Työeläkelaitokset

Työeläkevakuutus on lakisääteinen eläkevakuutus, joka on pakollinen kaikille työnantajille. Työnantaja ottaa vakuutuksen työntekijöilleen ja eläke maksetaan työntekijälle ikään kuin lykättynä palkkana. Lakisääteinen eläketurva kattaa vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen, osa-aikaeläkkeen, perhe-eläkkeen ja kuntoutusetuuksia.

Työeläkevakuutus voidaan järjestää työeläkeyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä. Eläkelaitosten yhteisvastuu1 varmistaa ansaittujen lakisääteisten työeläkkeiden maksamisen. Yhteisvastuu tarkoittaa, että eläkkeet maksetaan siinäkin tapauksessa, että työeläkelaitos joutuisi konkurssiin. Työeläke on yhtä turvallinen riippumatta siitä, missä laitoksessa se järjestetään.

Kuntien, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön eläkeasioita hoitaa Keva ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavat Keva, Valtion Eläkerahasto ja Kirkon Keskusrahaston eläkerahasto. Maatalousyrittäjien eläketurva on järjestetty Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa ja merimiesten eläketurva Merimieseläkekassassa.

Työeläkevakuutusyhtiö tarvitsee toimiluvan

Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Useimmat työeläkevakuutusyhtiöt ovat keskinäisiä yhtiöitä, joiden omistajina ovat vakuutuksenottajat eli työnantajat ja vakuutetut eli työntekijät sekä mahdolliset takuuosuuden omistajat. Työeläkevakuutusyhtiöt eroavat muista vakuutusyhtiöistä siinä, että niihin ei sovelleta vakuutustoimintaa koskevaa EU-sääntelyä.

Eläkesäätiöllä ja eläkekassalla on oltava Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt. Varsinaista toimilupaa ei vaadita.

Keva, Kirkon Keskusrahasto, Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa ovat lailla perustettuja eläkelaitoksia. Myös Valtion Eläkerahaston toiminta perustuu lakiin. 

Finanssivalvonta valvoo työeläkevakuuttajan toimintaa

Finanssivalvonta valvoo työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaa. Valvonta kattaa sekä talouden ja hallinnon että menettelytapojen valvonnan. Myös eläkekassat, eläkesäätiöt, Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja Merimieseläkekassa ovat Finanssivalvonnan valvottavia. Valvonta kattaa sekä talouden ja hallinnon että menettelytapojen valvonnan.

Finanssivalvonta valvoo julkisen sektorin työeläketurvaa hoitavien Kevan, Valtion Eläkerahaston ja Kirkon Keskusrahaston toimintaa vain sijoitustoiminnan osalta.

1Koskee työeläkeyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja -kassoja sekä merimieseläkekassaa.

Muualla verkossa

 

 

16.12.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.