Omaisuudenhoito (varainhoito)

Omaisuudenhoidolla tarkoitetaan asiakkaan rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain omaisuudenhoitajalle.

Omaisuudenhoitajalta edellytetään toimilupaa. Omaisuudenhoitopalveluita tarjoavat pankit ja sijoituspalveluyritykset (esim. pankkiiriliikkeet ja omaisuudenhoitajat) sekä omaisuudenhoitoon toimiluvan saaneet rahastoyhtiöt. Omaisuudenhoitopalvelua voivat tarjota myös esimerkiksi ulkomaiset Eta-alueen palveluntarjoajat, joilla on sivuliike Suomessa tai jotka ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palvelua Suomessa. Sivun oikeasta laidasta löytyy linkki valvottavaluetteloon, josta löytyvät toimiluvan saaneet palveluntarjoajat, sekä notifikaatioluetteloon, josta löytyvät palvelujen tarjoamisesta ilmoittaneet ulkomaiset yritykset.

Omaisuudenhoitajan on tunnettava asiakkaansa

Omaisuudenhoitajan on hankittava ennen palvelun tarjoamista tietoja asiakkaan taloudellisesta asemasta, sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista. Tiedot on saatava, sillä omaisuudenhoitajalla on oltava riittävästi tietoa asiakkaansa tilanteesta voidakseen tehdä asiakkaan kannalta sopivimmat ratkaisut. Asiakkaalle esitettävien yksityiskohtaisten kysymysten tavoitteena on tuottaa omaisuudenhoitajalle riittävä näkemys asiakkaan tilanteesta.

Lisätietoja omaisuudenhoidossa noudatettavista menettelytavoista löytyy tämän sivun vasemman reunan valikon kohdasta Menettelytavat sijoituspalveluja tarjottaessa.

Vastuu omaisuudenhoidon taloudellisesta tuloksesta on asiakkaalla

Asiakkaan tulee ymmärtää omaisuudenhoitosopimukseen ja omaisuudenhoitoon liittyvät riskit. Sen vuoksi on tärkeää, että asiakas selvittää itselleen omaisuudenhoitosopimusta tehdessään tarkasti sopimuksen sisällön - erityisesti sijoitusstrategian, käytettävät rahoitusvälineet sekä osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Omaisuudenhoitajan on hoidettava asiakkaan omaisuutta huolella asiakkaan eduksi, mutta sijoitustoimintaan liittyvän riskin kantaa kuitenkin asiakas itse, eli asiakas vastaa sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta.

Omaisuudenhoidosta perittävä palkkio

Omaisuudenhoitaja perii palveluistaan palkkiota, joka perustuu yleensä hoidossa olevan omaisuuden arvoon, tuottoon, kaupankäynnin määrään tai näiden yhdistelmiin. Palkkio voi olla kiinteä tai vaihtuva.

Omaisuudenhoitosopimus

Omaisuudenhoidosta on laadittava kirjallinen sopimus. Sen tulisi olla selkeä ja yksityiskohtainen. Selkeä sopimus helpottaa asiakkaan mahdollisuuksia seurata omaisuudenhoitoa. Mahdollisissa erimielisyystilanteissa ratkaistaan pitkälti sopimuksen pohjalta se, onko palveluntarjoaja toiminut moitittavasti ja onko palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan aiheutuneita sijoitustappioita. Sopimukseen on syytä tutustua huolellisesti, ja epäselvät kohdat kannattaa selvittää ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Sopimukseen tulisi sisällyttää ainakin seuraavat asiat:

 • mitkä varat kuuluvat sopimuksen piiriin
 • miten sijoitustoimintaa hoidetaan (sijoitusstrategia, sijoituskohteet ja niiden rajoitukset)
 • miten sopimuksen piiriin kuuluvat varat ja arvopaperit säilytetään,
 • mitkä ovat omaisuuden tuoton laskentaperusteet
 • miten omaisuudenhoidosta perittävät palkkiot määräytyvät
 • miten asiakkaalle raportoidaan mm. tehdyistä toimenpiteistä omaisuuden arvon kehittymisestä ja omaisuuden arvostamisperiaatteista
 • miten asiakkaan tulee esittää huomautuksensa omaisuudenhoitajan toimenpiteistä
 • miten sopimusehtoja voidaan muuttaa sekä
 • millä perusteilla ja miten sopimussuhde voidaan päättää.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin

Kun sinulle tarjotaan omaisuudenhoitopalveluita, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Varmista, että palveluntarjoajalla on toimilupa.
 • Vertaile omaisuudenhoitopalvelujen tarjoajia ja palvelujen sisältöä.
 • Selvitä omaisuudenhoitopalvelujen hinnat ja palkkiorakenteet.
 • Tee palvelusta riittävän selkeä ja yksilöity kirjallinen sopimus.
 • Tutustu sopimusehtoihin huolellisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista.
 • Älä anna tuotto-odotusten hämärtää arviointikykyäsi.
 • Säilytä kaikki sopimukset ja raportit ainakin niin kauan kuin käytät omaisuudenhoitopalvelua. Ota säilytyksessä huomioon myös verotusnäkökulma.
 • Muista, että vastuu mahdollisista sijoitustappioista on aina asiakkaalla.

 

 

3.4.2014

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.