Säästö- ja sijoitusvakuutusten ominaisuuksia

Vakuutuksen tuotenimi ei vielä kerro vakuutuksen sisältöä

Säästövakuutus-nimitystä käytetään usein silloin, kun halutaan viitata henkivakuutuksiin, joilla säästetään vähitellen, esim. kuukausittaisina erinä. Sijoitusvakuutus-nimitystä käytetään yleensä sellaisista henkivakuutuksista, joihin sijoitetaan yksi tai useampi suurempi kertamaksu. Termit eivät ole kuitenkaan vakiintuneita, joten tuotenimestä ei voi päätellä vakuutuksen tarkkaa sisältöä. Vaikka näiden tuotteiden nimiin sisältyy sana "vakuutus", se ei tarkoita, että vakuutukseen säästetyt tai sijoitetut rahat olisi vakuutettu vähenemisen varalta.

Säästö- ja sijoitusvakuutuksessa aina tietty henkilö vakuutettuna

Säästöhenkivakuutuksen ja sijoitusvakuutuksen ideana on yksinkertaistettuna se, että asiakas maksaa vakuutusyhtiölle vakuutusmaksuja, joita vakuutusyhtiö säilyttää asiakkaan lukuun ja jotka se palauttaa sovittuna ajankohtana säästöille kertyneine tuottoineen. Vakuutuksessa on aina tietty henkilö vakuutettuna ja säästöt palautetaan sovittuna ajankohtana vain, jos vakuutettu elää. Jos vakuutettu kuolee vakuutusaikana, säästöt jäävät vakuutusyhtiöön. Säästö- ja sijoitusvakuutuksiin liitetään kuitenkin useimmiten kuolemanvaraturva (henkivakuutus), jotta henkivakuutuksesta voitaisiin maksaa säästöjen menetystä korvaava korvaus kuolemantapauksessa.

Vakuutussäästäminen sopii parhaiten pitkäaikaiseen säästämiseen

Säästö- ja sijoitusvakuutukset ovat pitkäaikaiseen (esim. yli viisi vuotta) säästämiseen ja sijoittamiseen tarkoitettuja. Sopimuksissa saattaa olla vähimmäissäästämisaikoja ja vaikka niitä ei olisikaan, saatetaan vakuutussäästöjen nostamisesta säästöaikana periä huomattavia kuluja (takaisinostokulut).

Edunsaajamääräyksen merkitys

Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä henkilö (edunsaaja), jolla on oikeus vakuutuksen mukaiseen henkivakuutuskorvaukseen. Edunsaaja voi olla esim. joku lähiomaisista. On tärkeää, että vakuutuksenottaja ilmoittaa edunsaajamääräyksestä tai sen muuttamisesta tai peruuttamisesta vakuutusyhtiölle kirjallisesti ennen vakuutustapahtuman sattumista. Ellei määräystä ole tehty kirjallisesti ennen vakuutustapahtuman sattumista, määräys ei tule voimaan. Edes testamenttimääräys ei ohita vakuutussopimuslain mukaista edunsaajamääräystä.

Vakuutusten verokohtelu eroaa muiden säästämiseen sopivien tuotteiden verokohtelusta

Vakuutuksen tuottoa verotetaan vasta vakuutusajan lopussa, joten vakuutusaikana kertynyt tuotto lisää vakuutussäästön tuottoa korkoa korolle -periaatteen mukaisesti. Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutukseen liitettäviä sijoituskohteita voidaan vaihtaa ilman, että mahdollista luovutusvoittoa verotettaisiin. Vakuutusajan päätyttyä vakuutussäästöä verotetaan eri perustein sen mukaisesti, kuka on säästön saajana ja minkälaiseksi tuloksi saajalleen säästöosuus verotuksellisesti katsotaan. Vakuutusta otettaessa on syytä muistaa, että verosäännökset voivat muuttua ajan myötä.

 

 

 

12.7.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.