Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Mitä omistajan- ja sijoittajanvastuu tarkoittaa säästäjälle ja sijoittajalle?

Seuraavassa kerromme, miten uusi sääntely on muuttanut pankin omien säästö- tai sijoitustuotteiden riskejä. Tuotteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan:

 1. oman pääoman ehtoiset tuotteet (kuten osakkeet)
 2. vieraan pääoman ehtoiset tuotteet (kuten joukkovelkakirjat ja yli 100 000 euron talletukset)
 3. muut (kuten alle 100 000 euron talletukset, jotka talletussuoja korvaa)

Perinteisesti yhtiön omistajat kantavat vastuun, jos yhtiö menestyy taloudellisesti heikosti. Esimerkiksi konkurssitilanteessa osakkeenomistajien osakkeet menettävät arvonsa usein täysin. Tätä kutsutaan omistajanvastuuksi. Ennen uuden sääntelyn voimaantuloa merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet pankit saatettiin pelastaa veronmaksajien varoin. Näin pyrittiin estämään pankkien ongelmien tarttuminen reaalitalouteen. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Eurooppalaisessa pankkisääntelyssä tuli vuoden vaihteessa voimaan uusi periaate: omistajan- ja sijoittajanvastuu. Taloudelliseen kriisiin joutuneessa pankissa pankin omistajat ja velkojat, kuten pankin joukkovelkakirjalainoihin sijoittaneet henkilöt, kantavat pankin tappiot.

Uuden pankkien kriisinratkaisua koskevan sääntelyn tavoitteena on, että kriisipankkeja ei enää pelastettaisi veronmaksajien varoin, vaan ne joko päästetään konkurssiin tai asetetaan kriisihallintoon. Kriisihallinnossa pankin kriittiset toiminnot (tilin ja korttien käyttö, verkkopankki) pyritään järjestämään siten, että vältetään muun pankkitoiminnan häiriöt. Päätökset kriisihallintoon asetetun pankin kriisinratkaisussa toteutettavista toimista tekee kriisinratkaisuviranomainen. Suurimpien suomalaispankkien kriisinratkaisuviranomainen on Brysselissä toimiva EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board) ja pienempien Suomessa toimiva Rahoitusvakausvirasto.

Mitä omistajanvastuu tarkoittaa

Yksinkertaistetusti omistajanvastuu tarkoittaa sitä, että ensi vaiheessa kriisihallinnossa kaikkien pankin omaksi pääomaksi luettavien arvopapereiden arvo voidaan nollata ja sijoittajan koko omistus voi muuttua arvottomaksi. Näin käy luonnollisesti myös siinä tilanteessa, jos pankki asetetaan konkurssiin. Tällainen omistajanvastuu koskee esimerkiksi pankin osakkeita ja muita oman pääomanehtoisia sijoitustuotteita. Osuuskunnilla, kuten osuuspankeilla näitä ovat esimerkiksi jäsenosuudet ja tuotto-osuudet sekä säästöpankeilla kantarahasto-osuudet. 

Mitä sijoittajavastuu tarkoittaa ja miten se toteutetaan

Sijoittajanvastuu merkitsee sitä, että tappioiden olleessa riittävän suuret myös pankin velkojat (mm. joukkovelkakirjoihin sijoittaneet) saattavat menettää kriisihallinnossa velkasijoituksensa pääoman osittain tai kokonaan. Menettely vastaa velkojien menetyksiä tilanteessa, jossa pankki olisi päästetty konkurssiin, sillä velkoja leikataan samassa etusijajärjestyksessä kuin konkurssitilanteessa. Velkojien tappiot eivät kriisihallinnossa voi olla suuremmat kuin ne olisivat olleet pankin konkurssissa. Samassa asemassa olevia velkojia kohdellaan yhdenmukaisesti, ts. sijoittaja-asiakkaan luokittelu (ammattimainen/ei-ammattimainen) tai sijoittajan kotivaltio ei ole peruste toteuttaa sijoittajavastuuta erilaisella tavalla.
 
