Osakkeiden ominaisuuksia

Osakesijoituksen tuotot muodostuvat osingoista ja myyntivoitoista. Osakkeiden hinnanvaihtelu ja siten myös sijoitukseen liittyvä riski voi olla suurta: osakkeiden tuotto on pitkällä aikavälillä ollut parempi kuin talletusten tai joukkovelkakirjalainojen, mutta vastaavasti pääoman menettämisen riski on suurempi. Osakeriskiä voi pienentää hajauttamalla sijoituksen maantieteellisesti ja toimialakohtaisesti.

Osakkeen hinnan arvioiminen

Ennen sijoituksen tekemistä kannattaa perehtyä huolella yhtiön liiketoimintaan, tuotteisiin, markkina-asemaan, riskeihin, tuloskehitykseen, tase-asemaan ja näkymiin. Tästä huolimatta valittu osake ei välttämättä kehity toivotulla tavalla.

Osakkeisiin sijoittamisen yhteydessä osakkeiden hintaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Hintaa arvioidaan usein hyödyntämällä erilaisia tunnuslukuja. Tunnuslukujen avulla verrataan hintaa voittoon, osinkoon tai tasearvoon eli osakkeen hintaa verrataan johonkin yrityksen toimintaa kuvaavaan tekijään. Osakkeen hintana käytetään yleensä tilikauden päätöskurssia.

  • P/E-luku (osakkeen hinnan suhde osakekohtaiseen tulokseen eli voittokerroin) on yleisesti käytetty tunnusluku. P/E kertoo osakkeen hinnan ja voiton suhteesta. Kun yhtiön osakkeen pörssikurssi heijastaa pitkän ajan tuotto-odotuksia, se näkyy korkeana, usein kaksinumeroisena, P/E-lukuna. Tällainen tilanne on esimerkiksi kasvuyhtiöissä, joiden liikevaihto kasvaa nopeasti. Tällaisten yhtiöiden kurssit saattavat kuitenkin vaihdella voimakkaasti. Jos osakkeen hinta on suuri suhteessa voittoon, merkitsee se joko sijoittajien uskoa yhtiön kasvuun tulevaisuudessa tai vaihtoehtoisesti osakkeen yliarvostusta.
  • P/B-luku (Price/Book eli hinta/kirja-, tase- tai substanssiarvo) vertaa osakkeiden markkina-arvoa tasearvoon.
  • Usein käytetty tunnusluku on myös EPS (Earnings per share), joka tarkoittaa osakekohtaista tulosta.
  • Osinkotuottoprosentti (efektiivinen osinkotuotto) arvioi osingonmaksun suuruutta. Se kertoo, minkä suuruinen osinkotuotto on suhteessa osakkeen hintaan. Lehdet usein julkaisevat tämän tiedon pörssilistoilla. Tämän tunnusluvun avulla voi verrata eri yhtiöiden osinkojen suuruutta ja toisaalta verrata osinkotuottoa korkosijoitusten tuottoon.

Jotta pystyy arvioimaan osaketta suhteessa muiden yhtiöiden osakkeisiin, kannattaa tunnuslukuja seurata pidemmältä ajanjaksolta. Sijoittajan on hyvä seurata myös mahdollisimman useita tunnuslukuja sijoituspäätöstensä tueksi.

Katso myös

 

29.1.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.