Osakkeet

Osake on osakeyhtiön liikkeeseen laskema arvopaperi. Osakeyhtiö voi olla julkinen (Oyj) tai yksityinen osakeyhtiö (Oy). Julkisen osakeyhtiön osakkeet voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä (säännelty markkina) sekä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF eli Multilateral Trading Facility). Yksityisen osakeyhtiön osakkeilla ei voida käydä kauppaa pörssissä, sen sijaan niillä voidaan käydä kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Sekä arvopaperipörssi että monenkeskinen kauppapaikka mahdollistavat sen, että ostajat ja myyjät kohtaavat ja hinta määräytyy osto- ja myyntitarjousten perusteella. Suomessa pörssikauppaa käydään Nasdaq Helsinki -pörssissä. Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä on kevyemmin säännelty kuin arvopaperipörssi. Suomessa on tällä hetkellä yksi monenkeskinen kauppapaikka, First North Finland, jota ylläpitää Nasdaq Helsinki. Lisäksi suomalaisten yhtiöiden osakkeita on kaupankäynnin kohteena monessa EU–alueella sijaitsevassa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä sekä yksittäistapauksissa muissa arvopaperipörsseissä.

Osake sijoituskohteena

Osakesijoittajan kannattaa tutustua hyvin yhtiöön ja sen toimialaan. Arvopaperimarkkinalaki määrittää, mitä tietoja pörssiyhtiön on annettava toiminnastaan. Tietojen on oltava riittäviä, jotta sijoittaja voi tehdä perustellun arvion arvopaperista ja sen liikkeeseen laskevasta yhtiöstä. Pörssiyhtiöiden pitää julkistaa sellaiset päätökset ja yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka vaikuttavat oleellisesti yhtiön osakkeiden arvoon. Mikäli yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena pelkästään monenkeskisellä kauppapaikalla, yhtiö noudattaa tiedottamisessaan arvopaperimarkkinalakia kevyempiä markkinapaikan sääntöjä ja siten sijoittaminen näihin yhtiöihin saattaa sisältää suuremman riskin kuin pörssiyhtiöihin sijoittaminen.

Osakekaupasta asiakkaalle aiheutuvat kustannukset muodostuvat arvopaperivälittäjän perimistä kaupankäyntikuluista sekä osakkeiden säilyttämiseen liittyvistä kuluista. Pörssiosakkeiden kaupankäyntiä varten asiakas tarvitsee arvo-osuustilin. Tilin voi avata oman palveluntarjoajan luona (pankki tai sijoituspalveluyritys) tai Arvopaperikeskuksessa (Euroclear Finland Oy).

Osakkeiden hinnanvaihtelu – ja siten myös riski – voi olla suurta. Pahimmillaan osakkeisiin liittyvä riski voi toteutua pääoman menettämisenä. Osakeriskiä voi pienentää hajauttamalla osakeomistuksia eri yhtiöihin ja toimialoille ja myös maantieteellisesti. Hajauttamalla ei voi kuitenkaan suojautua yleiseltä kurssitason laskulta. Suorien osakesijoitusten vaihtoehtona on osakkeisiin sijoittavat sijoitusrahastot. Ne mahdollistavat laajemman hajautuksen kuin mikä olisi mahdollista piensijoittajalle suoraan pörssin kautta tehtävissä osakesijoituksissa. Sijoitettaessa sijoitusrahastojen kautta kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kulut ovat suuremmat.

Muualla verkossa

 

 

2.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.