Vakuutussopimuksen tekeminen

Vakuutuksen hankkiminen

Vakuutuksia myydään henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi myös postitse, puhelimitse sekä internetin välityksellä.

Vakuutuksen voi hankkia vakuutusyhtiön lisäksi myös vakuutusasiamieheltä tai vakuutusmeklarilta. Vakuutussopimus on kuitenkin aina vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välinen sopimus. Esimerkiksi pankit ja muut asiamiesyritykset toimivat vakuutuksia myydessään vakuutusyhtiön asiamiehenä, joten vakuutussopimusta ei solmita pankin tai asiamiesyrityksen ja vakuutuksenottajan välillä. 

Vakuutusedustaja-termillä tarkoitetaan sekä vakuutusyhtiön asiamiehiä että vakuutusmeklareita.  Asiamiehen ja vakuutusmeklarin keskeisin ero on se, että asiamies toimii vakuutusyhtiön edustajana kun taas meklari toimii vakuutuksenottajan toimeksiannosta.

Ennen sopimuksen tekemistä asiakkaalle on annettava tarpeelliset tiedot

Jakelutavasta tai -kanavasta riippumatta vakuutusyhtiön on annettava asiakkaalle tarpeelliset tiedot tämän vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi. Tiedonantovelvollisuus ulottuu myös sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoituskohteisiin, sillä asiakkaalle on annettava tietoja myös sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisista seikoista.  Esim. pääoman menettämisen riski on ilmaistava asiakkaalle selkeästi. 

Tiedot voidaan antaa säästäjälle usealla eri tavalla, mutta pelkkä vakuutusehtojen antaminen ei kuitenkaan riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Käytännössä tarpeelliset tiedot annetaan yleensä tuoteselosteeseen tai vakuutusesitteeseen koottuina. Muita markkinoinnissa yleisesti käytettäviä asiakirjoja ovat tarjous ja siihen liittyvä laskelma.

Säästäjälle on annettava Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden1 mukaan laaditut tarjouslaskelman avaintiedot. Jos säästäjälle annetaan tarjouslaskelmia, niistä yhden tulee olla laadittu Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tarjouslaskelman avaintietojen ja tarjouslaskelmien tarkoituksena on varmistaa, että säästäjä saa vakuutuksen kuluista ja tuotoista olennaiset ja riittävät tiedot sekä pystyy vertailemaan samankaltaisia tuotteita keskenään. 

Vakuutuksenottajan velvollisuutena on perehtyä hänelle annettuun kirjalliseen materiaaliin. Jos vakuutuksenottaja ei ymmärrä saamansa materiaalin sisältöä, hänen kannattaa  pyytää vakuutuksen myyjää selventämään epäselvä asia.

Vakuutuskirja ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutuksenottajalle annetaan vakuutuskirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö. Myös vakuutusehdot on annettava asiakkaalle viimeistään tässä vaiheessa.

Asiakkaalle on vuosittain annettava tietoja vakuutuksista

Vakuutusten voimassaoloaikana vakuutusyhtiön on annettava vuosittain tieto vakuutussäästön määrästä, edunsaajista, vakuutuksen erääntymispäivästä ja muista sellaisista seikoista, joilla on  asiakkaalle ilmeistä merkitystä.

1Vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamista koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin liittyy siirtymäsäännöksiä: katso Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden (10/2012) luku 6 sekä valvottavatiedote 21/2013.  

 

 

 

12.7.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.