Talletuspankit

Talletuspankit vastaanottavat talletuksia yleisöltä ja tarjoavat omaan lukuunsa luottoja tai muuta rahoitusta. Pankit voivat tarjota myös sijoituspalveluja.

Talletuspankit jaetaan yhtiörakenteen perusteella liikepankkeihin, osuuspankkeihin ja säästöpankkeihin. Liikepankit ovat osakeyhtiöitä, ja ne voivat toimia koko Suomen alueella ja myös ulkomailla. Paikallispankit ovat usein osuus- tai säästöpankkeja, ja ne toimivat yleensä rajatulla alueella. Suomen markkinoilla toimii noin 240 liike-, osuus- ja säästöpankkia ja noin 15 talletuksia vastaanottavaa ulkomaisten luottolaitosten sivuliikettä.

Talletusten vastaanottaminen vaatii toimiluvan

Talletuksia saa vastaanottaa vain luottolaitostoimiluvan saanut pankki. Toimiluvan myöntää Euroopan keskuspankki EKP. Toimilupa myönnetään, jos luottolaitos täyttää sen toiminnalle ja taloudelliselle asemalle säädetyt edellytykset. Edellytyksiin kuuluu myös, että luottolaitoksen omistajien ja hallintohenkilöiden luotettavuudesta saatu selvitys osoittaa, että luottolaitosta tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Pankkipalveluja saavat tarjota myös esimerkiksi vastaavat Eta-alueelta tulevat luottolaitokset, joilla on sivuliike Suomessa tai jotka ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palveluja Suomessa ilman kiinteää sivuliikettä.

Talletuspankille sallittuja liiketoimintoja ovat muun muassa:

  • talletusten hankkiminen yleisöltä
  • luotonanto ja rahoitustoiminta sekä rahoitusleasing
  • maksupalvelu ja muu maksuliiketoiminta
  • sähköisen rahan liikkeeseenlasku
  • maksujen periminen, valuutanvaihto ja notariaattitoiminta
  • arvopaperikauppa ja muu arvopaperitoiminta
  • takaustoiminta

Finanssivalvonta valvoo talletuspankkien toimintaa

Finanssivalvonta valvoo talletuspankkien toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvia talletuspankkeja ja muita jäsenluottolaitoksia valvoo Finanssivalvonnan lisäksi niiden keskusyhteisö.

Finanssivalvonta arvioi talletuspankkien riskinottoa ja sitä, että niiden vakavaraisuus säilyy vähintään laissa säädetyllä tasolla. Talletuspankin on esimerkiksi jatkuvasti seurattava asiakasriskiensä määrää ja ilmoitettava Finanssivalvonnalle omien varojen vähimmäismäärän laskemiseksi tarvittavat tiedot.

Finanssivalvonta valvoo niitä menettelytapoja, joita talletuspankit noudattavat asiakassuhteissaan. Menettelytapojen tulee olla lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisia.

Ulkomaiset talletuspankit Suomessa

Ulkomaiset talletuspankit voivat perustaa Suomeen sivuliikkeen tai tarjota palvelujaan rajan yli ilman kiinteää toimipaikkaa, mikäli ne ovat saaneet toimiluvan jossain Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (kotivaltio). Suomessa toimii ulkomaisten talletuspankkien sivuliikkeitä. Suomessa toimivien ulkomaisten talletuspankkien tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvottava- ja notifikaatioluetteloista. Linkki luetteloihin on sivun oikean reunan Katso myös -osiossa.

Finanssivalvonta valvoo ulkomaisen talletuspankin sivuliikkeen ja palveluitaan rajan yli tarjoavan yhtiön menettelytapasäännösten noudattamista. Päävastuun ulkomaisen luottolaitoksen valvonnasta kantaa kuitenkin sen kotivaltion valvontaviranomainen, joka valvoo muun muassa vakavaraisuutta.

Muualla verkossa

 

19.11.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.