hoitajan on tehtävä Finanssivalvonnalle markkinoinnin aloitus -ilmoitus ennen vaihtoehtorahaston markkinoinnin aloittamista.

Vaihtoehtorahaston hoitajan ja rahaston osuuksia tarjoavan on pidettävä sijoittajien saatavilla tasapuolisesti rahastoa koskevat olennaiset ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Myös tietoihin tehtävät muutoksen on pidettävä saatavilla. Rahaston osuuksia tarjoavan on pidettävä edellä mainitut tiedot sijoittajien saatavilla ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista. Tiedonantovelvollisuus on voimassa myös silloin, kun sijoittaja on ottanut itse yhteyttä vaihtoehtorahastoja tarjoavaan.

Vaihtoehtorahastosta on laadittava avaintietoesite silloin, kun vaihtoehtorahastoa markkinoidaan myös ei-ammattimaisille asiakkaille. Avaintietoesite sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Avaintietoesite tulee laatia joko suomen- tai ruotsinkielellä ja siitä on käytävä ilmi mm. vaihtoehtorahaston sijoitustavoitteet ja -politiikka, rahastosta aiheutuvat kulut ja sijoituksen riskihyötyprofiili. Avaintietoesitteeseen tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoihin perustuen. Avaintietoesite myös helpottaa eri rahastojen välistä vertailua, sillä esitteessä olevat tiedot on tarkasti määritelty.

Vaihtoehtorahaston osuuksia markkinoitaessa ei saa menetellä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti. Sekä markkinoinnissa että tiedonantovelvollisuutta täytettäessä asiakkaalle ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Markkinoinnissa on myös käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus.

Jatkuva tiedonantovelvollisuus

Vaihtoehtorahaston hoitajan on säännöllisesti annettava sijoittajille tiedot mm. järjestelyistä vaihtoehtorahaston maksuvalmiuden hallitsemiseksi, riskiprofiilista sekä riskienhallintajärjestelmistä.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on hoitamansa vaihtoehtorahaston sijoitustoiminnassa noudatettava niitä varojen sijoittamista koskevia tietoja, jotka se on toimittanut sijoittaville tiedonantovelvollisuutensa nojalla.


Muista!

  • Tutustu vaihtoehtorahastoon huolellisesti ja selvitä rahaston ominaisuudet. Sijoittajan tulee tutustua kaikkiin rahastosta tarjottaviin dokumentteihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä (esim. rahaston säännöt, rahastosopimus, avaintietoesite, markkinointimateriaali)
  • Ymmärrä, että vaihtoehtorahastot ovat usein sijoitusrahastolain mukaisia sijoitusrahastoja monimutkaisempia.
  • Vaihtoehtorahastoihin liittyvät riskit ovat usein huomattavasti suurempia ja moniulotteisimpia kuin sijoitusrahastoissa.
  • Älä sijoita, jos et saa riittävästi tietoa perustellun sijoituspäätöksen tueksi ja/tai et ymmärrä vaihtoehtorahaston kaikkia ominaisuuksia.
  • Tiedosta riski sijoitetun pääoman mahdollisesta menettämisestä.
  • Tiedosta, että sijoitus vaihtoehtorahastoon on usein poikkeuksellisen pitkä ja sijoituksen ennenaikainen lunastaminen ei välttämättä ole mahdollista ja/tai voi johtaa sijoittajalle ylimääräisiin kustannuksiin.

Katso myös

 

 

4.8.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.