Lainan hoitamiseen liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen

Asuntolainaa harkitsevan tai asuntovelallisen on tärkeää tunnistaa lainan hoitamiseen liittyvät riskit. Asuntolainaan liittyvä riski tarkoittaa sitä, että asuntovelallisen mahdollisuus maksaa laina takaisin heikkenee. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi korkojen nousu, palkkatulojen pieneneminen tai muu yllättävän suuri meno. Riskeistä voi seurata vakavimmillaan taloudellinen pakko asunnon tai muiden vakuuksien myyntiin tai jopa velkaloukkutilanne, jossa myydystä asunnosta saatu hinta ei riitä lainan hoitamiseen.

Pankki on velvollinen kertomaan asiakkaalle riskeistä ja arvioimaan osaltaan lainanhakijan maksukyvyn, mutta vastuu maksukyvyn riittävyydestä ja riskeiltä suojautumisesta on aina velallisella itsellään.

Paras keino suojautumiseen on lainan oikea mitoittaminen omaan maksukykyyn nähden. Helpointa riskejä vastaan suojautuminen ja maksukyvyn heikkenemiseen varautuminen onkin ennen lainan ottamista. Mutta suojautuminen ei ole myöhäistä, vaikka laina olisikin jo otettu. Lisätietoja riskien arvioimisesta ja niiltä suojautumisesta löytyy tämän sivun oikean reunan Lue Lisää -osiosta.

Maksukykyyn liittyvät riskit ja vakuusarvoon liittyvät riskit

Yksi tapa arvioida riskejä on jakaa riskiin vaikuttavat tekijät kahteen ryhmään sen mukaan, vaikuttavatko ne

  • omaan lainanhoitokykyyn (esimerkiksi työttömyys tai korkojen nousu) vai
  • vakuuksien arvoon (esimerkiksi asuntojen hintojen lasku).

Seuraavassa kuvassa esitetään eri vaihtoehtojen seuraukset:

Tilanne on ongelmaton, kun sekä vakuuksien arvo että oma lainanhoitokyky säilyvät ennallaan (tilanne ylhäällä oikealla).

Riski kasvaa, jos vakuuksien arvo laskee. Tilanne on kuitenkin hallittavissa, jos oma lainanhoitokyky säilyy ennallaan (tilanne ylhäällä vasemmalla). Pelkkä vakuuksien arvon aleneminen ei yleensä aiheuta suoria seuraamuksia, jos omat mahdollisuudet hoitaa lainaa säilyvät ennallaan. Mikäli vakuuden arvon lasku ei johdu vakuudenantajan toimista, pankki ei voi vaatia lisävakuuksia.

Sen sijaan jos oma lainanhoitokyky heikkenee niin paljon, ettei lainasta pysty enää suoriutumaan, tulee eteen vakuuksien realisointi – esimerkiksi asunnon myynti (tilanne alhaalla oikealla).

Vakavin tilanne syntyy silloin kun sekä maksukyky että vakuuksien kattavuus heikkenevät (tilanne alhaalla vasemmalla). Tällöin lainasta ei enää voi selviytyä vakuuksien realisoinninkaan avulla, ja asuntovelallinen on ajautunut velkaloukkuun. Velkaloukun riskiä lisää erityisesti velkaosuuteen nähden pieni omarahoitusosuus eli asunnon ennakkosäästämisen vähyys. Lisätietoa omarahoitusosuuden merkityksestä löytyy sivun oikean reunan Lue lisää -osiosta.

 

30.6.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.