Työttömyyskassat

Työttömyyskassan tehtävänä on lakisääteisen ansioturvan järjestäminen jäsenilleen: työttömyyskassa myöntää työttömille jäsenilleen ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaalla oleville jäsenilleen vuorottelukorvausta. Jos edellytykset työttömyyskassan maksamiin etuuksiin eivät täyty, henkilöllä voi olla oikeus Kansaneläkelaitoksen myöntämään peruspäivärahaan, työmarkkinatukeen tai vuorottelukorvaukseen. Finanssivalvonta ei valvo Kansaneläkelaitosta.

Työttömyyskassan toiminta edellyttää toimilupaa

Suomessa on 24 palkansaajien työttömyyskassaa ja kaksi yrittäjien työttömyyskassaa. Finanssivalvonta pitää työttömyyskassarekisteriä. Työttömyyskassojen tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvottavaluettelosta.

Työttömyyskassan toiminta edellyttää toimilupaa. Toimiluvan uuden kassan perustamiselle myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

Työttömyyskassa järjestää jäsenilleen lakisääteisen ansioturvan

Työttömyyskassan tehtävänä on lakisääteisen ansioturvan järjestäminen jäsenilleen. Työttömyyskassa ei voi harjoittaa mitään muuta toimintaa eikä se saa olla yhteydessä muunlaista toimintaa harjoittavaan yhteisöön sellaisella tavalla, jossa kassan itsenäisyys tulisi rajoitetuksi.

Työttömyyskassat hoitavat julkista tehtävää. Niiden toiminnasta ja menettelytavoista säädetään laissa (mm. hallintolaki ja työttömyyskassalaki) ja sen myötä eri kassojen jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Työttömyyskassojen toiminnassa ja hallinnossa on kuitenkin kassojen säännöistä johtuvia eroja, minkä vuoksi muun muassa kassan organisaatio, jäsenyyden edellytykset ja jäsenmaksut voivat poiketa toisistaan. Myös esimerkiksi etuushakemusten käsittelyajat ja asiakaspalvelun järjestäminen voivat olla erilaisia eri kassoissa.

Työttömyyskassojen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä työttömyysvakuutusrahaston ja valtion maksamilla osuuksilla

Palkansaajakassojen maksamat etuudet ja niiden hallintokulut rahoitetaan valtion ja työttömyysvakuutusrahaston maksamalla osuudella sekä jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla. Palkansaajakassoilla jäsenmaksujen osuus ansiopäivärahan rahoituksesta on 5,5 prosenttia. Työttömyysvakuutusrahaston varat kerätään palkansaajilta ja työnantajilta perittävillä lakisääteisillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Yrittäjäkassojen maksamat etuudet ja niiden hallintokulut rahoitetaan valtion maksamalla osuudella ja jäsenmaksuilla.

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa sekä talouden että menettelytapojen osalta. Finanssivalvonta muun muassa vahvistaa työttömyyskassojen säännöt sekä vuosittain jäsenmaksut. Etuusmaksatuksen osalta Finanssivalvonta valvoo menettelytapojen ja käsittelyn lainmukaisuutta. Finanssivalvonta ei kuitenkaan voi muuttaa yksittäisiä työttömyyskassan antamia päätöksiä, vaan päätöksiin haetaan muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, ja muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen.

2.1.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.