Kustannukset vaikuttavat tuottoon

Asiakkaan sijoitusrahastosta saama tuotto on sijoituskohteen tuotto vähennettynä sijoitustoiminnan kuluilla ja veroilla. Kuluilla on siis aina merkitystä sijoittajan saamaan tuottoon. Pitkällä aikavälillä pienienkin kulujen vaikutus kasvaa korkoa korolle -vaikutuksen vuoksi merkittäväksi.

Rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta peritään yleensä maksu. Lisäksi asiakkaalta peritään hallinnointi- ja säilytysmaksuja sekä mahdollisia arvopaperinvälittäjille suoritettavia välityspalkkioita. Maksuja voi olla muitakin.

Asiakas maksaa osan maksuista erillisinä ja osa vähennetään suoraan rahaston arvosta. Erikseen maksettavista maksuista merkittävimpiä ovat merkintä- ja lunastuspalkkiot. Suoraan rahaston arvosta veloitettavista maksuista merkittävimmät ovat hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä rahaston omaisuuden sijoittamisesta maksettavat välityspalkkiot.

Kulloinkin perittävien maksujen perusteet ja määrät selviävät rahaston säännöistä ja hinnastosta. Seuraavaan on koottu sijoitusrahastojen palkkiorakenteista sellaisia keskeisiä asioita, jotka rahastosijoittajan on hyvä tuntea.

Rahasto-osuuden hankintaan ja myymiseen liittyvät kustannukset

Merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio

Rahastoyhtiö tai sen asiamies veloittaa yleensä sijoittajalta kertaluonteisen maksun rahastomerkinnän tekemisestä tai rahasto-osuuksien lunastuksesta. Merkintäpalkkio määritellään joko prosentteina merkintä- tai lunastussummasta tai kiinteänä rahamääränä. Merkintä- ja lunastuspalkkiot vaihtelevat rahastotyypin mukaan useimmiten nollasta kolmeen prosenttiin merkintä- tai lunastussummasta.

Rahasto-osuuden omistamiseen liittyvät kustannukset

Hallinnointipalkkio

Rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö veloittaa rahaston hoitamisesta kiinteän hallinnointipalkkion sijoitusrahaston varoista. Hallinnointipalkkio määritetään vuosittaisena prosenttiosuutena koko sijoitusrahaston arvosta. Palkkio lasketaan ja vähennetään päivittäin rahaston arvosta.

Rahastoyhtiön perimä hallinnointipalkkio kattaa Suomessa vallitsevan käytännön mukaan lähes kaikki kustannukset, joita rahastoyhtiölle aiheutuu sijoitusrahaston hallinnointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta. Näitä ovat mm. kustannukset rahaston sijoitustoiminnan hoitamisesta ja rahaston varsinaisen hallinnon hoitamisesta, kuten arvonlaskennasta ja osuusrekisterin ylläpidosta, sekä rahaston markkinointikustannukset. Sijoitustoiminnan välityspalkkiot eivät kuitenkaan sisälly hallinnointipalkkioon.

Hallinnointipalkkion suuruus vaihtelee rahastotyypin mukaan. Esimerkiksi lyhyen koron rahastoissa hallinnointipalkkio vaihtelee usein 0,2 prosentista 0,6 prosenttiin ja osakerahastoissa 0,4 prosentista 3,0 prosenttiin.

Suomessa markkinoitavien ulkomaisten sijoitusrahastojen palkkiorakenteet poikkeavat suomalaisesta käytännöstä. Hallinnointipalkkio ei välttämättä kata kaikkia rahaston hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia, vaan sen lisäksi maksettavaksi voi tulla erillisiä kustannuseriä, kuten tilintarkastusmaksuja tai kuluja vuosikertomusten painattamisesta ja toimittamisesta. Nämä erilliset kustannukset peritään suoraan rahaston pääomasta.

Joissakin rahastoissa on käytössä kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi myös tuottosidonnainen hallinnointipalkkio. Se määritetään usein prosenttiosuutena sijoitusrahaston säännöissä määritellyn tuoton ylittävästä tuotosta ilmoitetulla ajanjaksolla.

Rahastojen avaintietoesitteissä ilmoitettu juoksevat kulut -tunnusluku kertoo, kuinka monta prosenttia kuluja on peritty edellisenä vuonna rahaston pääomasta. Juokseviin kuluihin eivät sisälly rahaston maksamat kaupankäyntikulut eivätkä mahdolliset rahastoyhtiön perimät tuottosidonnaiset palkkiot.

Välityspalkkiot

Suoraan sijoitusrahaston varoista veloitetaan arvopaperinvälittäjille suoritettavat välityspalkkiot rahastolle kuuluvien arvopapereiden ja muiden sijoituskohteiden ostoista ja myynneistä. Välityspalkkioista rahastolle ja siten sen osuudenomistajille aiheutuva kustannusrasitus riippuu siitä aktiivisuudesta, jolla rahaston varoilla käydään kauppaa, eli niin sanotusta salkun kiertonopeudesta.

Säilytyspalkkio

Sijoitusrahaston varoja säilyttävä ja rahastoyhtiön toimintaa valvova säilytysyhteisö veloittaa sijoitusrahaston varoista kiinteän palkkion tehtäviensä hoitamisesta. Säilytyspalkkio määritetään vuosittaisena prosenttiosuutena sijoitusrahaston arvosta. Yleisimmin säilytyspalkkio on 0,2–0,3 prosenttia. Palkkio lasketaan ja vähennetään päivittäin rahaston arvosta.

Muut maksut

Muita rahastosijoittamisessa huomioon otettavia, mahdollisesti perittäviä maksuja ovat erilaiset toimenpidemaksut. Jos asiakas haluaa sijoituksestaan kirjallisen osuustodistuksen, rahastoyhtiöt perivät usein erillisen maksun sen painattamisesta ja toimittamisesta osuudenomistajalle. Rahasto-osuuden siirron rekisteröimisestä omistajalta toiselle peritään yleensä erityinen rekisteröintimaksu.

 

 

 

12.11.2012

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.