Vakuuksia vaaditaan turvaamaan lainan takaisinmaksua

Lainan vakuudeksi annettavan takauksen tai pantin on tarkoitus turvata lainan takaisinmaksu lainan myöntäjälle eli velkojalle. Vaikka lainapäätös perustuu ensisijaisesti luotonhakijan maksukykyyn, myös lainan takaisinmaksun turvaksi annettavalla vakuudella on merkitystä.

Seuraavassa käsitellään takauksen pääperiaatteita yleisellä tasolla. Koska takaajan vastuu lainasta määräytyy takaussopimuksen mukaisesti, on tärkeää, että takaaja perehtyy siihen huolella. Pankki on velvollinen selittämään takaajalle takauksen sisällön.

Asuntolainassa vakuutena on yleensä ostettava asunto

Asuntolainoissa vakuutena on useimmiten ostettava asunto. Ulkopuolisen yksityishenkilön asuntolainalle antama takaus tai panttaus on niin sanottu täytetakaus. Jos velallinen ei  maksa velkaa, lainaa voidaan periä takaajalta tai pantinantajalta vain, jos vakuutena oleva velallisen asunto ei riitä koko velan maksuun.

Takaaja vastaa lainasta takaussopimuksen mukaisesti

Takauksessa takaaja vastaa lainasta tai sovitusta määrästä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Jos takaus on omavelkainen, velkoja saa periä velkaa suoraan takaajalta.

Takaajia voi olla useampia, jolloin kukin takaaja vastaa velasta yhteisvastuullisesti. Erääntynyttä velkaa voidaan vaatia maksettavaksi keneltä tahansa takaajalta. Jos takaaja joutuu maksamaan velan, on hänellä oikeus saada velalliselta takauksen perusteella velkojalle suorittamansa määrä. Sama oikeus takaajalla on muita yhteisvastuullisia takaajia kohtaan pääluvun mukaisessa suhteessa siltä osin kun hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa.

Omistusasuntolainaa hakeva yksityisasiakas voi saada lainalleen myös valtiontakauksen. Pankit välittävät valtiontakauksia asuntolainapäätöstensä yhteydessä. Valtion takaama asuntolaina voi olla korkeintaan 85 % asunnon hankintahinnasta tai omakotitalon rakentamisen kustannusarviosta. Lisätietoja valtiontakauksesta löytyy sivun oikean reunan ”Muualla verkossa” –linkistä.

Panttauksessa lainan vakuutena on panttaajan omaisuutta

Panttauksessa velallinen tai muu henkilö antaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Mikäli lainaa ei makseta, velkoja saa myydä vakuudeksi annetun omaisuuden ja käyttää myynnistä saadut varat lainan maksuun.

Velkoja määrittää vakuudeksi annettavan omaisuuden arvon itsenäisesti. Vakuusarvo ei ole sama kuin kohteen  käypä arvo. Esimerkiksi pankki arvioi kiinteistön tai asunto-osakkeiden vakuusarvon vähentämällä tietyn suuruisen varmuusmarginaalin  kohteen  käyvästä arvosta. Tällä pankki varmistaa sen, että kohteen  käyvän arvon laskiessa lainan takaisinmaksu ei vaarannu. Pankki ei kuitenkaan voi vaatia yksityisasiakkaalta lisävakuuksia vakuuden arvon normaalin alenemisen vuoksi.

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen lisäksi pankit hyväksyvät vakuudeksi esimerkiksi talletuksia  ja pörssissä listattuja osakkeita. Näidenkin vakuusarvoja laskiessaan  pankki vähentää tapauskohtaisen varmuusmarginaalin omaisuuden  käyvästä arvosta.

Pankilla on velvollisuus antaa tietoa takaajalle ja pantinantajalle

Velkojalla on velvollisuus ennen sopimuksen tekemistä antaa takaajalle ja pantinantajalle tietoja mm. niistä veloista, joista vakuus vastaa ja sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle tai pantinantajalle. Takaajan tai pantinantajan vastuuta voidaan sovitella, jos velkoja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa.

Muista nämä, jos sitoudut takaajaksi tai antamaan pantin

Selvitä seuraavat asiat ennen kuin sitoudut takaajaksi tai antamaan pantin:

  • Selvitä velalliselta hänen taloudellinen asemansa.
  • Selvitä takaus- tai panttaussitoumuksen sisältö ja laajuus.
  • Selvitä kaikki epäselvät kohdat ennen sopimuksen allekirjoittamista.
  • Jos vastaat vain osasta velkaa tai olet velasta vastuussa vain tietyn ajan, pidä tarkoin huolta, että tällaiset ehdot kirjataan sopimukseen.
  • Huolehdi siitä, että saat oman kappaleen takaus- tai panttaussitoumuksesta sekä jäljennökset niistä velkakirjoista lyhennysasiakirjoineen, joita antamasi sitoumus koskee. Säilytä ne huolellisesti.
  • Varaudu aina siihen, että voit joutua vastaamaan antamastasi sitoumuksesta.

 

Muualla verkossa

 

12.11.2012

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.