Indeksilainat

Indeksilainaksi kutsutaan joukkovelkakirjalainaa, jonka tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden arvon kehitykseen. Tällainen kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori tai osakeindeksi. Viime aikoina kohde-etuutena on yhä useammin käytetty myös valuuttakurssia, hyödykejohdannaista tai usean hyödykkeen muodostamaa hyödykekoria.

Indeksilainaa voidaan markkinoida esimerkiksi nimellä osakeindeksilaina, hyödykelaina tai pörssiobligaatio. Nimestä riippumatta eri liikkeeseenlaskijoiden tarjoamien lainojen perusajatus on kuitenkin sama.

Yleisesti käytetään myös nimitystä strukturoidut tuotteet. Indeksilainojen lisäksi strukturoituihin tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi osaketalletukset ja sertifikaatit. Näillä sivuilla käytetään yleisesti termiä indeksilaina. Sillä viitataan kaikkiin sellaisiin joukkovelkakirjalainoihin, joissa sijoittajan saama tuotto riippuu jonkin kohde-etuuden arvon kehityksestä.

Indeksilainojen runsas tarjonta antaa sijoittajalle mahdollisuuden valita omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin sopivan indeksilainan. Indeksilainat voivat tarjota myös pääsyn sellaisille markkinoille tai sellaisiin omaisuuslajeihin, joihin sijoittaminen olisi muutoin hankalaa. Tuottona sijoittaja saa indeksihyvityksen, jos kohde-etuus on kehittynyt lainan ehdoissa määritellyllä tavalla. Vähäisemmän riskin vastapainona indeksilainojen tuotto-odotukset voivat jäädä moneen muuhun sijoitustuotteeseen verrattuna pienemmiksi. Indeksilainat ovat jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, mutta niiden jälkimarkkinat eivät ole yhtä aktiiviset kuin osakemarkkinat.

Sijoittajan kannattaa aina verrata esimerkiksi eri liikkeeseenlaskijoiden tarjoamien lainojen tuoton laskentaa ja palkkioita. Lainojen keskinäinen vertaaminen onkin sijoittajan kannalta yhtä tärkeää kuin huolellinen tutustuminen indeksilainan lainaehtoihin.

Myös indeksilainoihin liittyy riskejä

Indeksilainat ovat yleensä pääomaturvattuja, eli lainaan sijoitettu nimellispääoma maksetaan yleensä takaisin laina-ajan päättyessä kohde-etuuden arvon kehityksestä riippumatta. Pääomaturva on kuitenkin voimassa ainoastaan lainan eräpäivänä, eli jos indeksilainan haluaa myydä ennen eräpäivää, myyntihinta määräytyy myyntiajankohdan markkinahinnan perusteella. Tämä hinta voi olla pienempi tai suurempi kuin ostohetkellä sijoitettu nimellispääoma. Pääomaturva ei myöskään kata mahdollista ylikurssia (eli lainaa merkittäessä maksettua nimellisarvoa suurempaa hintaa) eikä merkintäpalkkiota.

Pääomaturvattuihin indeksilainoihin liittyy kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Se tarkoittaa tilannetta, että lainan liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Lainojen liikkeeseenlaskijoina toimivat yleensä suuret kotimaiset ja ulkomaiset pankit.

 

 

 

16.11.2010

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.