Sijoittaminen

Finanssialalla tarjolla olevat tuotteet voivat olla asiakkaan näkökulmasta varsin monimutkaisia ja vaikeasti vertailtavissa. Erilaisia tuotteita on paljon ja asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä.

Näillä sivuilla esitellään yleisimpiä finanssialalla tarjolla olevia säästämis-, sijoitus- ja vakuutustuotteita ja kerrotaan niiden piirteistä ja riskeistä. Tuotteet on tässä yhteydessä jaoteltu pankkien tarjoamiin talletuksiin ja lainoihin, erilaisiin sijoitustuotteisiin kuten osakkeisiin, sijoitusrahasto-osuuksiin, indeksilainoihin ja sijoitusvakuutuksiin, pitkäaikaiseen eläkesäästämiseen sekä erilaisiin henki- ja vahinkovakuutuksiin.

Onnistunut sijoitustuotteen valinta edellyttää valistunutta ostajaa ja osaavaa myyjää

Valistunut ostaja tutustuu informaatioon ja vertaa vaihtoehtoja

Sijoitushorisontti, riskinottohalu, tietotaito ja sijoitettava pääoma ovat kaikki seikkoja, joilla on vaikutus tarjolla olevien vaihtoehtojen määrään sekä sijoittajan lopullisiin valintoihin.

Monissa tapauksissa palveluntarjoajalle on säädetty velvollisuus antaa asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sopimusten tekemistä tai tuotteen tarjoamista riittävät ja olennaiset tiedot sopimuksesta tai tuotteesta. Asiakkaalla on kuitenkin aina vastuu tutustua tuotetta koskevaan materiaaliin. Esimerkiksi sijoituskohdetta valittaessa asiakkaalla tulisi olla selkeä ja realistinen käsitys siitä, mitkä ovat omat sijoittamiseen liittyvät tavoitteet ja mitä asioita on syytä selvittää luotettavan arvion tekemiseksi sijoituksen riskeistä. Pelkän markkinointimateriaalin nojalla ei sijoituspäätöksiä tulisi koskaan tehdä.

Sijoittajalla on aina mahdollisuus jättää sijoitus tekemättä, jos esimerkiksi tuotteen ehdot ovat liian vaikeaselkoiset, sijoituspäätös pitää tehdä hyvin nopeasti tai tuotteeseen liittyvät riskit jäävät epäselviksi.

Osaava myyjä tuntee myyntitapahtuman

Palveluntarjoajalla tulee olla selkeä näkemys omasta asiakaskunnastaan ja siitä, mitkä tuotteet soveltuvat eri asiakasryhmille. Kaikki tuotteet eivät sovellu kaikille, eikä kaikkia tuotteita tule myydä kaikille. Näihin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota jo tuotekehityksen alkuvaiheessa.

Palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuus pitää sisällään oikeiden ja riittävien tietojen antamisen sijoituskohteesta. Sijoittajalle tarjotaan lakisääteisen materiaaliin lisäksi usein ns. markkinointimateriaaliksi luokiteltavaa informaatiota. Varsinaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan materiaalin osalta on määritelty yksityiskohtaisesti, mitä tietoja sijoittajalle on annettava tuotteesta. Markkinointimateriaalin osalta sääntely ei vastaavalla tavalla ota kantaa materiaalin yksityiskohtiin, vaan painottaa, että tietoa eri ominaisuuksista tulee antaa tasapuolisesti, ja se ei saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa.

Sijoitusvakuutusten osalta sääntely on erilaista. Vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi, mutta näitä annettavia tietoja ei laissa yksityiskohtaisesti määritellä.

Muualla verkossa

ESMA (Euroopan arvopaperi-markkinaviranomainen, European Securities and Markets Authority):

 

 

 

20.7.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.