Vakuutusedustus

Vakuutusedustuksella tarkoitetaan toimintaa, jolla vakuutusedustaja osallistuu asiakkaan kanssa vakuutussopimuksen valmisteluun, tekemiseen, hoitoon ja täyttämiseen. Käytännössä vakuutusedustus voi olla esimerkiksi vakuutusratkaisujen vertailua ja esittelemistä asiakkaalle, vakuutussopimusta koskevan tarjouksen tekemistä taikka avustamista vakuutussopimuksen täyttämisessä vahinkotapauksissa.

Vakuutusedustaja voi toimia joko asiamiehenä tai vakuutusmeklarina. Näiden roolit poikkeavat selvästi toisistaan.

  • Asiamies edustaa yhtä tai useampaa vakuutuksenantajaa (eli vakuutusyhtiötä tai vakuutusyhdistystä). Asiamies myy edustamiensa vakuutuksenantajien vakuutuksia, ja toimii vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla.
  • Vakuutusmeklari toimii asiakkaansa puolesta asiakkaan kanssa solmitun toimeksiantosopimuksen perusteella. Vakuutusmeklari on vakuutuksenantajista riippumaton. Vakuutusmeklarin tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaan riskien kartoittaminen, vakuutustarjousten pyytäminen vakuutuksenantajilta, vakuutusten vertailu ja ratkaisusuositus asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan vakuutuksen valitsemiseksi.

Vakuutusedustajasta annettavat tiedot

Vakuutusedustajan on annettava asiakkaalleen laissa yksilöidyt tiedot toiminnastaan. Asiakkaalle on ilmoitettava mm. mihin vakuutusedustajarekisteriin vakuutusedustaja on merkitty ja miten rekisteröinnin voi tarkistaa. Asiakkaalle on myös ilmoitettava, miten asiakas voi tehdä valituksen vakuutusedustajasta.

Asiamiehen on annettava tiedot asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen tekemistä ja vakuutusmeklarin ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä ja tarvittaessa niitä muutettaessa tai uusittaessa.

Vakuutusedustajan on rekisteröidyttävä

Vakuutusedustusta saa harjoittaa Suomessa vain Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin merkitty vakuutusedustaja tai jossain muussa Eta-alueeseen kuuluvassa maassa rekisteröity vakuutusedustaja.

Rekisteröinnin edellytyksistä säädetään laissa vakuutusedustuksesta. Esimerkiksi asiamieheksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä ja muulla asiamiehen palveluksessa olevalla vakuutusedustukseen suoraan osallistuvalla on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys. Hänen on tunnettava erityisesti edustamansa vakuutukset ja vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutustapa sekä hallittava toiminnan harjoittamisen edellyttämät käytännön toimet. Vakuutusmeklariksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä on oltava vakuutusmeklaritutkinnolla osoitettu ammattipätevyys. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava erityisesti vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon hoitamisen edellyttämät käytännön toimet.

Finanssivalvonta valvoo myös vakuutusedustajan toimintaa

Finanssivalvonta valvoo vakuutusedustajien toimintaa.

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.