Indeksilainojen riskit

Indeksilainoihin sijoitettaessa riskit ovat pienemmät kuin monissa muissa sijoitustuotteissa, mutta indeksilainat eivät kuitenkaan missään nimessä ole riskittömiä. Kolme keskeisintä indeksilainaan liittyvää riskiä ovat liikkeeseenlaskijariski, kohde-etuuden arvon kehitykseen liittyvä riski sekä likviditeettiriski. Lisäksi indeksilainaan liittyy ylikurssiriski.

Liikkeeseenlaskijariski

Indeksilainat ovat velkakirjoja, jotka liikkeeseenlaskija maksaa takaisin laina-ajan päättyessä. Näin ollen sijoittaja ei menetä sijoittamaansa nimellispääomaa, vaikka kohde-etuus kehittyisi epäedullisesti. Tätä piirrettä kuvataan usein lainojen markkinoinnissa termillä pääomaturva tai pääomasuoja. Tämä termi ei kuitenkaan tarkoita, että indeksilainoihin sisältyisi jokin tavallisista joukkovelkakirjalainoista poikkeava turva nimellispääoman takaisinmaksamiseksi.

Sen sijaan pääomaturvalla pyritään usein kuvaamaan eroa suoran osakesijoituksen tai rahastosijoituksen ja indeksilainan välillä: indeksilainasijoittaja saa sijoittamansa nimellispääoman takaisin kohde-etuuden epäedullisesta kehityksestä huolimatta toisin kuin suoran osakesijoituksen tai rahastosijoituksen tehnyt sijoittaja. Tosin indeksilainoissakin on poikkeuksia, joissa sijoittaja voi menettää sijoittamaansa nimellispääomaa. Esimerkkejä tällaisista indeksilainoista ovat sertifikaatit ja käänteislainat.

Liikkeeseenlaskijariski toteutuu silloin, jos lainan liikkeeseenlaskija ei lainan eräpäivänä pysty vastaamaan sitoumuksestaan eli maksamaan lainan pääomaa tai tuottoa sijoittajalle. Sijoittajan tulee siis sijoituspäätöstä tehdessään ottaa huomioon liikkeeseenlaskijan vakavaraisuus ja siihen liittyvä riski. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa koskevat tiedot. Myös liikkeeseenlaskijan luottoluokitus kertoo liikkeeseenlaskijariskin suuruudesta. Pääasiassa indeksilainojen liikkeeseenlaskijat ovat isoja, vakavaraisia pankkeja.

Kohde-etuuden arvonkehitykseen liittyvä riski

Indeksilainan tuotto riippuu täysin kohde-etuuden arvon kehityksestä. Tuoton kannalta sijoittajalla on siis iso riski sen suhteen, miten kohde-etuuden arvo kehittyy laina-aikana. Sijoittajan riski realisoituu, jos kohde-etuuden arvo muuttuu lainaehtojen kannalta epäedullisesti.

Likviditeettiriski (jälkimarkkinariski)

Likviditeettiriski viittaa tilanteeseen, jossa sijoittaja haluaa myydä indeksilainan ennen laina-ajan päättymistä. Tällöin lainalle ei välttämättä löydy ostajaa tai siitä tarjottava hinta ei vastaa lainan todellista arvoa. Yleensä liikkeeseenlaskijat antavat kukin omille lainoilleen takaisinostohinnan laina-aikana. Mikäli markkinoilla kuitenkin on ainoastaan yksi ostajataho, ei tarjottu hinta välttämättä ole paras mahdollinen lainaa myyvän sijoittajan kannalta. Näin indeksilainan ennenaikaisesta myynnistä voi syntyä tappiota.

Ylikurssiriski

Mikäli sijoittaja maksaa lainasta ylikurssia (emissiokurssi yli 100 %), hän voi menettää maksamansa ylikurssin osittain tai kokonaan. Tappion suuruus riippuu siitä, minkä verran maksettua ylikurssia pienemmäksi lainan tuotto jää. Jos tuotto jää nollaan, sijoittajan tappio vastaa maksettua ylikurssia.

 

 

 

11.11.2011

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.