Säästö- ja sijoitusvakuutusten riskit

Sijoitussidonnaiset vakuutukset

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksenottaja kantaa riskin sijoituskohteiden arvon kehityksestä, joten sijoitussidonnaiseen vakuutukseen liittyvät samat riskit kuin niihin sijoituksiin, joihin vakuutuksen arvo on sidottu. Vakuutuksenottaja voi menettää pääomansa osittain tai kokonaan sijoituskohteiden arvon laskiessa. Hajautetun vakuutussäästön koko pääoman menettäminen on kuitenkin epätodennäköistä.

Sijoitussidonnaista vakuutusta harkitsevan on hyvä tuntea arvopaperimarkkinoiden lainalaisuuksia. Vakuutuksenottajan kannattaa seurata arvopaperimarkkinoiden ja säästöjensä kehitystä. Säästö- ja sijoitusvakuutukseen ei liity varainhoitopalveluja, ellei niistä ole erikseen sovittu.

Vakuutuksenottaja kantaa mm. markkinariskin eli riskin siitä, että vakuutussäästön arvo laskee, koska vakuutuksen sijoituskohteiden markkinat laskevat. Jos vakuutuksenottaja on valinnut vakuutukseensa liitettäväksi korkorahastoja tai joukkolainoja, sijoitusten arvot laskevat korkojen noustua (ns. korkoriski). Vastaavasti valuuttamääräisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

Laskuperustekorkoiset vakuutukset

Laskuperustekorkoisissa vakuutuksissa vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksuista kertyneet varat. Asiakkaalle luvataan tietty korko, ja tämän koron lisäksi asiakkaalle voidaan luvata asiakashyvityksiä. Luvattu korko voi kuitenkin olla alhainen tai se voi olla jopa 0 %. Vakuutusyhtiö kantaa sijoitustensa arvonkehitykseen ja vakuutussopimusten korkolupaukseen liittyvän riskin. Laskuperustekorkoisen vakuutuksen tuotto-odotus on alhaisempi kuin sijoitussidonnaisen vakuutuksen. Tämä johtuu siitä, että arvopaperimarkkinoiden lainalaisuuksiin kuuluu se, että tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä.

Muuta

Säästö- ja sijoitusvakuutuksien osalta ei ole olemassa talletussuojaa vastaavaa järjestelyä, joten niihin liittyy myös ns. liikkeellelaskijariski eli riski siitä, että säästöt menetetään vakuutusyhtiön joutuessa selvitystilaan. Vakuutusyhtiöiden konkurssit ovat kuitenkin harvinaisia, koska vakuutusyhtiöillä on oltava riittävä vakavaraisuuspääoma, joka toimii puskurina heikon taloudellisen kehityksen aikoina. Finanssivalvonta valvoo, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on säännösten edellyttämällä tasolla.

Säästö- ja sijoitusvakuutukset eivät ole nopeasti rahaksi muutettavia (likvidejä) sijoituskohteita, joten vakuutussäästäminen sopii pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Vakuutuksenottaja voi halutessaan nostaa vakuutussäästönsä ennenaikaisesti (vakuutuksen myyminen takaisin vakuutusyhtiölle eli vakuutuksen takaisinosto), mutta tällöin hän joutuu maksamaan takaisinostokuluja.  Lisäksi takaisinmaksettava määrä voi tällöin olla pienempikin kuin vakuutuksen senhetkinen säästö.

Pitkäaikaisen säästöajan vuoksi vakuutuksenottajan kannattaa myös varautua verolainsäädännön muutoksiin tai siihen, että säästämisaikana tapahtuu vakuutukseen liittyviä muutoksia, esimerkiksi vakuutukseen liitettävissä olevien sijoituskohteiden valikoima saattaa muuttua merkittävästi.

 

 

 

16.11.2010

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.