Kapitalisaatiosopimuksen tekeminen

Kapitalisaatiosopimuksen voi tehdä joko suoraan vakuutusyhtiön kanssa tai vakuutusasiamiehen tai vakuutusmeklarin kautta. Pankit ja muut asiamiesyritykset toimivat kapitalisaatiosopimuksia myydessään vakuutusyhtiön asiamiehenä, ja vakuutusmeklari puolestaan toimii asiakkaan toimeksiannosta. Kapitalisaatiosopimus on kuitenkin aina vakuutusyhtiön ja asiakkaan välinen sopimus.

Kapitalisaatiosopimus voidaan tehdä henkilökohtaisen tapaamisen lisäksi myös postitse, puhelimitse sekä internetin välityksellä.

Asiakkaalle on annettava tarpeelliset tiedot ennen kapitalisaatiosopimuksen tekemistä

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus koskee myös kapitalisaatiosopimuksia. Pelkkien sopimusehtojen antaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Sijoitussidonnaisten kapitalisaatiosopimusten kohdalla vakuutusyhtiön on annettava asiakkaalle tietoja sijoituskohteiden valinnan kannalta olennaisista seikoista. Esimerkiksi pääoman menettämisen riski on ilmaistava selkeästi. 

Tarpeelliset tiedot voidaan antaa asiakkaalle usealla eri tavalla, joskin käytännössä tiedot annetaan yleensä tuoteselosteeseen tai esitteeseen koottuina. Muita markkinoinnissa yleisesti käytettäviä asiakirjoja ovat tarjous ja siihen liittyvä laskelma. Ennen sopimuksen solmimista kannattaa aina pyytää vakuutusyhtiöltä kirjallinen tarjous, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot kapitalisaatiosopimuksesta.

Finanssivalvonta suosittaa, että säästäjälle annetaan Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaiset tarjouslaskelman avaintiedot. Jos säästäjälle annetaan tarjouslaskelmia, niistä yhden tulisi olla laadittu Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tarjouslaskelman avaintietojen ja tarjouslaskelmien tarkoituksena on varmistaa, että säästäjä saa vakuutuksen kuluista ja tuotoista olennaiset ja riittävät tiedot sekä pystyy vertailemaan samankaltaisia tuotteita keskenään.

Asiakkaalla on velvollisuus perehtyä hänelle annettuun kirjalliseen materiaaliin. Jos asiakas ei ymmärrä saamansa materiaalin sisältöä, hänen kannattaa pyytää kapitalisaatiosopimuksen myyjää selventämään epäselvä asia.

Sopimus ja sopimusehdot

Sopimuksen solmimisen jälkeen asiakkaalle annetaan sopimuskirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö. Myös sopimusehdot on annettava viimeistään tässä vaiheessa.

Asiakkaalle on annettava vuosittain tietoja sopimuksesta

Vakuutusyhtiön on annettava kapitalisaatiosopimuksen voimassaoloaikana vuosittain tieto säästön määrästä, sopimuksen erääntymispäivästä ja muista seikoista, joilla on asiakkaalle ilmeistä merkitystä.

 

 

 

12.7.2013

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.