Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Finanssialan palveluntarjoajalta edellytetään toimilupaa

Erilaisia finanssipalveluja (eli pankki-, vakuutus- tai sijoituspalveluja) tarvitseva asiakas voi nykyisin valita lukuisten palveluntarjoajien joukosta itselleen sopivimman. Asiakkaan näkökulmasta erilaisten palvelujen monipuolinen tarjonta voi kuitenkin olla hämmentävää, sillä selviä toimialarajoja ei aina ole – esimerkiksi pankkikonttorissa voi olla tarjolla vakuutuksia ja vakuutusyhtiön palvelupisteessä voi hoitaa sijoitusasioita, sillä palveluntarjoaja voi tarjota palveluja tai tuotteita asiamiehensä kautta.

Finanssimarkkinoiden yhdentyminen ja tekninen kehitys ovat lisänneet asiakkaan mahdollisuuksia valita palveluntarjoajansa. Samalla myös palveluntarjoajan valintaan liittyvät riskit ovat kasvaneet. Palveluntarjoajan valintaa kannattaakin harkita huolella, erityisesti jos palveluntarjoaja ei ole ennestään tuttu.

Niin pankki-, vakuutus- kuin sijoitusalallakin toimivat palveluntarjoajat tarvitsevat toimintansa harjoittamiseen pääsääntöisesti toimiluvan tai toimintansa rekisteröinnin. Näillä sivuilla esitellään finanssimarkkinoilla toimivia palveluntarjoajia, joille Finanssivalvonta myöntää toimiluvan tai joiden toiminta rekisteröidään, ja joiden toimintaa Finanssivalvonta valvoo.

Sivuilta löytyvät myös varoituslistat esimerkiksi sellaisista palveluntarjoajista, joiden menettelytapojen asianmukaisuutta selvitetään, tai joiden epäilyttävästä toiminnasta ulkomainen valvontaviranomainen on ilmoittanut Finanssivalvonnalle.

Toimiluvallista palveluntarjoajaa valvotaan

Niin koti- kuin ulkomainenkin finanssialan palveluntarjoaja tarvitsee toiminnan harjoittamiseen viranomaisen myöntämän toimiluvan tai sen edellytetään rekisteröityvän. Se, että palveluntarjoajalla on toimilupa, merkitsee, että sitä valvotaan. Valvojana voi tällöin olla joko Finanssivalvonta tai vastaava ulkomainen valvontaviranomainen. Valvovat viranomaiset seuraavat omien valvottaviensa toimintaa ja sitä, että valvottavat täyttävät toimiluvan asettamat edellytykset.

Finanssivalvonnan valvottavia ovat mm. suomalaiset

  • talletuspankit (esim. liikepankit, jäsenosuuspankit, paikallisosuuspankit, säästöpankit ja säästöpankkiosakeyhtiöt)
  • luottoyhteisöt (esim. osa rahoitusyhtiöistä ja luottokorttiyhtiöt sekä hypoteekkiyhdistys ja kiinnitysluottopankit)
  • sijoituspalveluyritykset
  • rahastoyhtiöt
  • vakuutuslaitokset (vahinkovakuutusyhtiöt, henkivakuutusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt)
  • muut vakuutusalalla toimivat (esim. vakuutusedustajat,  työttömyyskassat sekä sairaus- ja avustuskassat)
  • maksulaitokset.

Finanssivalvonta valvoo finanssimarkkinoiden ja valvottaviensa tilaa, asiakas- ja sijoittajainformaatiota sekä menettelytapoja. Valvonta kohdennetaan erityisesti riskipitoisimpiin toimijoihin, tuotteisiin ja liiketoimintamalleihin.

Lisätietoja Finanssivalvonnan valvonnasta löytyy Katso lisää -osion linkistä. Palveluntarjoajan toimiluvan tai rekisteröitymisen voi tarkistaa Finanssivalvonnan valvottava- ja notifikaatioluetteloista.

Ulkomaiset palveluntarjoajat

Finanssivalvonta valvoo rajoitetusti myös sellaisia ulkomaisia palveluntarjoajia, joilla on Suomessa sivuliike tai jotka tarjoavat palvelua rajan yli Suomeen.

Euroopan talousalueella (Eta) on voimassa ns. yhden toimiluvan periaate. Sen mukaan yhdessä Eta-maassa toimiluvan saanut palveluntarjoaja voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa kaikissa Eta-maissa. Palvelun tarjoaminen toiseen Eta-maahan edellyttää notifikaatiota (eli ilmoituksen tekemistä) viranomaisille. Ne palveluntarjoajat, jotka ovat ilmoittaneet tarjoavansa palveluita Suomeen, löytyvät notifikaatioluettelostamme.

Eta-maiden ulkopuolelta tulevalla palveluntarjoajalla on velvollisuus joko hankkia Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa tai markkinointilupa tai rekisteröityä. Luvan saaneiden yhtiöiden tiedot löytyvät Finanssivalvonnan valvottava- ja notifikaatioluetteloista.

Jos kyseessä on ulkomainen palveluntarjoaja eikä yritystä löydy Finanssivalvonnan valvottava- tai notifikaatioluettelosta, toimiluvan olemassaolon voi tarkistaa suoraan palveluntarjoajan kotivaltion valvojaviranomaiselta.

 

 

28.3.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.