Sijoittajanvastuun avulla pankin velkoja muutetaan pääomiksi. Kriisihallintoon asetetun pankin velkojen nimellisarvoa voidaan alentaa tai velat muuntaa osakkeiksi tai muiksi pankin omien varojen eriksi. Esim. joukkovelkakirjoihin sijoittaneille henkilöille voidaan antaa sijoitusten vastineeksi pankin osakkeita tai muita oman pääoman tuotteita. Näiden uusien ”osakesijoitusten” avulla pankin vakavaraisuus kasvaa riittävälle tasolle, jotta pankki voi jatkaa toimintaansa elinkelpoisena tappioista huolimatta. On myös mahdollista, että velkojen takaisinmaksuaikaa pidennetään tai koronmaksua lykätään.
 
Sijoittajanvastuun piiriin kuuluvia velkoja ovat esimerkiksi joukkovelkakirjalainat, debentuurit, erilaiset säästö- ja tuotto-obligaatiot sekä muut erinimiset indeksilainat, olivat ne sitten pääomaturvattuja tai eivät. Samoin sijoittajanvastuun piiriin kuuluvia velkoja ovat talletussuojan ulkopuoliset talletukset eli talletukset 100 000 euron ylittävältä osalta. Sen sijaan talletussuojan alaiset talletukset ovat turvassa myös uudessa mallissa. Samoin vakuudelliset joukkolainat ovat turvassa sijoittajanvastuulta, jos lainan määrä ei ylitä vakuuden arvoa. 

Miten omistaja- ja sijoittajavastuu vaikuttaa muihin sijoitustuotteisiin

Omistajan- ja sijoittajanvastuulla voi olla vaikutusta myös muihin sijoitustuotteisiin. Jos omistajan- ja sijoittajanvastuun piiriin kuuluvia tuotteita on sijoituskohteena esimerkiksi vakuutusyhtiön sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa tai sijoitusrahastossa, vaikuttaa omistajan- ja sijoittajanvastuu-tuotteiden arvon leikkautuminen myös itse vakuutuksen tai rahasto-osuuden arvoon omalla painollaan. Sen sijaan asiakasvarat, jotka asiakas on siirtänyt pankille edelleen sijoitettaviksi, eivät kuulu sijoittajanvastuun piiriin. Asiakasvaratilit pankin tulee aina selkeästi eriyttää pankin varoista.

Varmista, onko harkitsemasi tuote omistajan- tai sijoittajanvastuun piirissä

Pankkien ja muiden sijoitustuotteiden myyjien tulee kertoa asiakkaalle tuotteeseen liittyvistä riskeistä, kuten omistajan- ja sijoittajanvastuusta. Asiakkaan on kuitenkin hyvä nostaa asia myös itse esille ja kysyä pankilta tai sijoituspalveluyritykseltä, mikä on säästö- ja sijoitustuotteiden asema pankin vakavassa ongelmatilanteessa. Samoin on hyvä ottaa aina huomioon pankin taloudellinen tila ja pyrkiä tutustumaan pankin toimintaan. 
 


Pankin vakavaraisuuskriisissä

 • ​Ensin menettävät arvonsa osakkeet.
 • Seuraavaksi joukkovelkakirjoja muunnetaan osakepääomaksi (tai alennetaan niiden nimellisarvoa), jotta pankin pääomaksi saadaan sääntelyn vähintään vaatima 8 prosenttia. Näin velkasijoittajista tulee osakkeenomistajia.
 • Uutta tarvittavaa pääomaa voidaan saada myös kriisinratkaisurahastosta, kunhan pankin velkoja on muunnettu pääomaksi vähintään 8 % taseen loppusummasta.
 • Talletussuoja korvaa talletukset
  100 000 euroon asti.

Pankin omistajan- ja sijoittajanvastuun piiriin kuuluvia tuotteita

​Omistajanvastuu

 • osake
 • jäsenosuus
 • tuotto-osuus
 • kantarahasto-osuus

Sijoittajanvastuu

 • joukkovelkakirja
 • säästö- ja tuotto-obligaatiot
 • indeksilaina
 • yli 100 000 euron talletus
 • sijoitussidonnainen vakuutus, jos yllämainittuja tuotteita
 • sijoitusrahasto, jos yllämainittuja tuotteita
 • debentuuri

 

28.12.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.