Osakekauppaan liittyvät kulut ja tuotot

Osakkeisiin liittyvät kulut

Pörssissä ja monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä käytävästä osakekaupasta sijoittajalle aiheutuvat kustannukset muodostuvat arvopaperivälittäjän perimistä kaupankäyntikuluista sekä osakkeiden säilyttämiseen liittyvistä kuluista.

Pörssiyhtiöiden osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia ja niiden säilyttämistä ja kaupankäyntiä varten sijoittaja tarvitsee arvo-osuustilin. Tilin voi avata oman palveluntarjoajan (esimerkiksi pankki tai sijoituspalveluyritys) luona tai arvopaperikeskuksessa (Euroclear Finland Oy).

Osakkeiden tuotto

Osakkeiden tuotto muodostuu mahdollisista osingoista ja kurssinoususta. 

Osinkotuotot riippuvat yhtiön tuloksesta ja siitä, kuinka paljon yhtiökokous päättää jakaa tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille.

Sijoittajan kannalta osinkoa merkittävämpi tuotto saadaan usein osakkeiden arvonnoususta, kun sijoittaja voi saada myyntivoittoja myymällä osakkeet. Toisaalta tasainen osinkovirta vaikuttaa myös osakkeen arvoa parantavasti.

Kurssikehitys riippuu sekä markkinoiden yleisestä kehityksestä että yhtiöön liittyvistä tekijöistä kuten odotuksista yhtiön tulevaisuuden menestyksestä. Yhtiön tuotot voidaan joko jakaa osinkoina osakkeenomistajille tai jättää joko kokonaan tai osittain yhtiöön tulevien investointien rahoittamiseksi. Osingon määrästä päätetään yhtiökokouksessa. Suomalaiset pörssiyhtiöt maksavat osingot yleensä keväällä yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Todellista tuottoa laskettaessa on muistettava vähentää kulut ja verot, joita osakeomistuksesta aiheutuu.

Yhtiöillä on myös mahdollisuus ostaa omia osakkeitaan. Tätä voidaan käyttää yhtenä mahdollisuutena jakaa osakkaille voittoja, sillä omien osakkeiden osto ja mitätöiminen vähentää osakkeiden lukumäärää ja näin yrityksen arvo jakaantuu pienemmälle osakemäärälle. Toinen mahdollisuus on rahastoanti, jossa vanhat osakkeenomistajat saavat uusia osakkeita maksutta.

Lue lisää

 

 

17.1.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.