Kaupankäynti rahasto-osuuksilla

Rahasto-osuuksia voi ostaa (eli rahasto-osuuden merkitä) ja myydä (eli rahasto-osuuden lunastus) siinä rahastoyhtiössä, pankissa tai sijoituspalveluyrityksessä, joka hoitaa rahaston merkintöjä ja lunastuksia. Ostotoimeksianto voidaan antaa esimerkiksi puhelimitse, verkkopalvelun kautta tai henkilökohtaisesti.

Rahasto-osuuksien hintatietoja saa mm. rahastoyhtiöistä, internetistä, teksti-tv:stä sekä sanomalehtien taloussivuilta.

Rahasto-osuuksien ostaminen (merkintä) ja myyminen (lunastus)

Rahasto-osuuksia ostetaan eli merkitään maksamalla merkintäsumma rahaston tilille ja antamalla rahastoyhtiölle tarvittavat tiedot merkitsijästä. Merkitsijä saa sijoituksensa vastineeksi rahaston osuuksia. Rahastoyhtiö antaa pyynnöstä osuustodistuksen, josta sillä on oikeus veloittaa käsittelykulut. Tarkempia tietoja rahastoista ja merkintäehdoista saa rahastoyhtiöiden internetsivuilta.

Rahastoyhtiöllä on velvollisuus lunastaa hallinnoimansa rahaston osuudet, jos osuudenomistaja sitä vaatii. Jos rahasto-osuudesta on annettu osuustodistus, se on luovutettava rahastoyhtiölle lunastuksen yhteydessä.

Rahastoyhtiö maksaa lunastushinnan osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille rahaston säännöissä kerrotulla tavalla.

Useimpien tavallisen rahaston osuuksia voi ostaa ja myydä jokaisena pankkipäivänä. Sijoitusrahaston säännöistä selviää, poikkeaako rahasto tästä periaatteesta. Osuudenomistaja saa kuitenkin vaatia lunastusta aina, kun on päätetty rahaston sääntöjen muuttamisesta, hallinnon luovuttamisesta tai sulautumisesta tai jakautumisesta.

Säännöissä määritellään ajankohta, jota ennen tehdyt merkinnät toteutetaan kyseisenä päivänä laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Tuon ajankohdan jälkeen tehdyt merkinnät pitää toteuttaa seuraavan pankkipäivän arvoon.

Pörssinoteerattujen rahstojen eli ETF:ien osuuksia ostetaan ja myydään pörssissä. Katso lisätietoja ETF:stä kertovasta osuudesta.

Rahasto-osuuden vaihto toiseen rahasto-osuuteen

Rahasto-osuuden omistajalla on myös mahdollisuus vaihtaa rahasto-osuutensa toiseen saman rahastoyhtiön hallinnoimaan rahastoon. Tällöin menetellään samoin kuin lunastuksessa ja merkinnässä. Vanhan osuuden lunastuspäivä ja uuden osuuden merkintäpäivä voi olla  se päivä, jolloin rahastoyhtiö on vastaanottanut toimeksiannon. Edellytyksenä on, että rahastossa on vaihtoon tarvittavat käteisvarat. Rahaston säännöissä on tarkempia tietoja rahasto-osuuksien vaihtoon liittyvistä menettelytavoista.

Merkintä- ja lunastushinnan määräytyminen

Rahaston  sijoitukset arvostetaan markkinahintaan päivittäin. Sijoitusten kokonaisarvosta vähennetään rahaston mahdolliset velat. Näin saadaan rahastolle päivän nettoarvo, minkä pohjalta rahasto-osuuden arvo määritetään. Rahasto-osuuden arvo saadaan jakamalla rahaston nettoarvo liikkeessä olevien osuuksien määrällä. Rahaston säännöissä ilmoitetaan arvonlaskennan ajankohta sekä sijoituskohteiden arvostusperiaatteet.

Jos rahaston on hankittava rahasto-osuuden lunastukseen tarvittavat varat myymällä arvopapereita, ne on myytävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä.

Osuudenomistajarekisteri (rahasto-osuusrekisteri)

Rahastoyhtiön on pidettävä rahasto-osuusrekisteriä. Rekisteristä selviää, ketkä omistavat rahaston osuuksia ja missä suhteessa.

Rekisteriin on merkittävä

  • osuudenomistajan nimi ja postiosoite,
  • osuuksien lukumäärä,
  • erilajisten osuuksien erittely,
  • osuuden rekisteröintipäivä sekä
  • osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Osuudet merkitään rekisteriin vasta, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Rekisteri ei ole julkinen. Rekisteri on kuitenkin pidettävä nähtävillä osuudenomistajien kokouksessa. Osuudenomistajalla on myös oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat tiedot.

Säilytysyhteisö

Säilytysyhteisön tehtävänä on säilyttää rahaston varat ja noudattaa rahastoyhtiön antamia toimeksiantoja. Se myös valvoo omalta osaltaan rahastotoimintaa. Säilytysyhteisönä voi toimia arvopaperinvälittäjä, pankki tai säilytysyhteisön toimiluvan saanut osakeyhtiö. Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamiseen apusäilyttäjää. Yhteisö vastaa myös apusäilyttäjän toiminnasta.

Säilytysyhteisön toimiluvan myöntää Finanssivalvonta. Säilytysyhteisö on mainittava rahaston säännöissä ja esitteissä. Säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön on oltava eri oikeushenkilöt, mutta ne voivat kuulua samaan konserniin.

 

 

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.