Sijoituspalveluja saa tarjota vain toimiluvan saanut palveluntarjoaja

Sijoituspalvelun ja siihen liittyvien oheispalvelujen sisältö määritellään lainsäädännössä. Sijoituspalvelulla tarkoitetaan mm.

  • rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä sekä toteuttamista asiakkaan lukuun,
  • sijoitusneuvontaa eli yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi sekä 
  • omaisuudenhoitoa eli rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain palveluntarjoajalle.

Oheispalvelulla tarkoitetaan muun muassa rahoitusvälineiden säilytys- ja hoitopalveluja, sijoituspalveluun liittyvien luottojen myöntämistä sekä sijoituspalveluun liittyvää valuuttapalvelua.

Sijoituspalvelun tarjoaminen edellyttää toimilupaa

Sijoituspalvelua voi tarjota vain luottolaitostoimiluvan saanut luottolaitos, sijoituspalveluyrityksen toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys sekä omaisuudenhoidon ja sijoitusneuvonnan osalta toimiluvan saanut rahastoyhtiö. Sijoituspalveluja voidaan tarjota myös sidonnaisasiamiehen välityksellä. Lisäksi sijoituspalveluja voivat tarjota esimerkiksi vastaavat Eta-alueen ulkomaiset palveluntarjoajat, joilla on sivuliike Suomessa tai jotka ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palveluja Suomessa.

Finanssivalvonta valvoo sijoituspalveluja tarjoavien toimintaa ja menettelytapoja. Finanssivalvonta seuraa finanssimarkkinoilla toimivia ja puuttuu toimiluvatta toimivien yritysten toimintaan.

Menettelytavat määritellään laissa

Sijoituspalvelua tarjoavan yrityksen toimintaa säännellään lainsäädännöllä. Asiakassuhteessa noudatetaan esimerkiksi arvopaperimarkkinalain säännöksiä, jotka koskevat

  • asiakasluokittelua
  • hyvää tapaa arvopaperikaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa
  • sijoituspalvelusta tehtävää sopimusta
  • tiedonantovelvollisuutta
  • selonottovelvollisuutta
  • toimeksiantojen käsittelyä ja huolellista toteuttamista
  • asiakasvarojen säilyttämistä.

Lisätietoja sijoituspalveluja tarjottaessa noudatettavista menettelytavoista löytyy tämän sivun vasemmassa reunassa olevan valikon Menettelytavat sijoituspalveluja tarjottaessa -kohdasta.

Katso myös

Muualla verkossa

 

29.12.2015

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.