Osakesijoituksiin liittyvät riskit

Osakkeiden tuotto on pitkällä aikavälillä ollut keskimäärin usein parempi kuin talletusten tai joukkovelkakirjalainojen, mutta osakkeisiin sijoitettaessa on myös varauduttava siihen, että sijoitettu pääoma voidaan menettää joko osittain tai pahimmassa tapauksessa kokonaan.

Osakkeiden kurssit vaihtelevat kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysyntään vaikuttavat odotukset yhtiön tulevista tuotoista. Suhdanteilla on suuri merkitys tuleviin tuottoihin. Riskiin vaikuttaa yleisesti myös mm. liikkeeseenlaskijan toimiala, lainsäädännön muutokset sekä mm. liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä ja omistuksen jakautuminen.

Osakeriskejä voi pienentää hajauttamalla sijoituksia useisiin eri yhtiöihin, eri toimialoilla oleviin yhtiöihin ja maantieteellisesti eri alueilla sijaitseviin yhtiöihin. Mikäli haluaa pienentää koko sijoitussalkkuun liittyvää riskiä, kannattaa hajauttaa eri sijoitustyyppeihin, kuten esim. talletuksiin, joukkolainoihin, korkorahastoihin, osakerahastoihin ja osakkeisiin. Vaihtoehtona on myös osakkeisiin sijoittavat sijoitusrahastot: niissä sijoitukset ovat yleensä myös laajemmin hajautettu kuin mikä olisi mahdollista piensijoittajalle suoraan pörssin kautta tehtävissä osakesijoituksissa. Sijoitettaessa sijoitusrahastojen kautta kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kulut ovat suuremmat.

Kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sijoittamista voidaan pitää muita osakesijoituksia riskipitoisempana, sillä näille markkinoille voi olla tyypillistä vakiintumaton toimintaympäristö ja lainsäädäntö, poliittiset riskit, valuuttakurssien voimakkaat heilahtelut, vastapuoliriskit sekä osakemarkkinoiden alhaisempi likviditeetti. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan tässä sitä, pystyykö kaupan vastapuolena oleva taho vastaamaan velvoitteistaan . Jos osake ei ole euromääräinen, sijoitukseen liittyy myös valuuttakurssiriski.

Osakkeenomistajalla on oikeus osinkoon. Osakeyhtiö maksaa kuitenkin osinkoja vain, jos sillä on taloudelliset edellytykset osingonjakoon. Osakkeenomistajalla on osakkeen arvon heilahtelua ja heikkenemistä koskevan riskin lisäksi myös riski siitä, että hän ei saa osinkoa. Mikäli yhtiö ei pysty maksamaan osinkoja osakkeenomistajille, sillä on vaikutus myös osakkeen arvoon.

Jos osakeyhtiö joutuu konkurssiin, maksetaan ensin yhtiön ottamat velat pois ja sen jälkeen jäljellä oleva osuus jaetaan osakkeenomistajien kesken. Käytännössä osakkeenomistajat menettävät summan, jonka ovat sijoittaneet yhtiöön.

Lue lisää

 

 

14.7.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.