Tiedätkö mihin rahasi sijoitat?

Tarjolla olevien sijoitustuotteiden valikoima ja nimikkeet ovat haastava ympäristö kokeneellekin sijoittajalle. Valtaosa yleisölle tarjottavista sijoitustuotteista on sääntelyn piirissä, eli tuotteesta annettavien tietojen vähimmäissisällöstä ja markkinoinnista säädetään lailla. Tarjolla on kuitenkin myös sijoitustuotteita, jotka eivät ole sääntelyn ja sen myötä valvonnankaan piirissä – asialla voi olla merkitystä erityisesti ongelmatilanteissa.

Tarjolla olevan sijoitustuotteen ominaisuudet kannattaa aina selvittää perusteellisesti ennen sijoituspäätöstä.

Sääntelyn piirissä olevaa sijoitustuotetta

  • voi lähtökohtaisesti tarjota toimiluvan saanut tai rekisteröity palveluntarjoaja, jonka toimintaa valvotaan
  • myytäessä tuotteesta on annettava asiakkaalle säädetyt tiedot sijoituspäätöksen tueksi.

Sääntelyn ulkopuolella olevan sijoitustuotteen

  • myyntiin ei tarvita toimilupaa
  • myyntiin ei liity laissa säädettyä tiedonantovelvollisuutta asiakkaalle annettavista tiedoista
  • riskit sijoittajalle voivat olla suurempia ja
  • ongelmatilanteiden selvittäminen voi olla vaikeaa.

Sääntelyn piirissä olevia sijoitustuotteita ovat esimerkiksi sijoitusrahasto-osuudet, pörssilistatut osakkeet, indeksilainat ja muut joukkovelkakirjalainat sekä sijoitussidonnaiset ja laskuperustekorkoiset vakuutukset.

On myös sijoitustuotteita, joista annettavien tietojen vähimmäissisällöstä ja markkinoinnista säädetään lailla mutta joiden myyntiin ei tietyissä tilanteissa tarvita toimilupaa. Tällainen tilanne on esimerkiksi kun yritys itse tarjoaa omia osakkeitaan tai joukkovelkakirjojaan sijoittajille ostettavaksi tai merkittäväksi.

Sääntelyn piirissä olevaa sijoitustuotetta voivat tarjota vain toimiluvalliset tai rekisteröidyt palveluntarjoajat

Sijoitustuotteita, jotka ovat sääntelyn piirissä, voivat yleensä myydä ja välittää vain toimiluvalliset (kuten pankit, sijoituspalveluyritykset tai vakuutusyhtiöt) tai rekisteröidyt (vakuutusasiamiehet tai vakuutusmeklarit) palveluntarjoajat.

Nämä palveluntarjoajat ovat Finanssivalvonnan valvonnan piirissä. Valvonnalla pyritään varmistamaan, että asiakasta kohdellaan asianmukaisesti, asiakassuhteesta laaditaan tarvittaessa kirjalliset sopimukset ja että asiakas saa riittävät tiedot sijoituspäätöksensä tueksi. Lisätietoja löytyy oheisista esitelmistä "Luvallista palvelua vai pelkkää huijausta?" ja "Keneltä ostan sijoitustuotteeni?".

Sääntelyn piirissä olevasta sijoitustuotteesta annetaan asiakkaalle lain edellyttämät tiedot

Sääntelyn piirissä olevasta tuotteesta on aina annettava asiakkaalle riittävät ja olennaiset tiedot. Myös markkinointimateriaali tulee laatia lainsäädännön ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Toimiluvallisten tahojen lisäksi myös yritykset voivat tarjota yleisölle omia arvopapereitaan (kuten yrityksen osakkeita tai joukkovelkakirjoja). Tämä kuitenkin edellyttää, että yritys antaa arvopapereista arvopaperimarkkinalain edellyttämät riittävät tiedot.

Yrityksen on tällöin joko laadittava ja pidettävä sijoittajien saatavilla arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousesite tai mikäli esitteen laatimisvelvollisuutta ei synny niin sijoittajien saatavilla on kuitenkin aina pidettävä tasapuolisesti sijoituspäätökseen tarvittavat riittävät tiedot. Tiedot tulee antaa yrityksestä, sen liiketoiminnasta, tarjottavasta arvopaperista ja tarjouksen ehdoista sekä näihin liittyvistä riskeistä. Esitettä ei tarvitse laatia esimerkiksi, jos tarjouksen kokonaismäärä on alle 1,5 miljoonaa euroa tai sijoittajakohtainen vähimmäismerkintämäärä on 100 000 euroa tai sen yli.

Ennen sijoitustuotteen hankintaa kannattaa selvittää, miten mahdollisessa ongelmatilanteessa toimitaan

Jos asiakkaan ongelmatilanne koskee sääntelyn piirissä olevaa sijoitustuotetta, asiaa voidaan yleensä selvittää Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa (FINE) ja tarvittaessa suosituksenluonteisia ratkaisuja antavassa lautakunnassa (esimerkiksi pankki- tai arvopaperilautakunnassa). Viime kädessä asia voidaan ratkaista tuomioistuimessa.

Finanssivalvonta ei valvo sääntelyn ulkopuolisia sijoitustuotteita eikä niitä tarjoavien toimintaa. Tällaiseen tuotteeseen sijoittava ei myöskään voi saada apua Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta tai lautakunnista. Sääntelyn ulkopuolella olevan sijoitustuotteen hankintaa harkitsevan kannattaakin etukäteen selvittää, miten ja missä tuotetta koskeva mahdollinen ongelmatilanne käsitellään. Yleensä ongelmatilanteet voidaan ratkaista vain tuomioistuimessa.

Sääntelystä ja valvonnasta huolimatta sijoittaja kantaa itse vastuun omasta sijoituspäätöksestään

Ennen sijoituksen tekemistä kannattaa aina selvittää, onko tarjottu tuote sääntelyn piirissä, ja arvioida, ovatko tuotteesta annetut tiedot riittäviä oman perustellun sijoituspäätöksen tekemiseksi. Finanssivalvonta ylläpitää valvottavistaan luetteloa.

Esimerkkejä sääntelyn ulkopuolisista sijoitustuotteista

Markkinoilla asiakkaille tarjotaan myös sijoitustuotteita, jotka muistuttavat sääntelyn piirissä olevia sijoitustuotteita, vaikka ne eivät tosiasiassa sellaisia ole. Tarjolla on mm. rahaston kaltaisia osuuksia, yksilöllisiä velkakirjoja sekä siirtokelvottomia osakkeita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita.

Sääntelyn ulkopuolella olevista sijoitustuotteista tarjoustilanteessa ja sijoitusaikana annettavat tiedot saattavat olla huomattavasti vähäisempiä kuin sääntelyn piirissä olevista tuotteista. Toisaalta se, että tuotteesta on laadittu erityyppisiä esitteitä ja muuta materiaalia, ei vielä takaa sitä, että kyseessä olisi sääntelyn piirissä oleva sijoitustuote tai että tuotteen tarjoajaa valvottaisiin. Tarjottu materiaali saattaa muistuttaa asiakirjojen nimeämisen ja sisällönkin osalta sääntelyn edellyttämää materiaalia.

Katso myös

 

 

26.6.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.